SFS 2020:1077 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2020-1077.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen
(1999:1229)2

dels att 24 kap. 25 och 26 §§ och 40 kap. 18 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 24 kap. 25 a och 25 b §§ och

40 kap. 19 a–19 d §§, och närmast före 24 kap. 25 a § och 40 kap. 19 a § nya
rubriker av följande lydelse.

24 kap.
25 §
3 Avdragsunderlaget utgörs av resultatet av näringsverksamheten före
avdragsbegränsning för negativt räntenetto enligt 24 § och före avdrag för
kvarstående negativt räntenetto enligt 26 §

ökat med
– ränteutgifter för vilka avdragsrätten inte har begränsats enligt andra

bestämmelser i detta kapitel än 24 § eller 24 b kap.,

– årliga värdeminskningsavdrag enligt 18 kap. 3 §, 19 kap. 4 och 26 §§

samt 20 kap. 4 och 17 §§,

– avdrag enligt 19 kap. 7 § och 28 § andra stycket samt 20 kap. 7 §, och
– avdrag för avsättning till periodiseringsfond enligt 30 kap. 5 §,
minskat med
– ränteinkomster,
– överskott som belöper sig på andelar i svenska handelsbolag och i ut-

landet delägarbeskattade juridiska personer, och

– återfört avdrag för avsättning till periodiseringsfond enligt 30 kap.
Om ett företag har ett underskott av näringsverksamheten före avdrags-

begränsning för negativt räntenetto enligt 24 § och före avdrag för kvar-
stående negativt räntenetto enligt 26 §, ska avdragsunderlaget öka även med
avdrag för tidigare års underskott enligt 40 kap. 2 §, dock högst med ett belopp
som motsvarar beskattningsårets underskott före avdragsbegränsningen enligt
24 § och före avdrag för kvarstående negativt räntenetto enligt 26 §.

Ett investmentföretag ska även öka avdragsunderlaget med avdrag för ut-

delning enligt 39 kap. 14 § och minska underlaget med utdelningar som
skulle ha tagits upp även om företaget i stället hade varit ett sådant ägar-
företag som kan inneha en näringsbetingad andel enligt 32 §, dock högst
med det belopp som dragits av för utdelning. En ekonomisk förening som
får göra avdrag för utdelning enligt 39 kap. 23 § ska även öka avdragsunder-

1 Prop. 2020/21:23, bet. 2020/21:SkU9, rskr. 2020/21:77.
2 Lagen omtryckt 2008:803.
3 Senaste lydelse 2019:1241.

SFS

2020:1077

Publicerad
den

2 december 2020

background image

2

SFS

2020:1077

laget med avdrag för sådan utdelning och minska det med utdelningar som
ska tas upp, dock högst med det belopp som dragits av för utdelning.

Justering av avdrag för negativt räntenetto i förhållande till ökade avdrag

för koncernbidragsspärrade underskott
25 a § Ett företag som ska öka avdragen för koncernbidragsspärrade under-
skott enligt 40 kap. 19 a §, ska även minska det enligt 24 § första stycket
beräknade avdraget för negativt räntenetto. Minskningen ska göras i förhål-
lande till de ökade avdragen för koncernbidragsspärrade underskott enligt vad
som anges i 25 b §.

Första stycket gäller bara om företaget
– endast delvis får dra av ett negativt räntenetto enligt 24 kap. 24 § första

stycket, och

– tar emot koncernbidrag som inte ska räknas med i ett överskott beräknat

enligt 40 kap. 18 och 19 §§.

25 b § Om ett företag ska minska avdraget för negativt räntenetto enligt
25 a § och öka avdragen för koncernbidragsspärrade underskott enligt 40 kap.
19 a §, ska avdraget för negativt räntenetto minska med tre tiondelar av de
ökade underskottsavdragen.

