SFS 2020:1079 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2020-1079.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i inkomstskattelagen (1999:1229)2
ska införas en ny paragraf, 11 kap. 2 a §, och närmast före 11 kap. 2 a § en ny
rubrik av följande lydelse.

11 kap.
Förmån av kost i särskilda fall
2 a §
Förmån av kost ska inte tas upp om måltiden kommer från någon
som saknar samband med arbetsgivaren och lämnas utan krav på motpre-
station.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Lagen tillämpas även på förmån som har lämnats efter den 29 februari

2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:45, bet. 2020/21:FiU11, rskr. 2020/21:64.
2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS

2020:1079

Publicerad
den

2 december 2020