SFS 2021:238 Lag om ändring i rättegångsbalken

SFS2021-238.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i rättegångsbalken

Utfärdad den 1 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i rättegångsbalken ska införas två
nya paragrafer, 27 kap. 16 och 16 a §§, av följande lydelse.

27 kap.

16 §2 Den som i elektronisk form innehar en viss lagrad uppgift som
skäligen kan antas ha betydelse för utredningen om ett brott får föreläggas
att bevara uppgiften.

I föreläggandet ska det anges hur länge uppgiften ska bevaras. Tiden får

inte bestämmas till längre än nödvändigt och får inte överstiga 90 dagar från
dagen för beslutet.

Om det finns särskilda skäl får tiden för bevarande förlängas med högst

90 dagar.

Ett föreläggande får inte riktas mot den som skäligen kan misstänkas för

brottet eller mot någon till honom eller henne sådan närstående person som
avses i 36 kap. 3 §.

16 a § Ett föreläggande enligt 16 § får beslutas av undersökningsledaren
eller en åklagare.

I föreläggandet får det anges att den som har förelagts att bevara en viss

uppgift inte får uppenbara att åtgärden har vidtagits.

Den som har förelagts att bevara en viss uppgift får begära rättens

prövning av föreläggandet. För rättens prövning gäller 6 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:72, bet. 2020/21:JuU16, rskr. 2020/21:234.
2 Tidigare 27 kap. 16 § upphävd genom 1989:650.

SFS

2021:238

Publicerad
den

2 april 2021