SFS 2021:1033 Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

SFS2021-1033.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering

av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (2002:444) om straff för
finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall2 ska ha följande
lydelse.

6 §3 �ven om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 3 § brottsbalken är
svensk domstol behörig att döma över brott enligt denna lag om brottet har
begåtts

1. av en svensk medborgare, av en utlänning med hemvist i Sverige eller

av en utlänning som befinner sig här i landet,

2. till förmån för en juridisk person som är etablerad i Sverige, eller
3. mot en av Europeiska unionens institutioner eller mot en av dess byråer

eller ett av dess organ, om byrån eller organet har säte i Sverige.

Första stycket gäller även om brottet i enlighet med 5 § ska bestraffas

enligt brottsbalken eller lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall finns i 2 kap.

7 § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Walo von Greyerz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2009:73.
3 Senaste lydelse 2018:1311.

SFS

2021:1033

Publicerad
den

8 november 2021