SFS 2020:1073 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

SFS2020-1073.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk

skatt

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 5 § lagen (1986:468) om
avräkning av utländsk skatt ska ha följande lydelse.

1 kap.
5 §
2 Bestämmelserna i 2 kap. 3 § och 3 kap. 2 § tillämpas också i fall då
en delägare beskattas för inkomst hos eller för innehav i ett företag som
anges i 24 kap. 34 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), även om
företaget inte är en utländsk juridisk person.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:26, bet. 2020/21:SkU10, rskr. 2020/21:78.
2 Senaste lydelse 2008:1350.

SFS

2020:1073

Publicerad
den

2 december 2020