SFS 2021:1095 Lag om ändring i rättegångsbalken

SFS2021-1095.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1 2 3 4 5 6

7 8 9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i rättegångsbalken

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 45 kap. 10 a § och 50 kap. 13 §
rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

45 kap.
10 a §
2 Ett mål ska avgöras efter huvudförhandling. Utan en sådan för-
handling får rätten dock

1. avgöra ett mål på annat sätt än genom dom,
2. meddela frikännande dom enligt 20 kap. 9 § andra stycket, och
3. meddela dom i mål där det inte finns anledning att döma till annan på-

följd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, om
huvudförhandling varken begärs av någon av parterna eller behövs med hän-
syn till utredningen i målet.

Innan ett mål avgörs med stöd av första stycket 3, ska
1. den tilltalade informeras om att målet kan komma att avgöras utan

huvudförhandling och om sin rätt till en sådan förhandling, och

2. parterna, om de inte kan anses redan ha slutfört sin talan, ges tillfälle

till detta.

Ett beslut enligt 34 kap. 3 § brottsbalken likställs med de påföljder som

anges i första stycket 3, om det inte samtidigt finns anledning att förverka
villkorligt medgiven frihet från fängelsestraff. Det som sägs i första
stycket 3 om villkorlig dom gäller inte villkorlig dom som förenas med före-
skrift om samhällstjänst.

50 kap.
13 §
3 Hovrätten får avgöra målet utan huvudförhandling, om klagandens
ändringsyrkande har medgetts eller om det är uppenbart att överklagandet
är ogrundat.

Om saken kan utredas tillfredsställande får hovrätten även i andra fall av-

göra målet utan huvudförhandling,

1. om parterna har begärt att målet ska avgöras utan huvudförhandling,

eller

2. om ingen av parterna, sedan fråga väckts om avgörande utan huvud-

förhandling, haft någon invändning mot detta.

Ett mål får alltid avgöras utan huvudförhandling, om en sådan förhandling

är obehövlig.

1 Prop. 2020/21:214, bet. 2021/22:JuU7, rskr. 2021/22:38.
2 Senaste lydelse 2005:683.
3 Senaste lydelse 1999:84.

SFS

2021:1095

Publicerad
den

30 november 2021

background image

2

SFS

2021:1095

För prövning som inte avser själva saken behöver huvudförhandling inte

hållas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Sterner
(Justitiedepartementet)