SFS 2020:1066 Lag om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik

SFS2020-1066.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om förfarandet vid skattereduktion för installation av

grön teknik

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde
1 §
I denna lag finns bestämmelser om förfarandet vid skattereduktion för
installation av grön teknik enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Hänvisningar
2 §
I 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om

� vilka som kan få skattereduktion (36 §),
� begäran om skattereduktion (37 §),
� definitioner (38�40 §§),
� villkor för skattereduktion (41�43 §§),
� underlag för skattereduktion (44 §), och
� skattereduktionens storlek (45 §).

Definitioner
3 §
Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och
tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229), om inget annat
anges.

Beslutande myndighet
4 §
Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket.

Belopp
5 §
Uppgifter om belopp ska anges i hela krontal så att öretal faller bort.

Begäran om utbetalning från Skatteverket
Vem som får begära utbetalning från Skatteverket
6 § Om den som kan ha rätt till skattereduktion för installation av grön
teknik (köparen) inte har betalat hela utgiften för installationen, får en sådan
utförare som anges i 67 kap. 43 § inkomstskattelagen (1999:1229) begära
utbetalning från Skatteverket enligt 8 §.

1 Prop. 2020/21:1, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63.

SFS

2020:1066

Publicerad
den

2 december 2020

background image

SFS

2020:1066

2

Utbetalningens storlek
7 § Utbetalningen får uppgå till ett belopp som motsvarar mellan-
skillnaden mellan den debiterade ersättningen för installation av grön teknik
inklusive mervärdesskatt och köparens faktiska betalning för installationen
till utföraren före begäran om utbetalning.

Utbetalningen får dock uppgå till högst
1. tre sjuttondelar av det belopp som köparen har betalat om utbetalningen

avser sådan installation som anges i 67 kap. 38 § första stycket 1 inkomst-
skattelagen (1999:1229), och

2. samma belopp som köparen har betalat om utbetalningen avser sådan

installation som anges i 67 kap. 38 § första stycket 2 eller 3 samma lag.

Utbetalning får inte ske till den del köparens sammanlagda preliminära

skattereduktion enligt 16 § skulle uppgå till ett belopp som överstiger
50 000 kronor för ett beskattningsår.

Begäran om utbetalning
8 § Utbetalning får begäras efter det att installationen av grön teknik har
utförts och betalats.

Begäran ska lämnas elektroniskt och ska ha kommit in till Skatteverket

senast den 31 januari året efter det beskattningsår då arbetet betalades.

Begäran ska vara undertecknad av utföraren eller av den som är ombud

eller annan behörig företrädare för utföraren.

En begäran som lämnats för en utförare som är juridisk person anses ha

lämnats av utföraren, om det inte var uppenbart att den som lämnade begäran
saknade behörighet att företräda utföraren.

9 § En begäran om utbetalning ska innehålla uppgifter om

1. namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer,

personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer
för utföraren,

2. personnummer eller samordningsnummer i de fall sådant nummer finns

för köparen,

3. småhusets eller ägarlägenhetens beteckning eller beteckningen på

lägenheten som upplåtits med bostadsrätt, samt vad gäller lägenheten som
upplåtits med bostadsrätt även föreningens eller bolagets organisations-
nummer eller motsvarande,

4. debiterad ersättning för installation av grön teknik, debiterad ersättning

för annat än installation av grön teknik, betalt belopp för installation av grön
teknik och den dag som betalningen för installationen kommit utföraren
tillhanda,

5. vad installationen av grön teknik avsett och antalet arbetade timmar,

och

6. det belopp som utföraren begär som utbetalning från Skatteverket.

Skatteverkets beslut om utbetalning
10 § Skatteverket ska snarast fatta beslut om sådan utbetalning som avses
i 7 §.

11 § Utbetalning ska göras till utförarens bank- eller kreditmarknads-
företagskonto.

background image

SFS

2020:1066

3

�&terbetalning
Underrättelse om felaktig utbetalning och om återbetalning till köpare
12 § Om Skatteverket har betalat ut ett belopp utan att mottagaren har varit
berättigad till det, ska mottagaren snarast underrätta Skatteverket om denna
utbetalning.

Om utföraren till köparen betalar tillbaka ett belopp, som tidigare har legat

till grund för beslut om utbetalning av ett belopp från Skatteverket, ska
utföraren snarast underrätta Skatteverket om denna återbetalning.

Beslut om återbetalning
13 § Om Skatteverket har betalat ut ett belopp utan att mottagaren har varit
berättigad till det, ska Skatteverket snarast besluta att det felaktigt utbetalda
beloppet ska betalas tillbaka.

Om utföraren till köparen betalar tillbaka ett belopp, som tidigare har legat

till grund för beslut om utbetalning av ett belopp från Skatteverket, ska
Skatteverket snarast besluta att återbetalning ska ske med ett belopp som
motsvarar vad som betalats tillbaka till köparen.

