SFS 2020:348 Lag om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

SFS2020-348.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1987:1182) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

Utfärdad den 20 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1987:1182) om dubbel-
beskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz och bilaga 1 till lagen ska ha
följande lydelse.

1 §2 Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på
inkomst och förmögenhet som Sverige och Schweiz undertecknade den
7 maj 1965 ska, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och
som utgör en del av detta, i den lydelse som avtalet har genom de protokoll
om ändring i avtalet som undertecknades den 28 februari 2011 och den
19 juni 2019, gälla som lag här i landet. Innehållet i avtalet och protokollet
som fogats till avtalet framgår av bilaga 1 till denna lag. De skriftväxlingar
som framgår av bilaga 1 och 2 till denna lag ska också gälla som lag här i
landet.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Lagen tillämpas i fråga om
a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år

som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,

b) andra skatter på inkomst, och skatter på förmögenhet, på skatt som

påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast
efter den dag då lagen träder i kraft eller senare.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:96, bet. 2019/20:SkU26, rskr. 2019/20:253.

2 Senaste lydelse 2018:1096 (jfr 2018:1389).

SFS

2020:348

Publicerad
den

28 maj 2020

background image

2

SFS

2020:348

Bilaga 1

Abkommen zwischen dem König-
reich Schweden und der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft zur
Vermeidung der Doppelbesteue-
rung auf dem Gebiete der Steuern
vom Einkommen und vom Ver-
mögen

Avtal mellan Konungariket Sve-
rige och Schweiziska Edsförbun-
det för undvikande av dubbelbe-
skattning beträffande skatter å
inkomst och förmögenhet

Die Regierung des Königreichs

Schweden, und der Schweizerische
Bundesrat

Konungariket Sveriges regering

och Schweiziska förbundsrådet,

in der Absicht, ein Abkommen

zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung auf dem Gebiet der Steuern
vom Einkommen und vom Vermö-
gen abzuschliessen, ohne Möglich-
keiten zur Nichtbesteuerung oder
reduzierten Besteuerung durch
Steuerhinterziehung oder – umge-
hung (unter anderem durch miss-
bräuchliche Gestaltungen mit dem
Ziel des Erhalts von in diesem
Abkommen vorgesehenen Erleich-
terungen zum mittelbaren Nutzen
von in Drittstaaten ansässigen Per-
sonen) zu schaffen,

som har för avsikt att ingå ett avtal

för undvikande av dubbelbeskatt-
ning beträffande skatter å inkomst
och förmögenhet, utan att skapa
förutsättningar för icke-beskattning
eller minskad skatt genom skatte-
flykt eller skatteundandragande
(däri inbegripet genom s.k. treaty-
shopping, som syftar till att personer
med hemvist i en stat som inte är
part till detta avtal indirekt ska få
förmåner enligt detta avtal),

haben Folgendes vereinbart:

har kommit överens om följande:

Artikel 26

Artikel 26

Verständigungsverfahren

Förfarandet vid ömsesidig över-
enskommelse

§ 1. Ist eine Person der Auf-

fassung, dass Massnahmen eines
Vertragsstaats oder beider Ver-
tragsstaaten für sie zu einer Be-
steuerung führen oder führen wer-
den, die diesem Abkommen nicht
entspricht, so kann sie ungeachtet
der nach dem innerstaatlichen Recht
dieser Staaten vorgesehenen Rechts-
mittel ihren Fall der zuständigen
Behörde eines der beiden Vertrags-
staaten unterbreiten. Der Fall muss
innerhalb von drei Jahren nach der
ersten Mitteilung der Massnahme,
die zu einer dem Abkommen nicht
entsprechenden Besteuerung führt,
unterbreitet werden.

§ 1. Om en person anser att en

eller båda avtalsslutande staterna
vidtagit åtgärder som för honom
medför eller kommer att medföra
beskattning som strider mot bestäm-
melserna i detta avtal, kan han, utan
att det påverkar hans rätt att använda
sig av de rättsmedel som finns i
dessa staters interna rättsordningar,
lägga fram saken för den behöriga
myndigheten i någon av de avtals-
slutande staterna. Saken ska läggas
fram inom tre år från den tidpunkt då
personen i fråga fick vetskap om den
åtgärd som givit upphov till beskatt-
ning som strider mot bestämmel-
serna i avtalet.

§ 2. Hält diese zuständige Be-

hörde die Einwendung für begründet

§ 2. Om denna behöriga myndig-

het finner framställningen grundad

background image

3

SFS

2020:348

und ist sie selbst nicht in der Lage,
eine befriedigende Lösung herbei-
zuführen, so wird sie sich bemühen,
den Fall durch Verständigung mit
der zuständigen Behörde des ande-
ren Vertragstaates so zu regeln, dass
eine dem Abkommen nicht ent-
sprechende Besteuerung vermieden
wird.

men ej själv kan åvägabringa en
tillfredsställande lösning, skall myn-
digheten söka lösa frågan genom
ömsesidig överenskommelse med
den behöriga myndigheten i den
andra avtalsslutande staten i syfte att
undvika en mot detta avtal stridande
beskattning.

