SFS 2021:1015 Lag om ändring i lagen (2014:408) om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken

SFS2021-1015.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:408) om ändring i lagen

(1998:1703) om ändring i brottsbalken

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 22 kap. 6 c § brottsbalken i stället för
lydelsen enligt lagen (2014:408) om ändring i lagen (1998:1703) om ändring
i brottsbalken ska ha följande lydelse.

22 kap.
6 c §
Den som i strid med Förenta nationernas fördrag om fullständigt
förbud mot kärnsprängningar deltar i eller på annat sätt medverkar till ut-
förandet av en kärnvapenprovsprängning eller någon annan kärnsprängning
döms för olovlig kärnsprängning till fängelse i högst fyra år, om gärningen
inte är att bedöma som krigsförbrytelse enligt lagen (2014:406) om straff för
vissa internationella brott.

�r brottet grovt, döms till fängelse i högst arton år eller på livstid. Vid

bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen
haft stor betydelse för kärnsprängningen eller om gärningen inneburit fara
för människor eller för egendom av särskild betydelse.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Walo von Greyerz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.

SFS

2021:1015

Publicerad
den

8 november 2021