SFS 2020:1058 Lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017–2021, dels ändring i samma lag

SFS2020-1058.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om dels fortsatt giltighet av lagen (2016:1053) om särskild

beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren

2017�2021, dels ändring i samma lag

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2016:1053) om
särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017�
20212

dels att lagen, som gäller till utgången av 2021, ska fortsätta att gälla,
dels att 3 a och 8 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken till lagen samt 3, 4 och 6 §§ ska ha följande lydelse.

Lag om särskild beräkning av vissa avgifter för

enmansföretag
3 §
3 Bestämmelserna i denna lag tillämpas på avgiftspliktig ersättning
enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) som en arbetsgivare ger ut till en
person som har anställts i en näringsverksamhet under förutsättning att
arbetsgivaren sedan den 1 januari 2017 eller sedan verksamheten påbörjades
och fram till dess anställningen påbörjas är ett enmansföretag.

4 §4 Med ett enmansföretag avses i denna lag

1. en fysisk person som bedriver aktiv näringsverksamhet och som inte är

skyldig att betala arbetsgivaravgifter på ersättning till arbetstagare enligt
socialavgiftslagen (2000:980) eller löneskatt enligt lagen (1990:659) om
särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,

2. ett aktiebolag som bedriver rörelse och som
a) inte är skyldigt att betala arbetsgivaravgifter på ersättning till

arbetstagare enligt socialavgiftslagen eller löneskatt enligt lagen om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster, eller

b) har en sådan skyldighet som avses i a men som gäller ersättning till

endast en person som direkt eller indirekt äger andelar i aktiebolaget eller är
närstående till en sådan person, och

1 Prop. 2020/21:14, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63.
2 Senaste lydelse av 3 a § 2017:1221.
3 Senaste lydelse 2017:1221.
4 Senaste lydelse 2017:1221.

SFS

2020:1058

Publicerad
den

2 december 2020

background image

SFS

2020:1058

2

3. ett handelsbolag med högst två delägare som bedriver aktiv

näringsverksamhet och som inte är skyldigt att betala arbetsgivaravgifter på
ersättning till arbetstagare enligt socialavgiftslagen eller löneskatt enligt
lagen om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

Ett företag som bedriver verksamhet utomlands är ett enmansföretag om

det uppfyller villkoren i första stycket och inte i den utländska verksamheten
har utgett ersättning, med undantag för sådan ersättning som avses i 2 b, som
skulle ha medfört en skyldighet att betala arbetsgivaravgifter eller särskild
löneskatt, om ersättningen hade utgetts för arbete i Sverige.

Vid bedömningen av om enmansföretaget har en sådan avgiftsskyldighet

som avses i första stycket ska det bortses från sådana ersättningar till en och
samma person som under den tidsperiod som avses i 3 § uppgår till högst
5 000 kronor.

6 §5 Bestämmelserna i 5 § gäller inte

1. enmansföretag enligt 4 § 1 om anställningen avser en person som under

kalenderåret eller något av de tre föregående kalenderåren är eller har varit
anställd i en annan näringsverksamhet som, direkt eller indirekt, bedrivs
eller har bedrivits av samma arbetsgivare eller någon närstående till
arbetsgivaren, eller

2. enmansföretag enligt 4 § 2 och 3
a) om anställningen avser en person som under kalenderåret eller något

av de tre föregående kalenderåren är eller har varit anställd i en annan
näringsverksamhet som, direkt eller indirekt, bedrivs eller har bedrivits av
samma arbetsgivare eller någon närstående till en fysisk person som, direkt
eller indirekt, äger del i enmansföretaget, eller

b) om anställningen avser en person som under kalenderåret eller något

av de tre föregående kalenderåren är delägare eller företagsledare i
enmansföretaget enligt bestämmelserna i 56 kap. 6 § inkomstskattelagen
(1999:1229) eller närstående till en sådan person.

Bestämmelserna i 5 § gäller inte heller om arbetsgivaren redan har utgett

ersättning som blivit föremål för särskild beräkning enligt denna lag i en
annan näringsverksamhet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Lagen tillämpas på ersättning som utges från och med den 1 januari

2021.

3. För arbetsgivare som avses i 4 § första stycket 1 och som efter den

31 mars 2016 men före lagens ikraftträdande har anställt en person i en
näringsverksamhet gäller 3 § i den äldre lydelsen.

4. För arbetsgivare som avses i 4 § första stycket 2 eller 3 och som efter

den 31 mars 2017 men före lagens ikraftträdande har anställt en person i en
näringsverksamhet gäller den upphävda 3 a § i stället för 3 §.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2017:1221.