SFS 2020:670 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2020-670.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 37 kap. 23 och 26 §§, 39 kap. 23 och
24 a §§, 40 kap. 5 § och 42 kap. 21 a § inkomstskattelagen (1999:1229)2 ska
ha följande lydelse.

37 kap.
23 §
3 Bestämmelserna i 21 § gäller inte vid fusion enligt 16 kap. 1 och
3 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, 7 kap. 1 och 2 §§ spar-
bankslagen (1987:619) eller rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den
22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-
föreningar).

26 §4 Bestämmelsen i 24 § gäller inte vid fusion mellan kooperativa för-
eningar enligt 16 kap. 1 och 3 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska för-
eningar eller rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om
stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar).

39 kap.
23 §
5 Utdelning som en kooperativ förening lämnar i förhållande till insat-
ser enligt lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar eller rådets förord-
ning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska ko-
operativa föreningar (SCE-föreningar) ska dras av. I fråga om andra insatser
än förlagsinsatser gäller detta dock inte till den del utdelningen enligt
24 kap. 35 § inte ska tas upp av mottagaren. Om den del som inte ska tas
upp av mottagaren uppgår till högst tio procent av utdelningen, ska dock
hela utdelningen dras av. En medlemsfrämjande förening får bara dra av
utdelning om föreningen har ett stort antal medlemmar och bara till den del
föreningen för samma beskattningsår själv tagit emot utdelning på insatser.
En kooperativ hyresrättsförening får inte dra av utdelning om föreningen är
ett privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 §.

Om en ekonomisk förening är centralorganisation för kooperativa för-

eningar, ska utdelningen på förlagsinsatser dras av även om centralorganisa-
tionen inte är kooperativ enligt 21 §.

1 Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2018:722.

4 Senaste lydelse 2018:722.

5 Senaste lydelse 2018:1206.

SFS

2020:670

Publicerad
den

30 juni 2020

background image

2

SFS

2020:670

24 a §6 En kooperativ förening ska dra av en medlemsinsats som har till-
godoförts genom insatsemission enligt lagen (2018:672) om ekonomiska
föreningar det beskattningsår då medlemsinsatsen betalas ut till en medlem
som avgår. Detsamma gäller medlemsinsatser som har tillgodoförts genom
fondemission enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli
2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar).

40 kap.
5 §
7 Ett företag anses i detta kapitel ha bestämmande inflytande över ett
annat företag om detta är ett dotterföretag till det förra enligt

– 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551),
– 1 kap. 10–14 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,
– 1 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619), eller
– 1 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220).
En svensk ideell förening anses ha bestämmande inflytande över ett annat

företag om detta är ett dotterföretag till föreningen enligt 1 kap. 4 § årsredo-
visningslagen (1995:1554).

Ett utländskt bolag eller en sådan förvärvare som avses i 11 § anses ha

bestämmande inflytande över ett företag om detta skulle ha varit ett dotter-
företag till bolaget eller personen, om bolaget eller personen hade varit ett
svenskt aktiebolag.

42 kap.
21 a §
8 Belopp som överförs till medlemsinsatserna vid insatsemission
enligt lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska inte behandlas som
utdelning. Detsamma gäller belopp som överförs till medlemsinsatserna vid
fondemission enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003
om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången för det

beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020.

3. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker

som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det
beskattningsår som avslutas närmast efter detta datum.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Linda Haggren
(Finansdepartementet)

6 Senaste lydelse 2018:722.

7 Senaste lydelse 2018:722.

8 Senaste lydelse 2018:722.