Ett beslut om återbetalning får inte meddelas efter utgången av det sjätte

året efter det beskattningsår som utbetalningen avser.

Inbetalning till konto
14 § �&terbetalning ska göras genom insättning på ett särskilt konto för
återbetalning enligt denna lag.

�&terbetalningen anses ha gjorts den dag då betalningen har bokförts på

det särskilda kontot.

15 § �&terbetalning ska göras senast den sista dagen i månaden efter den
månad då Skatteverket fattat beslutet om återbetalning.

Preliminär skattereduktion
Den preliminära skattereduktionens storlek
16 § Köparen ska tillgodoräknas preliminär skattereduktion med ett
belopp motsvarande den utbetalning som Skatteverket enligt 10 § beslutat
om till utföraren.

Om Skatteverket har beslutat om återbetalning enligt 13 §, ska den

tidigare tillgodoräknade preliminära skattereduktionen minskas med ett
belopp som motsvarar den beslutade återbetalningen.

Den preliminära skattereduktionen får sammanlagt uppgå till högst

50 000 kronor för ett beskattningsår.

I vilken ordning olika belopp ska tillgodoräknas
17 § Preliminär skattereduktion ska tillgodoräknas i den ordning som
Skatteverket registrerar utbetalda belopp enligt 16 § första stycket.

Skatteverkets meddelande till köparen
18 § Skatteverket ska så snart som möjligt skriftligen underrätta köparen
av installationen av grön teknik om

1. beslut enligt 10 § om utbetalning, och
2. beslut enligt 13 § om återbetalning.

background image

SFS

2020:1066

4

Meddelandet ska innehålla uppgifter om
1. namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer,

personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registrerings-
nummer för utföraren eller annan mottagare som avses i 12 § första stycket,

2. utbetalt belopp till eller återbetalt belopp från respektive utförare eller

annan mottagare som avses i 12 § första stycket, och

3. den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats köparen

enligt 16 §.

Skatteverket ska på begäran av köparen lämna denne ett särskilt

meddelande om den totala preliminära skattereduktionen som tillgodo-
räknats enligt 16 §

Utredning
19 §
Den som begär utbetalning enligt 8 § eller underrättar Skatteverket
om felaktig utbetalning enligt 12 § ska ge Skatteverket tillfälle att granska
underlaget för utbetalning eller återbetalning och lämna de uppgifter som
behövs för granskningen.

Tillfälle att yttra sig
20 §
Ett ärende får inte avgöras till nackdel för utföraren eller annan
mottagare som avses i 12 § första stycket utan att denne har fått tillfälle att
yttra sig i ärendet. Om det är uppenbart obehövligt, behöver den som ärendet
gäller inte få tillfälle att yttra sig.

Om ett ärende har tillförts uppgifter av någon annan, får det bara avgöras

om den som ärendet gäller har underrättats om uppgifterna och fått tillfälle
att yttra sig över dem.

Andra stycket gäller inte om
1. avgörandet inte är till nackdel för den som ärendet gäller,
2. uppgiften saknar betydelse eller om det av någon annan anledning är

uppenbart obehövligt att den som ärendet gäller underrättas och får tillfälle
att yttra sig,

3. det finns risk att en underrättelse skulle göra det avsevärt svårare att

genomföra beslutet i ärendet, eller

4. avgörandet inte kan skjutas upp.
Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av

10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ränta
21 §
Kostnadsränta tas ut på sådant belopp som enligt 13 § ska betalas
tillbaka efter beslut av Skatteverket. Räntan beräknas från den dag beloppet
betalades ut till och med dagen för Skatteverkets beslut enligt 13 §.

Kostnadsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt

65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket helt eller delvis avstå från

kravet på ränta.

Verkställighet, anstånd och betalningssäkring
22 §
Beslut om återbetalning enligt denna lag gäller omedelbart.

23 § I fråga om beslut om återbetalning enligt denna lag gäller vad som
sägs om anstånd i 63 kap. 2 §, 4 § första stycket, 5, 6, 8�10, 15, 16, 22 och
23 §§ samt 71 kap. 1 § andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244).

background image

SFS

2020:1066

5

24 § Om återbetalning enligt denna lag inte görs i rätt tid, ska fordran
lämnas för indrivning. Regeringen får meddela föreskrifter om att indrivning
inte behöver begäras för ett ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av

statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet ske enligt
utsökningsbalken.

I fråga om återbetalning enligt denna lag gäller vad som sägs om

betalningssäkring i 46 kap. 2, 5�7 och 9�22 §§, 68 kap. 1 §, 69 kap. 13�18 §§
och 71 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

�verklagande
25 §
Skatteverkets beslut enligt denna lag får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)