SFS 2021:1038 Lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

SFS2021-1038.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från

Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 4 § lagen (2011:1165) om över-
lämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder ska ha följande
lydelse.

2 kap.
4 §
Överlämnande får inte beviljas om

1. det skulle strida mot den europeiska konventionen om skydd för de

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna eller de tilläggs-
protokoll till konventionen som gäller som lag här i landet,

2. det skulle strida mot bestämmelser om immunitet och privilegier,
3. det enligt 2 kap. 13 § andra stycket brottsbalken skulle strida mot ett

villkor som har ställts upp vid utlämning eller överlämnande till Sverige,
eller

4. den eftersökte enligt 4 kap. 6 eller 7 § ska överlämnas eller utlämnas

till en annan stat eller till en tribunal eller internationell domstol.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.

SFS

2021:1038

Publicerad
den

8 november 2021