SFS 2020:673 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2020-673.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 kap. 4 § lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

16 kap.
4 §
2 Emittenten ska så snart som möjligt och senast fyra månader efter
utgången av varje räkenskapsår offentliggöra sin årsredovisning och i före-
kommande fall en koncernredovisning.

Års- och koncernredovisningarna ska vara granskade av emittentens

revisor. Revisionsberättelsen ska offentliggöras tillsammans med års- och
koncernredovisningen. Bestämmelser om revision finns i 4 a kap. sparbanks-
lagen (1987:619), revisionslagen (1999:1079), 9 kap. aktiebolagslagen
(2005:551), 17 kap. 11 och 12 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043),
8 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och 14 kap. 9 § lagen
(2019:742) om tjänstepensionsföretag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker

som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det
räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346.

2 Senaste lydelse 2019:762.

SFS

2020:673

Publicerad
den

30 juni 2020