SFS 2020:612 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

SFS2020-612.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:1479) om

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella

instrument

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1998:1479) om värde-
papperscentraler och kontoföring av finansiella instrument3

dels att 1 kap. 1–3 §§ och 3 kap. 12 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas ett nytt kapitel, 3 a kap., av följande lydelse.

1 kap.
1 §
4 I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad
värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscen-
traler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning
(EU) nr 236/2012.

I lagen finns även särskilda bestämmelser om kontoföring av finansiella

instrument samt om intermediärers medverkan i identifieringen av aktie-
ägare och i utövandet av aktieägares rättigheter.

2 §5 Lagen tillämpas på svenska värdepapperscentraler samt på kontofö-
rande institut och förvaltare som har antagits av en sådan värdepappers-
central. När det särskilt anges i lagen tillämpas den även på värdepappers-
centraler som är etablerade i ett annat land inom EES än Sverige och på
värdepapperscentraler från tredjeland samt på utsedda kreditinstitut.

Bestämmelserna i 9 kap. 6 och 8 §§ tillämpas på var och en som driver

sådan verksamhet som avses där.

Bestämmelserna i 3 a kap. tillämpas på svenska intermediärer och inter-

mediärer från tredjeland.

3 §6 I denna lag betyder:

avstämningsbolag: sådant avstämningsbolag som avses i aktiebolags-

lagen (2005:551),

1 Prop. 2019/20:116, bet. 2019/20:CU21, rskr. 2019/20:328.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av
vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2017/828.
3 Senaste lydelse av lagens rubrik 2016:51.
4 Senaste lydelse 2016:51.
5 Senaste lydelse 2016:51.
6 Senaste lydelse 2017:684.

SFS

2020:612

Publicerad
den

26 juni 2020

background image

2

SFS

2020:612

avstämningsregister: sådant register som avses i 4 kap. 1 §,
EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt

instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

finansiellt instrument: detsamma som i artikel 2.1.8 i förordningen om

värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen, varvid aktier och sådana
rättigheter som avses i 4 kap. 2 § andra stycket denna lag i fråga om avstäm-
ningsbolag som är privata aktiebolag vid tillämpningen av denna lag ska
jämställas med finansiella instrument,

förordningen om värdepapperscentraler: Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värde-
pappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler
samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU)
nr 236/2012,

intermediär: en juridisk person som för aktieägares eller andra personers

räkning förvarar eller administrerar aktier eller för värdepapperskonton,

kontoförande institut: den som av en värdepapperscentral medgetts rätt att

vidta registreringsåtgärder i avstämningsregister,

kontoföring av finansiella instrument: registrering i avstämningsregister

av äganderätt och särskild rätt till sådana aktier och andra finansiella instru-
ment för vilka aktiebrev, skuldebrev eller annan motsvarande skriftlig hand-
ling inte har utfärdats eller, där sådan handling har utfärdats, det genom
förvaring eller på annat likvärdigt sätt har säkerställts att handlingen inte
kommer i omlopp,

kvalificerat innehav: detsamma som i 1 kap. 5 § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden,

reglerad marknad: detsamma som i 1 kap. 4 b § lagen om värde-

pappersmarknaden,

skuldförbindelse: ensidig skuldförbindelse avsedd för allmän omsätt-

ning,

utsett kreditinstitut: sådant kreditinstitut som har utsetts enligt artikel

54.2 b i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydel-
sen,

värdepapperscentral: detsamma som i artikel 2.1.1 i förordningen om

värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen,

värdepapperscentral från tredjeland: en sådan värdepapperscentral som

avses i artikel 2.1.2 i förordningen om värdepapperscentraler, i den
ursprungliga lydelsen, samt

värdepappersinstitut: detsamma som i 1 kap. 4 b § lagen om värde-

pappersmarknaden.

3 kap.
12 §
7 På begäran av värdepapperscentralen ska en förvaltare lämna upp-
gifter till värdepapperscentralen om de aktieägare vars aktier den förvaltar.
Uppgifterna ska avse aktieägarnas namn och personnummer, organisations-
nummer eller annat identifieringsnummer samt postadress. Förvaltaren ska
dessutom ange det antal aktier av olika slag som varje aktieägare äger.
Uppgifterna ska avse förhållandena vid den tidpunkt som värdepappers-
centralen bestämmer.

Värdepapperscentralen ska på begäran av ett avstämningsbolag kräva in

sådana uppgifter om bolagets aktieägare som avses i första stycket.

7 Senaste lydelse 2016:51.

background image

3

SFS

2020:612

Avstämningsbolag har rätt att hos värdepapperscentralen få tillgång till de

uppgifter som har lämnats om bolagets aktieägare.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen medge förvaltare

undantag från den uppgiftsskyldighet som följer av första och andra stycke-
na.

Ett bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad kan

även begära identifiering av sina aktieägare enligt 3 a kap.

3 a kap. Intermediärers medverkan i identifiering av aktieägare

och i utövande av aktieägares rättigheter
Kapitlets innehåll
1 §
I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet för intermediärer att
medverka till att bolag kan identifiera sina aktieägare och till att aktieägares
rättigheter kan utövas.

Ytterligare bestämmelser om identifiering av aktieägare och om under-

lättande av utövandet av aktieägares rättigheter finns i kommissionens
genomförandeförordning (EU) 2018/1212 av den 3 september 2018 om
fastställande av minimikrav för genomförandet av bestämmelserna i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG vad gäller identifiering
av aktieägare, överföring av information och underlättande av utövandet av
aktieägarrättigheter.

