SFS 2021:204 Lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

SFS2021-204.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade

beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Utfärdad den 11 mars 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (2009:1424) om
kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel ska
ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den

21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livs-
medel, och

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1753 av den

23 oktober 2019 om unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten
inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geogra-
fiska beteckningar.

2 §3 Lagen kompletterar även följande förordningar, i de delar de inne-
håller bestämmelser som rör skydd för beteckningar på jordbruksprodukter
och livsmedel:

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 av den

17 april 2019 om definition, beskrivning, presentation och märkning av
spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och
märkningen av andra livsmedel, skydd av geografiska beteckningar för
spritdrycker, användning av jordbruksalkohol och destillat av jordbruks-
produkter i alkoholhaltiga drycker samt om upphävande av förordning (EG)
nr 110/2008,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den

17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för
jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr
922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den

17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den
gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar
(EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG)
nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den

26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av,

1 Prop. 2020/21:44, bet. 2020/21:MJU7, rskr. 2020/21:209.
2 Senaste lydelse 2015:766.
3 Senaste lydelse 2021:173.

SFS

2021:204

Publicerad
den

13 mars 2021

background image

SFS

2021:204

2

samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och
om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, och

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den

15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att
säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av
bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskydds-
medel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG)
nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009,
(EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031,
rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets
direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och
2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets
förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv
89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG
och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig
kontroll) och delegerade akter och genomförandeakter till denna förordning.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)