SFS 2020:319 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

SFS2020-319.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Utfärdad den 20 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 38 a § förvaltningsprocesslagen
(1971:291) ska ha följande lydelse.

38 a §2 Den som tar upp eller sprider bild i strid med 16 § jämfört med
5 kap. 9 b § rättegångsbalken döms till böter eller fängelse i högst sex
månader.

Första stycket ska tillämpas också i fråga om en sidosal som används i

enlighet med vad som föreskrivs i 16 § och 5 kap. 12 eller 13 § rättegångs-
balken.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:88, bet. 2019/20:JuU39, rskr. 2019/20:260.

2 Senaste lydelse 2019:300.

SFS

2020:319

Publicerad
den

21 maj 2020