Första stycket gäller enbart till den del som de ökade underskottsavdragen

inte skulle ha lett till ett ökat avdragsunderlag enligt 25 § andra stycket,
beräknat som om underskottsavdragen skulle ha fått dras av före avdrags-
begränsning för negativt räntenetto enligt 24 § och före avdrag för kvar-
stående negativt räntenetto enligt 26 §.

Ett företag ska inte minska avdraget för negativt räntenetto enligt första

stycket, till den del avdraget begränsas i förhållande till företagets avdrags-
utrymme enligt 24 § första stycket på grund av vad som anges i 24 § andra
stycket andra meningen.

26 §4 Ett företag som enligt 24 § första stycket eller 25 a § inte har kunnat
dra av ett tidigare beskattningsårs negativa räntenetto i sin helhet får dra av
återstående del (kvarstående negativt räntenetto) högst med ett belopp som
motsvarar avdragsutrymmet, minskat med avdrag för negativt räntenetto
enligt 24 §.

Avdrag ska göras inom sex år efter det beskattningsår då det kvarstående

negativa räntenettot uppkom. Ett tidigare uppkommet kvarstående negativt
räntenetto ska dras av före ett senare uppkommet sådant.

40 kap.
18 §
5 Koncernbidragsspärren innebär att underskottsföretaget inte får dra
av underskott som uppkommit före det beskattningsår då spärren inträder,
med högre belopp än beskattningsårets överskott före avdragsbegränsning
för negativt räntenetto enligt 24 kap. 24 § och före avdrag för kvarstående
negativt räntenetto enligt 24 kap. 26 § samt beräknat utan hänsyn till av-
dragen för underskott och till sådana mottagna koncernbidrag som ska tas
upp enligt 35 kap.

Om en del av underskotten inte får dras av på grund av beloppsspärren,

gäller första stycket för den återstående delen.

4 Senaste lydelse 2018:1206.
5 Senaste lydelse 2018:1206.

background image

3

SFS

2020:1077

Belopp som på grund av bestämmelsen i första stycket eller bestämmelsen

i 19 a § inte har kunnat dras av ska dras av det följande beskattningsåret, om
det inte finns någon begränsning då. Koncernbidragsspärren gäller till och
med femte beskattningsåret efter det beskattningsår då spärren inträdde.

Justering av avdrag för koncernbidragsspärrade underskott
19 a § Ett företag ska öka avdragen för koncernbidragsspärrade under-
skott enligt vad som anges antingen i 19 b eller 19 c §, om företaget

– enligt 18 § helt eller delvis inte får dra av underskott som kvarstår från

tidigare beskattningsår, och

– enligt 24 kap. 24 § helt eller delvis inte får dra av ett negativt räntenetto.

19 b § Om ett företag ska öka avdragen för koncernbidragsspärrade
underskott enligt 19 a §, men inte minska avdraget för negativt räntenetto
enligt 24 kap. 25 a §, får de ökade underskottsavdragen inte uppgå till ett
högre belopp än beskattningsårets överskott beräknat på det sätt som anges
i 19 d §.

19 c § Om ett företag ska öka avdragen för koncernbidragsspärrade under-
skott enligt 19 a § och minska avdraget för negativt räntenetto enligt 24 kap.
25 a §, får skillnaden mellan de ökade underskottsavdragen och det mins-
kade avdraget för negativt räntenetto inte uppgå till ett högre belopp än
beskattningsårets överskott beräknat på det sätt som anges i 19 d §.

Av 24 kap. 25 b § framgår hur det minskade avdraget för negativt ränte-

netto förhåller sig till de ökade underskottsavdragen.

19 d § Vid tillämpning av 19 b eller 19 c § ska beskattningsårets överskott
beräknas före minskningen av avdrag för negativt räntenetto enligt 24 kap.
25 a § samt utan hänsyn till avdragen för underskott enligt 19 a § eller till
sådana mottagna koncernbidrag som ska tas upp enligt 35 kap. I överskottet
ska dock koncernbidrag räknas med i samma utsträckning som följer av 19 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den

31 december 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Elisabeth Sheikh
(Finansdepartementet)