Artikel 28

Artikel 28

Diplomatische und konsularische
Beamte

Diplomatiska och konsulära befatt-
ningshavare

§ 1. Dieses Abkommen berührt

nicht die steuerlichen Vorrechte, die
den diplomatischen und konsu-
larischen Beamten nach den all-
gemeinen Regeln des Völkerrechts
oder auf Grund besonderer Verein-
barungen zustehen.

§ 1. Bestämmelserna i detta avtal

påverka icke sådana privilegier i
beskattningshänseende, vilka enligt
folkrättens allmänna regler eller
jämlikt stadganden i särskilda över-
enskommelser tillkomma diploma-
tiska eller konsulära befattnings-
havare.

§ 2. Soweit Einkünfte oder Ver-

mögen wegen der den diploma-
tischen und konsularischen Beamten
nach den allgemeinen Regeln des
Völkerrechts oder auf Grund beson-
derer zwischenstaatlicher Verträge
zustehenden steuerlichen Vorrechte
im Empfangstaat nicht besteuert
werden, steht das Besteuerungsrecht
dem Entsendestaat zu.

§ 2. I den mån på grund av

privilegier i beskattningshänseende,
vilka enligt folkrättens allmänna
regler eller jämlikt stadganden i sär-
skilda överenskommelser tillkomma
diplomatiska eller konsulära befatt-
ningshavare, inkomst eller förmö-
genhet icke beskattas i den stat i
vilken befattningshavaren är ackre-
diterad, förbehålles beskattnings-
rätten den utsändande staten.

§ 3. Bei Anwendung des Ab-

kommens gelten die Angehörigen
einer diplomatischen oder konsula-
rischen Vertretung, die ein Ver-
tragstaat im anderen Vertragstaat
oder in einem dritten Staat unterhält,
als im Entsendestaat ansässig, wenn
sie die Staatsangehörigkeit des Ent-
sendestaates besitzen und dort zu
den Steuern vom Einkommen und
vom Vermögen wie in diesem Staat
ansässige Personen herangezogen
werden.

§ 3. Vid tillämpningen av detta

avtal skola personer, vilka tillhöra
en avtalsslutande stats beskickning
eller konsulat i den andra avtals-
slutande staten eller i en tredje stat
och vilka äro medborgare i den
utsändande staten, anses äga hem-
vist i den utsändande staten, såframt
de där äro skyldiga att erlägga skatt
å inkomst och förmögenhet i samma
omfattning som personer med hem-
vist i denna stat.

§ 4. Das Abkommen gilt nicht für

zwischenstaatliche Organisationen,
ihre Organe oder Beamten sowie
nicht für Angehörige diplomatischer
oder konsularischer Vertretungen
eines dritten Staates, die in einem
Vertragstaat anwesend sind, aber in

§ 4. Detta avtal skall icke äga

tillämpning beträffande internatio-
nella organisationer, deras organ
eller tjänstemän och ej heller i fråga
om personer, vilka tillhöra en tredje
stats beskickning eller konsulat och
vistas i en avtalsslutande stat utan att

background image

4

SFS

2020:348

keinem der beiden Vertragstaaten
für Zwecke der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermögen als
dort ansässig behandelt werden.

i någondera avtalsslutande staten i
fråga om skatter på inkomst och
förmögenhet behandlas såsom per-
soner vilka där äga hemvist.

Artikel 28A

Artikel 28A

Hauptzwecktest

Prövning av det huvudsakliga syftet

Ungeachtet der übrigen Bestim-

mungen dieses Abkommens wird
ein Vorteil nach diesem Abkommen
nicht für bestimmte Einkünfte oder
Vermögenswerte gewährt, wenn
unter Berücksichtigung aller mass-
geblichen Tatsachen und Umstände
die Feststellung gerechtfertigt ist,
dass der Erhalt dieses Vorteils einer
der Hauptzwecke der Gestaltung
oder Transaktion war, die unmittel-
bar oder mittelbar zu diesem Vorteil
geführt hat, es sei denn, es wird
nachgewiesen, dass die Gewährung
dieses Vorteils unter diesen Umstän-
den mit dem Ziel und Zweck der
einschlägigen Bestimmungen dieses
Abkommens im Einklang steht.

Utan hinder av övriga bestäm-

melser i detta avtal ska en förmån
enligt avtalet inte ges i fråga om en
inkomst eller en förmögenhets-
tillgång, om det med hänsyn till alla
relevanta fakta och omständigheter
rimligen kan antas att ett av de
huvudsakliga syftena med det
arrangemang eller den transaktion
som direkt eller indirekt resulterade
i förmånen var att få förmånen,
såvida det inte fastställs att det under
omständigheterna är förenligt med
avtalets ändamål och syfte att
förmånen ges.