SFS 2020:363 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

SFS2020-363.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om fastighetsbildningslagen
(1970:988)2

dels att 8 kap. 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 7 §, av följande lydelse.

2 kap.
7 §
Om förrättningskostnaderna inte har betalats inom den tid som lant-
mäterimyndigheten har beslutat ska myndigheten begära indrivning.
Regeringen får meddela föreskrifter om att indrivning inte behöver begäras
för obetydliga belopp. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891)
om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet
enligt utsökningsbalken ske.

8 kap.
7 §
3 Det som sägs i 5 § andra–fjärde styckena och 6 § gäller också om
anläggningen inte har uppförts inom den tid som har beslutats enligt 4 kap.
25 a §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
2. Bestämmelserna i 2 kap. 7 § ska inte tillämpas på beslut om förrätt-

ningskostnader som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:125, bet. 2019/20:CU20, rskr. 2019/20:283.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

3 Senaste lydelse 2003:628.

SFS

2020:363

Publicerad
den

29 maj 2020