SFS 2020:1068 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2020-1068.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen
(1999:1229)2

dels att 47 kap. 11 b § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 47 kap. 11 b § ska utgå,
dels att 1 kap. 11 och 16 §§, 6 kap. 11 §, 41 kap. 3 §, 44 kap. 14 §, 61 kap.

3 §, 63 kap. 3 a §, 67 kap. 1, 2, 11, 13, 13 c och 19 §§ ska ha följande
lydelse,

dels att det ska införas tolv nya paragrafer, 67 kap. 11 a, 14 a och

36–45 §§, och närmast före 67 kap. 11 a, 36, 37, 38, 41, 44 och 45 §§ nya
rubriker av följande lydelse.

1 kap.
11 §
3 Bestämmelser om hur skatten ska beräknas finns i 65 kap.

Bestämmelser om beräkning av skatt på ackumulerad inkomst finns i

66 kap.

Bestämmelser om skattereduktion för underskott av kapital, arbetsin-

komst (jobbskatteavdrag), sjukersättning och aktivitetsersättning, boende i
vissa områden (regional skattereduktion), allmän pensionsavgift, sjöin-
komst, hushållsarbete, installation av grön teknik, gåva och mikroproduk-
tion av förnybar el finns i 67 kap.

16 §4 Bestämmelser om

– förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244),
– förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete finns i lagen

(2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete, och

– förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik finns i

lagen (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön
teknik.

6 kap.
11 §
5 Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för

1. inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige,

1 Prop. 2020/21:1, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63.
2 Lagen omtryckt 2008:803.

Senaste lydelse av 47 kap. 11 b § 2009:1409.
3 Senaste lydelse 2020:864.
4 Senaste lydelse 2015:775.
5 Senaste lydelse 2019:1146.

Publicerad

SFS

SFS

2020:1068

Publicerad
dden

en

2 december 2020

background image

2

SFS

2. inkomst på grund av att en näringsbostadsrätt som innefattar nyttjande-

rätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige avyttras,

3. inkomst i form av utdelning på andelar i svenska ekonomiska för-

eningar,

4. inkomster som anges i 7 § första stycket lagen (1991:591) om särskild

inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., om Skatteverket har med-
delat beslut enligt 5 a § tredje stycket den lagen,

5. återförda avdrag för periodiseringsfond och ersättningsfond,
6. schablonintäkt enligt 30 kap. 6 a §, och
7. återfört uppskovsbelopp enligt 47 kap.
Ersättning i form av royalty eller periodvis utgående avgift för att mate-

riella eller immateriella tillgångar utnyttjas ska anses som inkomst från ett
fast driftställe i Sverige, om ersättningen kommer från en näringsverksamhet
med ett fast driftställe här.

En kapitalförlust ska dras av, om den som är begränsat skattskyldig skulle

ha varit skattskyldig för en motsvarande kapitalvinst.

41 kap.


3 §6 Till inkomstslaget kapital räknas också

1. återfört avdrag för avsättning till ersättningsfond och särskilt tillägg i

den omfattning som anges i 31 kap. 21 och 22 §§,

2. fördelningsbelopp vid räntefördelning i enlighet med bestämmelserna

i 42 kap. 9 §,

3. avdrag som motsvarar inkomst av ränteförmån i enlighet med bestäm-

melserna i 42 kap. 11 §,

4. underskott av näringsverksamhet i den utsträckning som följer av

42 kap. 33 §, 45 kap. 32 § och 46 kap. 17 §,

5. underskott av avslutad näringsverksamhet i den utsträckning som följer

av 42 kap. 34 §,

6. avdrag för uppskovsbelopp och återfört uppskovsbelopp enligt 47 kap.

i den utsträckning som följer av 45 kap. 33 §, 46 kap. 18 § och 48 kap.,

7. premier för pensionsförsäkringar och inbetalningar på pensionsspar-

konton i den utsträckning som följer av 59 kap. 15 §, och

8. investeraravdrag och återfört investeraravdrag enligt 43 kap.

44 kap.


14 §7 Med omkostnadsbelopp avses, om inte annat föreskrivs, utgifter för
anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (för-
bättringsutgifter
).

Utgifter för arbete och material enligt 67 kap. 13 a, 13 b och 38 §§ ska inte

ingå i omkostnadsbeloppet till den del skattereduktion har tillgodoräknats
enligt 67 kap.

61 kap.


3 §8 Kostförmån ska för en hel dag beräknas till ett belopp – avrundat till
närmaste femtal kronor – som motsvarar 0,52 procent av prisbasbeloppet.
Förmånsvärdet för lunch eller middag är 40 procent av värdet för kostför-
mån för en hel dag. Förmånsvärdet för frukost är 20 procent av värdet för
kostförmån för en hel dag.


