SFS 2020:1071 Lag om ändring i lagen (2020:952) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2020-1071.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2020:952) om ändring i

inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 18 § inkomstskattelagen
(1999:1229)2 i stället för lydelsen enligt lagen (2020:952) om ändring i den
lagen ska ha följande lydelse.

3 kap.
18 §
Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig i

1. inkomstslaget tjänst för inkomster som anges i 5 § lagen (1991:586) om

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta med undantag för inkomster
som anges i 6 § 3 och 4 samt 6 a § den lagen, om en begäran har gjorts enligt
4 § den lagen,

2. inkomstslaget tjänst eller näringsverksamhet för inkomster som anges

i 7 § första stycket lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta artister m.fl., om Skatteverket har meddelat beslut enligt 5 a § tredje
stycket den lagen,

3. inkomstslaget näringsverksamhet för inkomst från ett fast driftställe

eller en fastighet i Sverige,

4. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag på grund av att

en näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av
ett hus i Sverige avyttras eller blir privatbostadsrätt,

5. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag för egenavgifter,
6. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag för periodiser-

ingsfond och expansionsfond, samt inkomstslaget näringsverksamhet eller
kapital för återförda avdrag för ersättningsfond,

7. inkomstslaget näringsverksamhet för uttag eller utbetalning från ett

skogskonto eller skogsskadekonto som avses i 21 kap.,

8. inkomstslaget kapital för ett positivt räntefördelningsbelopp som avser

ett fast driftställe, en näringsfastighet i Sverige eller artistisk eller idrottslig
verksamhet i Sverige,

9. inkomstslaget kapital för löpande inkomster av en privatbostadsfastig-

het eller en privatbostadsrätt i Sverige,

10. inkomstslaget kapital för kapitalvinst på en fastighet i Sverige eller på

en privat- eller näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus
eller en del av ett hus i Sverige,

11. inkomstslaget kapital för återfört uppskovsbelopp enligt 47 kap.,

1 Bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63.
2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS

2020:1071

Publicerad
den

2 december 2020

background image

SFS

2020:1071

2

12. inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital för utdelning på ande-

lar i svenska ekonomiska föreningar, och

13. inkomstslaget kapital för återfört investeraravdrag enligt 43 kap.
Ersättning i form av sådan royalty eller periodvis utgående avgift för att

materiella eller immateriella tillgångar utnyttjas som ska räknas till inkomst-
slaget näringsverksamhet ska anses som inkomst från ett fast driftställe i
Sverige, om ersättningen kommer från en näringsverksamhet med ett fast
driftställe här.

Skattskyldighet för inkomster som avses i första stycket 12 gäller inte för

sådana begränsat skattskyldiga personer som avses i 17 § 2�4.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)