SFS 2021:239 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

SFS2021-239.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig

hjälp i brottmål

Utfärdad den 1 april 2021

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:562) om
internationell rättslig hjälp i brottmål

dels att 1 kap. 2 § och 2 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 24 c §, och närmast före

4 kap. 24 c § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
2 §
2 Rättslig hjälp enligt denna lag omfattar följande åtgärder:

1. förhör i samband med förundersökning i brottmål,
2. bevisupptagning vid domstol,
3. telefonförhör,
4. förhör genom videokonferens,
5. kvarstad, beslag samt husrannsakan och andra åtgärder som avses i

28 kap. rättegångsbalken,

6. föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. 16 § rätte-

gångsbalken,

7. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig över-

vakning av elektronisk kommunikation,

8. hemlig kameraövervakning,
9. hemlig rumsavlyssning,
10. hemlig dataavläsning,
11. tekniskt bistånd med hemlig avlyssning av elektronisk kommunika-

tion, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och hemlig data-
avläsning enligt 2 § första stycket 1 och 2 lagen (2020:62) om hemlig data-
avläsning,

12. tillstånd till gränsöverskridande hemlig avlyssning av elektronisk

kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och
hemlig dataavläsning enligt 2 § första stycket 1 och 2 lagen om hemlig
dataavläsning,

13. överförande av frihetsberövade för förhör m.m., och
14. rättsmedicinsk undersökning av en avliden person.
Lagen hindrar inte att hjälp lämnas med någon annan åtgärd än sådan som

anges i första stycket om det kan ske utan tvångsmedel eller annan tvångs-
åtgärd.

1 Prop. 2020/21:72, bet. 2020/21:JuU16, rskr. 2020/21:234.
2 Senaste lydelse 2020:65.

SFS

2021:239

Publicerad
den

2 april 2021

background image

SFS

2021:239

2

I fråga om överlämnande, utlämning och delgivning finns särskilda

bestämmelser. Det finns också särskilda bestämmelser om rättslig hjälp i
brottmål åt vissa internationella organ.

2 kap.
1 §
3 Rättslig hjälp som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1�10 och 14 ska
lämnas under de förutsättningar som gäller för en motsvarande åtgärd under
en svensk förundersökning eller rättegång enligt rättegångsbalken eller
annan lag eller författning och enligt de särskilda bestämmelserna i denna
lag.

Rättslig hjälp som avses i 1 kap. 2 § första stycket 11�13 lämnas enligt de

särskilda bestämmelserna i denna lag.

I 5 kap. 2 § finns bestämmelser om att den rättsliga hjälpen får förenas

med villkor i vissa fall.

2 §4 Rättslig hjälp som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1�4, 6, 11 och 13
får lämnas även om den gärning som ansökan avser inte motsvarar ett brott
enligt svensk lag. Rättslig hjälp som avses i 1 kap. 2 § första stycket 5, 7�
10, 12 och 14 får endast lämnas om den gärning som ansökan avser mot-
svarar ett brott enligt svensk lag (dubbel straffbarhet), om inte annat följer
av 4 kap. 20 § beträffande husrannsakan och beslag.

4 kap.
Föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift
24 c §
En ansökan om ett föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift
enligt 27 kap. 16 § rättegångsbalken handläggs av en åklagare.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2020:65.
4 Senaste lydelse 2020:65.