6 Senaste lydelse 2013:771.
7 Senaste lydelse 2009:536.
8 Senaste lydelse 2007:1419.

2020:1068

background image

3

SFS

Om en anställds kostnader för en måltid är lägre än det belopp som mot-

svarar förmånsvärdet enligt första stycket på grund av att arbetsgivaren bi-
drar till kostnaderna för denna, ska förmånen behandlas som en kostförmån
med ett värde som motsvarar mellanskillnaden.

63 kap.


3 a §9 För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år är grund-
avdraget beloppet enligt 3 § med tillägg av följande särskilda belopp.

Fastställd förvärvsinkomst

överstiger inte 0,99 prisbasbelopp

överstiger 0,99 men inte 1,11 pris-
basbelopp

överstiger 1,11 men inte 2,72 pris-
basbelopp


överstiger 2,72 men inte 3,11 pris-
basbelopp


överstiger 3,11 men inte 3,21 pris-
basbelopp


överstiger 3,21 men inte 7,88 pris-
basbelopp


överstiger 7,88 men inte 8,08 pris-
basbelopp


överstiger 8,08 men inte 11,28 pris-
basbelopp

överstiger 11,28 men inte 12,53 pris-
basbelopp


överstiger 12,53 men inte 13,54 pris-
basbelopp

överstiger 13,54 men inte 35,36 pris-
basbelopp

Särskilt belopp

0,687 prisbasbelopp

0,885 prisbasbelopp minskat med
20 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten

0,600 prisbasbelopp

ökat

med

5,7 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten

34 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten

minskat

med

0,169 prisbasbelopp

44 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten

minskat

med

0,480 prisbasbelopp

0,207 prisbasbelopp ökat med
22,8 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten

0,995 prisbasbelopp

ökat

med

12,8 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten

2,029 prisbasbelopp


9,023 prisbasbelopp minskat med
62 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten

1,253 prisbasbelopp

2,03 prisbasbelopp minskat med
5,74 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten


9 Senaste lydelse 2019:1164.

2020:1068

background image

4

SFS

67 kap.


1 §10 I detta kapitel finns bestämmelser om skattereduktion för fysiska
personer i 2–45 §§ och för juridiska personer i 2 och 27–33 §§.

Skattereduktion ska anges i hela krontal så att öretal faller bort.


2 §11 Skattereduktion ska göras för sjöinkomst, allmän pensionsavgift,
arbetsinkomst (jobbskatteavdrag), sjukersättning och aktivitetsersättning,
boende i vissa områden (regional skattereduktion), underskott av kapital,
hushållsarbete, installation av grön teknik, gåva och mikroproduktion av
förnybar el i nu nämnd ordning.

Skattereduktion ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt

som beräknats enligt 65 kap., mot statlig fastighetsskatt enligt lagen
(1984:1052) om statlig fastighetsskatt samt mot kommunal fastighetsavgift
enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion
enligt 5–9 d, 34 och 35 §§ ska dock räknas av endast mot kommunal in-
komstskatt.

11 §12 Rätt till skattereduktion enligt 12–19 §§ har efter begäran de som

1. vid beskattningsårets utgång har fyllt 18 år,
2. är obegränsat skattskyldiga under någon del av beskattningsåret, och
3. har haft utgifter för utfört hushållsarbete, fått förmån av hushållsarbete

som ska tas upp i inkomstslaget tjänst eller har redovisat ersättning för utfört
hushållsarbete i en förenklad arbetsgivardeklaration.

Sådan rätt till skattereduktion har efter begäran också de som är begränsat

skattskyldiga enligt 3 kap. 18 § första stycket 1, 2 eller 3, om deras överskott
av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott
som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Även dödsbon har efter begäran rätt till skattereduktion för hushållsarbete

som har utförts före dödsfallet.

Utgifter för hushållsarbete


11 a § Utgifterna för hushållsarbetet utgörs av det debiterade beloppet för
arbetet inklusive mervärdesskatt, om inte annat följer av andra stycket.

Utgifter för sådant hushållsarbete som anges i 13 § 12 och 13 utgörs av

50 procent av det debiterade beloppet för tjänsten i dess helhet inklusive
mervärdesskatt.

13 §13 Med hushållsarbete avses vid tillämpningen av detta kapitel
följande.

1. Enklare städarbete eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning som

utförs i bostaden.

2. Vård av kläder och hemtextilier när vården utförs i bostaden.
3. Snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden.
4. Häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning samt beskärning

och borttagande av träd och buskar som utförs på tomt eller i trädgård i nära
anslutning till bostaden.

