SFS 2020:675 Lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

SFS2020-675.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:WHIZNW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:RPXVVG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:DMSJNI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2015:1016) om resolution </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 16 kap. 4 �, 24 kap. 3 � och 27 kap. <br/>20 � lagen (2015:1016) om resolution ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>16 kap. <br/>4 �</b> Om ett f�retag i resolution �r en ekonomisk f�rening, ska Riksg�lds-<br/>kontoret, innan eller i samband med att myndigheten vidtar en resolutions-<br/>�tg�rd som kan leda till att n�gon borgen�r drabbas av f�rluster eller f�r sin <br/>fordran helt eller delvis konverterad, besluta att minska andelarnas v�rde i <br/>proportion till f�reningens f�rluster enligt en v�rdering enligt 7 kap. </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>24 kap. <br/>3 �</b>2 Best�mmelser om f�rfarandet vid likvidation av ett f�retag som om-<br/>fattas av denna lag finns i </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112"> 6 kap. 1 a och 2 b �� sparbankslagen (1987:619),<br/> 10 kap. 31 � tredje stycket lagen (2004:297) om bank- och finansie-</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ringsr�relse, </p> <p style="position:absolute;top:690px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112"> 25 kap. 4 a och 10 a �� aktiebolagslagen (2005:551), och<br/> 17 kap. 46 och 47 �� lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar.</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>27 kap. <br/>20 �</b>3 Den som �r avgiftsskyldig ska l�mna de uppgifter till Riksg�lds-<br/>kontoret som myndigheten beh�ver f�r att fastst�lla den avgiftsskyldiges <br/>avgift. Uppgifter om avgiftsunderlaget ska ha granskats av en revisor som <br/>utsetts i enlighet med 4 a kap. 1 � sparbankslagen (1987:619), 9 kap. 8 � <br/>aktiebolagslagen (2005:551) eller 8 kap. 8 � lagen (2018:672) om ekono-<br/>miska f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:925px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller dock fortfarande i fr�ga om medlemsbanker</p> <p style="position:absolute;top:966px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">som �r registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det <br/>r�kenskaps�r som avslutas n�rmast efter detta datum. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2018:734. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2018:734. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2020:675</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">30 juni 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2020:675</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">LENA MICKO </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Lotta Hardvik Cederstierna <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2015:1016) om resolution

Utf�rdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 16 kap. 4 �, 24 kap. 3 � och 27 kap.
20 � lagen (2015:1016) om resolution ska ha f�ljande lydelse.

16 kap.
4 �
Om ett f�retag i resolution �r en ekonomisk f�rening, ska Riksg�lds-
kontoret, innan eller i samband med att myndigheten vidtar en resolutions-
�tg�rd som kan leda till att n�gon borgen�r drabbas av f�rluster eller f�r sin
fordran helt eller delvis konverterad, besluta att minska andelarnas v�rde i
proportion till f�reningens f�rluster enligt en v�rdering enligt 7 kap.

24 kap.
3 �
2 Best�mmelser om f�rfarandet vid likvidation av ett f�retag som om-
fattas av denna lag finns i

 6 kap. 1 a och 2 b �� sparbankslagen (1987:619),
 10 kap. 31 � tredje stycket lagen (2004:297) om bank- och finansie-

ringsr�relse,

 25 kap. 4 a och 10 a �� aktiebolagslagen (2005:551), och
 17 kap. 46 och 47 �� lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar.

27 kap.
20 �
3 Den som �r avgiftsskyldig ska l�mna de uppgifter till Riksg�lds-
kontoret som myndigheten beh�ver f�r att fastst�lla den avgiftsskyldiges
avgift. Uppgifter om avgiftsunderlaget ska ha granskats av en revisor som
utsetts i enlighet med 4 a kap. 1 � sparbankslagen (1987:619), 9 kap. 8 �
aktiebolagslagen (2005:551) eller 8 kap. 8 � lagen (2018:672) om ekono-
miska f�reningar.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre best�mmelser g�ller dock fortfarande i fr�ga om medlemsbanker

som �r registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det
r�kenskaps�r som avslutas n�rmast efter detta datum.

1 Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346.

2 Senaste lydelse 2018:734.

3 Senaste lydelse 2018:734.

SFS

2020:675

Publicerad
den

30 juni 2020

background image

2

SFS

2020:675

P� regeringens v�gnar

LENA MICKO

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

;