SFS 2020:399 Lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932)

SFS2020-399.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i delgivningslagen (2010:1932)

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 29 § delgivningslagen (2010:1932)
ska ha följande lydelse.

29 §2 Särskild delgivning med juridisk person får användas av en myndig-
het om ett försök till vanlig delgivning eller förenklad delgivning har miss-
lyckats i samma delgivningsärende eller ett sådant delgivningsförsök be-
döms som utsiktslöst vid delgivning med

1. aktiebolag som är registrerade i aktiebolagsregistret,
2. ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrätts-

föreningar och sambruksföreningar som är registrerade i föreningsregistret,

3. handelsbolag, kommanditbolag, ideella föreningar och registrerade

trossamfund som är registrerade i handelsregistret,

4. bankaktiebolag, sparbanker och medlemsbanker som är registrerade i

bankregistret,

5. försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, försäkrings-

föreningar, tjänstepensionsaktiebolag, ömsesidiga tjänstepensionsbolag och
tjänstepensionsföreningar som är registrerade i försäkringsregistret,

6. europabolag som är registrerade i europabolagsregistret, och
7. europakooperativ som är registrerade i europakooperativsregistret.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:138, bet. 2019/20:FiU40, rskr. 2019/20:248.

2 Senaste lydelse 2019:765.

SFS

2020:399

Publicerad
den

30 maj 2020