5. Barnpassning som inte mer än i ringa omfattning innefattar hjälp med

läxor och annat skolarbete och som utförs i eller i nära anslutning till bo-


10 Senaste lydelse 2020:864.
11 Senaste lydelse 2020:864.
12 Senaste lydelse 2011:1256. Ändringen innebär att fjärde stycket tas bort.
13 Senaste lydelse 2016:1055.

2020:1068

background image

5

SFS

staden samt lämning och hämtning till och från förskola, skola, fritids-
aktiviteter eller liknande.

6. Annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person

behöver och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i samband
med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller andra liknande
enklare ärenden.

7. Flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder samt till och från maga-

sinering.

8. Arbete som avser installation, reparation och underhåll av data- och

informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt
handledning och rådgivning i samband med sådant arbete, när arbetet,
handledningen och rådgivningen utförs i eller i nära anslutning till bostaden.

9. Reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden.
10. Möblering och förflyttning av bohag och annat lösöre som hör till

hushållet samt montering och demontering av sådana föremål, när arbetet
utförs i eller i nära anslutning till bostaden.

11. Enklare tillsyn av bostaden när tillsynen utförs i eller i nära anslutning

till bostaden.

12. Vattentvätt och vård av kläder och hemtextilier i samband med sådan

tvätt vid en tvättinrättning samt hämtning och lämning av sådant tvättgods
till och från tvättinrättningen, om det ingår i tjänsten.

13. Transport av bohag och annat lösöre från bostaden till en försäljnings-

verksamhet som bedrivs i syfte att främja återanvändning.

13 c §14 Som hushållsarbete räknas inte

1. arbete som enbart avser installationer eller service på maskiner och

andra inventarier vid tillämpningen av 13 a eller 13 b §,

2. arbete för vilket försäkringsersättning lämnats,
3. arbete för vilket bidrag eller annat ekonomiskt stöd lämnats från staten,

en kommun eller en region,

4. arbete för vilket skattereduktion för installation av grön teknik be-

viljats,

5. om- eller tillbyggnad av ett småhus för vilket fastighetsavgift inte har

tagits ut för de fem första kalenderåren efter beräknat värdeår, eller

6. sådana tjänster som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 5 mervärdesskatte-

lagen (1994:200).

14 a § Med tvättinrättning avses vid tillämpning av detta kapitel lokaler
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som används för sådan
tvätteriverksamhet som avses i 39 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244).
Till tvättinrättning räknas även andra lokaler som huvudsakligen används i
verksamheten.

Med försäljningsverksamhet som bedrivs i syfte att främja återanvänd-

ning avses vid tillämpning av detta kapitel auktion, loppmarknad, andra-
handsbutik och liknande som bedrivs inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet.

19 §15 Skattereduktionen uppgår till

1. belopp motsvarande den preliminära skattereduktion som avses i 18 §

första stycket 1,


14 Senaste lydelse 2019:907.
15 Senaste lydelse 2019:450.

2020:1068

background image

6

SFS

2. 50 procent av underlaget enligt 18 § första stycket 2 till den del det

avser sådant hushållsarbete som anges i 13 § och 30 procent av underlaget
till den del det avser annat hushållsarbete, och

3. belopp motsvarande de arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning

för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration
enligt 18 § första stycket 3.

Den sammanlagda skattereduktionen får uppgå till högst 75 000 kronor

för ett beskattningsår. Skattereduktionen för sådant hushållsarbete som
anges i 13 a och 13 b §§ får dock uppgå till högst 50 000 kronor för ett
beskattningsår.

Installation av grön teknik


Vilka som kan få skattereduktion


36 § Rätt till skattereduktion enligt 37–45 §§ har efter begäran de som

1. vid beskattningsårets utgång har fyllt 18 år,
2. är obegränsat skattskyldiga under någon del av beskattningsåret, och
3. har haft utgifter för utförd installation av grön teknik.
Sådan rätt till skattereduktion har efter begäran också de som är begränsat

skattskyldiga enligt 3 kap. 18 § första stycket 1, 2 eller 3, om deras överskott
av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott
som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Även dödsbon har efter begäran rätt till skattereduktion för installation av

grön teknik som har utförts före dödsfallet.

Utgifterna för installation av grön teknik utgörs av det debiterade beloppet

för arbete och material inklusive mervärdesskatt.

Begäran om skattereduktion


37 § En begäran om skattereduktion för installation av grön teknik ska
göras i inkomstdeklarationen för det beskattningsår då utgifter för installa-
tion av grön teknik har betalats.

