SFS 2021:1034 Lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

SFS2021-1034.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från

Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen (2003:1156) om
överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder ska ha
följande lydelse.

2 kap.
3 §
2 �verlämnande får inte beviljas

1. om en begäran, trots att den utfärdande myndigheten har getts tillfälle

att inkomma med komplettering, till form eller innehåll är så bristfällig att
den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en prövning av
frågan om överlämnande,

2. om den utfärdande myndigheten inte lämnar sådana garantier som

enligt 3 kap. 2 § krävs för att överlämnande ska få beviljas,

3. om den eftersökte enligt 5 kap. 4 § ska överlämnas till en annan

medlemsstat,

4. om den eftersökte ska utlämnas för brott eller om han eller hon ska

överlämnas enligt lagen (2002:329) om samarbete med Internationella
brottmålsdomstolen,

5. om det enligt 2 kap. 13 § andra stycket brottsbalken skulle strida mot

ett villkor som har uppställts vid utlämning eller överlämnande till Sverige,
eller

6. om det avser verkställighet av en frihetsberövande påföljd som har

dömts ut efter en förhandling där den eftersökte inte var personligen när-
varande och om den utfärdande myndigheten inte har bekräftat att något av
villkoren i artikel 4a.1 i rambeslutet är uppfyllt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.
2 Senaste lydelse 2013:843.

SFS

2021:1034

Publicerad
den

8 november 2021