SFS 2020:320 Lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

SFS2020-320.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Utfärdad den 20 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 43 § lagen (1996:242) om dom-
stolsärenden ska ha följande lydelse.

43 §2 I fråga om straff för en förseelse under förfarandet, för brott mot
förbuden att ta upp och sprida bild och för brott mot tystnadsplikt som ålagts
av domstolen tillämpas 9 kap. 5–6 §§ rättegångsbalken.

I fråga om vite och hämtning tillämpas 9 kap. 7–10 §§ rättegångsbalken.
Domstolen ska självmant ta upp frågor om ansvar för rättegångsförseelse

och om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:88, bet. 2019/20:JuU39, rskr. 2019/20:260.

2 Senaste lydelse 2019:304.

SFS

2020:320

Publicerad
den

21 maj 2020