SFS 2021:1017 Lag om ändring i rättegångsbalken

SFS2021-1017.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i rättegångsbalken

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 kap. 1 § rättegångsbalken ska ha
följande lydelse.

19 kap.
1 §
2 Laga domstol i brottmål är rätten i den ort där brottet begåtts. Ett brott
anses ha begåtts på den ort där gärningsmannen handlade. I fråga om
straffbar underlåtenhet anses brottet ha begåtts där gärningsmannen borde
ha handlat eller där han eller hon befann sig när han eller hon borde ha
handlat. Vid tillämpning av straffbestämmelser enligt vilka gärningen ska
ha medfört en viss effekt anses brottet ha begåtts på den ort där effekten
inträdde eller, vid försök, enligt brottsplanen sannolikt skulle ha inträtt.
Begicks brottet på orter under skilda domstolar, har de lika behörighet. Har
det skett på svenskt fartyg eller luftfartyg under resa inom eller utom landet,
är även rätten i den ort, dit den misstänkte med fartyget eller luftfartyget
först ankommer eller där han eller hon gripits eller annars uppehåller sig,
behörig.

�r det, när åtal väcks, ovisst var brottet begåtts, får åtal tas upp av rätten

i någon av de orter, där det kan antas ha skett, eller i den ort, där den
misstänkte gripits eller annars uppehåller sig.

�&tal för brott får också tas upp av den rätt, där den misstänkte ska svara i

tvistemål i allmänhet, eller rätten i den ort, där den misstänkte mera varaktigt
uppehåller sig, om rätten med hänsyn till utredningen samt kostnader och
andra omständigheter finner det lämpligt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Emma Pleiner
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.
2 Senaste lydelse 1957:299.

SFS

2021:1017

Publicerad
den

8 november 2021