Kapitlets tillämpningsområde
2 §
Kapitlet gäller svenska intermediärer, i den utsträckning de hanterar
aktier som har getts ut av ett bolag inom EES och som är upptagna till handel
på en reglerad marknad.

Kapitlet gäller även intermediärer från tredjeland, i den utsträckning de

hanterar aktier som har getts ut av ett svenskt aktiebolag och som är upp-
tagna till handel på en reglerad marknad.

Kapitlet gäller utöver det som följer av 3 kap. 12 §.

Identifiering av aktieägare
3 §
En intermediär ska på begäran av ett bolag vars aktier intermediären
hanterar utan dröjsmål lämna uppgifter till bolaget om ägarna till aktierna.
Detsamma gäller om begäran görs av någon som bolaget utsett. Uppgifterna
får i så fall lämnas till denne.

Uppgifterna om en ägare till aktier i ett svenskt bolag ska avse
1. namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifi-

eringsnummer,

2. postadress och, om en sådan finns, e-postadress,
3. ägarens totala antal aktier,
4. antalet aktier av olika slag, om det begärs, och
5. tidpunkten från och med vilken aktierna innehas, om det begärs.

4 § Om intermediären inte har de ägaruppgifter som avses i 3 § på grund
av att aktierna hanteras för en annan intermediärs räkning, ska begäran utan
dröjsmål vidarebefordras till den andra intermediären.

Intermediären ska på begäran av bolaget eller någon som bolaget utsett

utan dröjsmål lämna uppgifter som gör det möjligt att kontakta den inter-
mediär som begäran har vidarebefordrats till, om bolaget enligt tillämplig
lag har rätt att få kontaktuppgifterna.

background image

4

SFS

2020:612

Ett svenskt bolag har rätt att få sådana kontaktuppgifter som avses i andra

stycket.

5 § Den som lämnar uppgifter i enlighet med 3 och 4 §§ får inte göras
ansvarig för att ha åsidosatt någon tystnadsplikt.

6 § Ett svenskt bolag och en intermediär som tar emot personuppgifter i
enlighet med 3 och 4 §§ får behandla uppgifterna för att göra det möjligt för
bolaget att kommunicera med sina aktieägare i syfte att underlätta för dem
att utöva sina rättigheter och engagera sig i bolaget.

Uppgifterna får inte lagras under längre tid än tolv månader efter det att

bolaget eller intermediären fick vetskap om att den person som uppgifterna
gäller inte längre är aktieägare. Detta gäller dock inte om längre lagringsfrist
har fastställts genom en sektorsspecifik EU-förordning eller en föreskrift
som genomför ett sektorsspecifikt EU-direktiv.

7 § En aktieägare som är en juridisk person har rätt till rättelse av felaktiga
eller ofullständiga uppgifter om sin identitet av den som i enlighet med 3
och 4 §§ behandlar uppgifterna. För rättelse i avstämningsregistret gäller
5 kap. 4 §.

I fråga om personuppgifter finns det bestämmelser om rätt till rättelse i

artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den
27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling
av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), lagen
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord-
ning och, när det gäller rättelse i avstämningsregistret, 5 kap. 4 § denna lag.

Underlättande av utövandet av aktieägares rättigheter
8 §
En intermediär ska underlätta för ägaren till de aktier som interme-
diären hanterar att utöva sina rättigheter genom att

1. göra det som krävs för att aktieägaren, eller någon som är utsedd av

aktieägaren, ska kunna utöva rättigheterna på egen hand, eller

2. utöva rättigheterna åt aktieägaren, efter uttryckligt tillstånd och anvis-

ningar från aktieägaren och i aktieägarens intresse.

9 § En intermediär ska till ägaren av aktier som intermediären hanterar,
eller till den som aktieägaren har utsett, utan dröjsmål överföra

1. den information som ett bolag måste tillhandahålla sina aktieägare för

att de ska kunna utöva sina rättigheter eller, om informationen finns på
bolagets webbplats, ett meddelande om det,

2. de elektroniska bekräftelser som ett bolag måste tillhandahålla den som

röstar elektroniskt, och

3. de bekräftelser på räkning och registrering av röster som ett bolag på

begäran måste tillhandahålla aktieägare.

10 § Om aktierna hanteras för en annan intermediärs räkning, ska den
information, det meddelande eller de bekräftelser som avses i 9 § utan
dröjsmål vidarebefordras till den andra intermediären, såvida informa-
tionen, meddelandet eller bekräftelsen inte kan överföras direkt till aktie-
ägaren eller till någon som aktieägaren har utsett.

background image

5

SFS

2020:612

11 § Skyldigheterna att överföra information eller meddelanden enligt
9 § 1 och 10 § gäller inte om det bolag vars aktier intermediären hanterar har
skickat informationen eller meddelandet direkt till berörda aktieägare eller
till någon som aktieägaren har utsett.

12 § En intermediär ska på begäran av en ägare till aktier som interme-
diären hanterar och i enlighet med aktieägarens anvisningar utan dröjsmål
överföra information till bolaget som avser utövandet av aktieägarens rättig-
heter.

13 § Om aktierna hanteras av fler än en intermediär, ska varje intermediär
utan dröjsmål vidarebefordra den information som avses i 12 § till nästa
intermediär, såvida informationen inte kan överföras direkt till bolaget.

Avgifter
14 §
En intermediär får ta ut avgifter av andra intermediärer, av aktieägare
och av bolag för de tjänster som avses i detta kapitel.

Avgifterna ska offentliggöras, separat för varje tjänst. De ska vara icke-

diskriminerande och stå i proportion till de faktiska kostnaderna för att
tillhandahålla tjänsten.

Denna lag träder i kraft den 3 september 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)