SFS 2020:675 Lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

SFS2020-675.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 kap. 4 §, 24 kap. 3 § och 27 kap.
20 § lagen (2015:1016) om resolution ska ha följande lydelse.

16 kap.
4 §
Om ett företag i resolution är en ekonomisk förening, ska Riksgälds-
kontoret, innan eller i samband med att myndigheten vidtar en resolutions-
åtgärd som kan leda till att någon borgenär drabbas av förluster eller får sin
fordran helt eller delvis konverterad, besluta att minska andelarnas värde i
proportion till föreningens förluster enligt en värdering enligt 7 kap.

24 kap.
3 §
2 Bestämmelser om förfarandet vid likvidation av ett företag som om-
fattas av denna lag finns i

� 6 kap. 1 a och 2 b §§ sparbankslagen (1987:619),
� 10 kap. 31 § tredje stycket lagen (2004:297) om bank- och finansie-

ringsrörelse,

� 25 kap. 4 a och 10 a §§ aktiebolagslagen (2005:551), och
� 17 kap. 46 och 47 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

27 kap.
20 §
3 Den som är avgiftsskyldig ska lämna de uppgifter till Riksgälds-
kontoret som myndigheten behöver för att fastställa den avgiftsskyldiges
avgift. Uppgifter om avgiftsunderlaget ska ha granskats av en revisor som
utsetts i enlighet med 4 a kap. 1 § sparbankslagen (1987:619), 9 kap. 8 §
aktiebolagslagen (2005:551) eller 8 kap. 8 § lagen (2018:672) om ekono-
miska föreningar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker

som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det
räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum.

1 Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346.

2 Senaste lydelse 2018:734.

3 Senaste lydelse 2018:734.

SFS

2020:675

Publicerad
den

30 juni 2020

background image

2

SFS

2020:675

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)