Definitioner


38 § Med installation av grön teknik avses vid tillämpningen av detta
kapitel följande slags installationer:

1. Installation av nätanslutet solcellssystem eller, om installationen är

hänförlig till en byggnad under uppförande, av solcellssystem som ska an-
slutas till elnätet. Om systemet är ett system för samtidig produktion av solel
och solvärme ska elproduktionen uppgå till minst 20 procent av systemets
beräknade sammanlagda årliga el- och värmeproduktion.

2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi som är

kopplat till en sådan anläggning för egenproduktion av förnybar el som är
ansluten till eller, om installationen är hänförlig till en byggnad under upp-
förande, som ska anslutas till elnätet och där systemet bidrar till att

a) lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktions-

tillfället, och

b) öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används inom

fastigheten för att tillgodose det egna elbehovet.

3. Installation av laddningspunkt till elfordon som är förberedd för elmät-

ning och debitering av elkostnad och utrustas med minst de uttag eller
anslutningsdon som beskrivs i

a) standarden EN 62196-2 för elfordon av typ 2, eller
b) standarden EN 62196-3 för elfordon av typ Combo.

2020:1068

background image

7

SFS

Installationen ska ha utförts i Sverige eller i en annan stat inom Euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet.

39 § Som installation av grön teknik räknas bara installation som är hän-
förlig till

1. ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduk-

tion,

2. en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av den som

begär skattereduktion, eller

3. en byggnad under uppförande som ägs av den som begär skattereduk-

tion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

Med ägare enligt första stycket 1 avses även den som enligt 1 kap. 5 §

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska likställas med ägare.

40 § Som installation av grön teknik räknas inte

1. åtgärder för vilka skattereduktion för hushållsarbete beviljats,
2. åtgärder för vilka försäkringsersättning lämnats, eller
3. åtgärder för vilka bidrag eller annat ekonomiskt stöd lämnats från

staten, en kommun eller en region.

Villkor för skattereduktion


41 § För rätt till skattereduktion för en installation hänförlig till ett små-
hus, en ägarlägenhet eller en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt krävs
att den utförda installationen är hänförlig till hushållet för den som begär
skattereduktion eller dennes förälder. Föräldern ska dock vara bosatt i
Sverige.

För rätt till skattereduktion för en installation hänförlig till en byggnad

under uppförande krävs att den utförda installationen, när byggnaden är
uppförd, ska vara hänförlig till hushållet för den som begär skattereduktion
eller dennes förälder. Föräldern ska dock vara bosatt i Sverige.

42 § För rätt till skattereduktion krävs att den utförda installationen har
betalats elektroniskt.

Betalningen ska anses ha skett elektroniskt endast om den har förmedlats

av en betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster och
innehåller uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt.

43 § För rätt till skattereduktion krävs att den som utför installationen av
grön teknik (utföraren) är godkänd för F-skatt när avtalet om installationen
träffas eller när ersättningen betalas ut.

Om installationen har utförts utomlands och utföraren inte har bedrivit

någon näringsverksamhet i Sverige, ska utföraren när avtalet om installa-
tionen träffas eller när ersättningen betalas ut ha ett intyg eller någon annan
handling som visar att företaget i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland
genomgår motsvarande kontroll som den som är godkänd för F-skatt.

Underlag för skattereduktion


44 § Underlag för skattereduktion består av belopp som har legat till grund
för preliminär skattereduktion som har tillgodoräknats för beskattningsåret
enligt 16 § första stycket lagen (2020:1066) om förfarandet vid skattereduk-
tion för installation av grön teknik.

2020:1068

background image

8

SFS

Skattereduktionens storlek


45 § Skattereduktionen uppgår till belopp motsvarande den preliminära
skattereduktion som avses i 44 §.

Den sammanlagda skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor

för ett beskattningsår.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Bestämmelserna 6 kap. 11 §, 41 kap. 3 §, 61 kap. 3 §, 63 kap. 3 a §

tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den
31 december 2020.

3. Bestämmelserna i 67 kap. 11, 11 a, 13, 14 a och 19 §§ tillämpas första

gången på

a) hushållsarbete som har utförts och betalats efter den 31 december 2020,
b) förmån av hushållsarbete som har tillhandahållits efter den

31 december 2020, och

c) hushållsarbete som har utförts efter den 31 december 2020 och för vil-

ket ersättning har betalats ut och redovisats i en förenklad arbetsgivardekla-
ration efter detta datum.

4. De nya bestämmelserna i 67 kap. 36–45 §§ tillämpas första gången på

installation av grön teknik som har utförts och betalats efter den
31 december 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic

(Finansdepartementet)


2020:1068