SFS 2021:1032 Lag om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

SFS2021-1032.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med

Internationella brottmålsdomstolen

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 3 och 16 §§ lagen (2002:329) om
samarbete med Internationella brottmålsdomstolen ska ha följande lydelse.

1 §2 Om den genom Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen
inrättade domstolen begär att det i Sverige ska vidtas en åtgärd som grundar
sig på stadgan, tillämpas bestämmelserna i denna lag.

Bestämmelserna i 3�20 §§ tillämpas om utredningen eller lagföringen

gäller folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelse eller aggressions-
brott.

Bestämmelserna i 21�22 a §§ tillämpas om utredningen eller lagföringen

gäller brott som riktats mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipning.

I 23�32 §§ finns bestämmelser om verkställighet av Internationella brott-

målsdomstolens avgöranden och om transport av frihetsberövade genom
Sverige.

3 § En person som vid Internationella brottmålsdomstolen är misstänkt,
tilltalad eller dömd för folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelse
eller aggressionsbrott och som uppehåller sig i Sverige får överlämnas till
domstolen efter beslut av regeringen.

Ett beslut om häktning eller en dom som Internationella brottmålsdom-

stolen har meddelat ska godtas som grund för ett beslut om överlämnande
till domstolen.

Ett överlämnande får skjutas upp i avvaktan på att Internationella brott-

målsdomstolen har beslutat om den ska ta upp saken till prövning. Vidare
får ett överlämnande förenas med villkor eller, efter överenskommelse med
domstolen, skjutas upp om förundersökning har inletts eller åtal väckts i
Sverige för någon annan gärning än den ansökan avser.

16 § �&tal och lagföring i Sverige för en gärning får inte ske

1. om Internationella brottmålsdomstolen har beslutat att frågan om

ansvar för gärningen ska prövas där trots att svensk förundersökning eller
lagföring pågår, eller

2. om domstolen har ansökt om att personen i fråga ska överlämnas till

domstolen på grund av gärningen och denna ansökan inte har avslagits.

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.
2 Senaste lydelse 2009:1282.

SFS

2021:1032

Publicerad
den

8 november 2021

background image

SFS

2021:1032

2

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)