SFS 2021:204 Lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

SFS2021-204.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:WLHJLW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:PYQTRK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TNQBBC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>beteckningar p� jordbruksprodukter och livsmedel </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 11 mars 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 och 2 �� lagen (2009:1424) om <br/>kontroll av skyddade beteckningar p� jordbruksprodukter och livsmedel ska <br/>ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b>2 Denna lag kompletterar </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1151/2012 av den</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">21 november 2012 om kvalitetsordningar f�r jordbruksprodukter och livs-<br/>medel, och </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/1753 av den</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">23 oktober 2019 om unionens �tg�rder efter anslutningen till Gen�veakten <br/>inom Lissabon�verenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geogra-<br/>fiska beteckningar. </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2 �</b>3 Lagen kompletterar �ven f�ljande f�rordningar, i de delar de inne-<br/>h�ller best�mmelser som r�r skydd f�r beteckningar p� jordbruksprodukter <br/>och livsmedel: </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/787 av den</p> <p style="position:absolute;top:716px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">17 april 2019 om definition, beskrivning, presentation och m�rkning av <br/>spritdrycker, anv�ndning av namn p� spritdrycker i presentationen och <br/>m�rkningen av andra livsmedel, skydd av geografiska beteckningar f�r <br/>spritdrycker, anv�ndning av jordbruksalkohol och destillat av jordbruks-<br/>produkter i alkoholhaltiga drycker samt om upph�vande av f�rordning (EG) <br/>nr 110/2008, </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1308/2013 av den</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">17 december 2013 om uppr�ttande av en samlad marknadsordning f�r <br/>jordbruksprodukter och om upph�vande av r�dets f�rordningar (EEG) nr <br/>922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1306/2013 av den</p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">17 december 2013 om finansiering, f�rvaltning och �vervakning av den <br/>gemensamma jordbrukspolitiken och om upph�vande av r�dets f�rordningar <br/>(EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) <br/>nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008, </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 251/2014 av den</p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och m�rkning av, </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">1 Prop. 2020/21:44, bet. 2020/21:MJU7, rskr. 2020/21:209. <br/>2 Senaste lydelse 2015:766. <br/>3 Senaste lydelse 2021:173. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2021:204</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">13 mars 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2021:204</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">samt skydd av geografiska beteckningar f�r, aromatiserade vinprodukter och <br/>om upph�vande av r�dets f�rordning (EEG) nr 1601/91, och </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">5. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2017/625 av den</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet f�r att <br/>s�kerst�lla till�mpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av <br/>best�mmelser om djurs h�lsa och djurskydd, v�xtskydd och v�xtskydds-<br/>medel samt om �ndring av Europaparlamentets och r�dets f�rordningar (EG) <br/>nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, <br/>(EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, <br/>r�dets f�rordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och r�dets <br/>direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och <br/>2008/120/EG och om upph�vande av Europaparlamentets och r�dets <br/>f�rordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, r�dets direktiv <br/>89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG <br/>och 97/78/EG samt r�dets beslut 92/438/EEG (f�rordningen om offentlig <br/>kontroll) och delegerade akter och genomf�randeakter till denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna lag tr�der i kraft den 25 maj 2021. </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">JENNIE NILSSON </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade

beteckningar p� jordbruksprodukter och livsmedel

Utf�rdad den 11 mars 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 och 2 �� lagen (2009:1424) om
kontroll av skyddade beteckningar p� jordbruksprodukter och livsmedel ska
ha f�ljande lydelse.

1 �2 Denna lag kompletterar

1. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1151/2012 av den

21 november 2012 om kvalitetsordningar f�r jordbruksprodukter och livs-
medel, och

2. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/1753 av den

23 oktober 2019 om unionens �tg�rder efter anslutningen till Gen�veakten
inom Lissabon�verenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geogra-
fiska beteckningar.

2 �3 Lagen kompletterar �ven f�ljande f�rordningar, i de delar de inne-
h�ller best�mmelser som r�r skydd f�r beteckningar p� jordbruksprodukter
och livsmedel:

1. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/787 av den

17 april 2019 om definition, beskrivning, presentation och m�rkning av
spritdrycker, anv�ndning av namn p� spritdrycker i presentationen och
m�rkningen av andra livsmedel, skydd av geografiska beteckningar f�r
spritdrycker, anv�ndning av jordbruksalkohol och destillat av jordbruks-
produkter i alkoholhaltiga drycker samt om upph�vande av f�rordning (EG)
nr 110/2008,

2. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1308/2013 av den

17 december 2013 om uppr�ttande av en samlad marknadsordning f�r
jordbruksprodukter och om upph�vande av r�dets f�rordningar (EEG) nr
922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007,

3. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1306/2013 av den

17 december 2013 om finansiering, f�rvaltning och �vervakning av den
gemensamma jordbrukspolitiken och om upph�vande av r�dets f�rordningar
(EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG)
nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008,

4. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 251/2014 av den

26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och m�rkning av,

1 Prop. 2020/21:44, bet. 2020/21:MJU7, rskr. 2020/21:209.
2 Senaste lydelse 2015:766.
3 Senaste lydelse 2021:173.

SFS

2021:204

Publicerad
den

13 mars 2021

background image

SFS

2021:204

2

samt skydd av geografiska beteckningar f�r, aromatiserade vinprodukter och
om upph�vande av r�dets f�rordning (EEG) nr 1601/91, och

5. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2017/625 av den

15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet f�r att
s�kerst�lla till�mpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av
best�mmelser om djurs h�lsa och djurskydd, v�xtskydd och v�xtskydds-
medel samt om �ndring av Europaparlamentets och r�dets f�rordningar (EG)
nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009,
(EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031,
r�dets f�rordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och r�dets
direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och
2008/120/EG och om upph�vande av Europaparlamentets och r�dets
f�rordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, r�dets direktiv
89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG
och 97/78/EG samt r�dets beslut 92/438/EEG (f�rordningen om offentlig
kontroll) och delegerade akter och genomf�randeakter till denna f�rordning.

Denna lag tr�der i kraft den 25 maj 2021.

P� regeringens v�gnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

;