SFS 2021:241 Lag om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder

SFS2021-241.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk

utredningsorder

Utfärdad den 1 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2017:1000) om en
europeisk utredningsorder

dels att 1 kap. 4 §, 3 kap. 5 § och 4 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 16 a § och 3 kap. 33 a §,

och närmast före 2 kap. 16 a § och 3 kap. 33 a § nya rubriker av följande
lydelse.

1 kap.
4 §
2 En utredningsåtgärd enligt denna lag ska avse eller motsvara

1. förhör under förundersökning,
2. bevisupptagning vid domstol,
3. förhör genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring,
4. beslag, kvarhållande av försändelse enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken,

en åtgärd enligt 27 kap. 15 § eller ett föreläggande att bevara en viss lagrad
uppgift enligt 27 kap. 16 § samma balk,

5. husrannsakan och andra åtgärder enligt 28 kap. rättegångsbalken,
6. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning

av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rums-
avlyssning och hemlig dataavläsning,

7. tillfälligt överförande av en frihetsberövad person,
8. rättsmedicinsk undersökning av en avliden person,
9. kontrollerad leverans,
10. bistånd i en brottsutredning med användning av en skyddsidentitet,
11. inhämtande av bevis som finns hos en myndighet, eller
12. andra åtgärder som inte innebär användning av tvångsmedel eller

någon annan tvångsåtgärd.

2 kap.
Föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift
16 a §
När en utredningsorder för ett föreläggande att bevara en viss lagrad
uppgift enligt 27 kap. 16 § rättegångsbalken har verkställts i den andra
medlemsstaten får den som har förelagts åtgärden begära rättens prövning.
För rättens prövning gäller 27 kap. 6 § första stycket samma balk.

Den tid en uppgift enligt 27 kap. 16 § andra stycket rättegångsbalken ska

bevaras, räknas från den tidpunkt då åtgärden verkställdes i den andra

1 Prop. 2020/21:72, bet. 2020/21:JuU16, rskr. 2020/21:234.
2 Senaste lydelse 2020:67.

SFS

2021:241

Publicerad
den

2 april 2021

background image

SFS

2021:241

2

medlemsstaten. Om det finns särskilda skäl får tiden för bevarande förlängas
med högst 90 dagar.

3 kap.
5 §
En utredningsorder får inte erkännas och verkställas i Sverige om

1. det skulle strida mot bestämmelser om immunitet och privilegier eller

om skydd för uppgifter som avses i 36 kap. 5 och 5 a §§ rättegångsbalken,

2. ordern avser beslag av en skriftlig handling eller ett skriftligt med-

delande eller ett föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift och det enligt
27 kap. 2 § rättegångsbalken finns hinder mot att ta handlingen eller
meddelandet i beslag eller enligt 27 kap. 16 § fjärde stycket samma balk
meddela ett föreläggande,

3. det skulle medföra fara för Sveriges säkerhet, äventyra enskilda

personers säkerhet eller medföra risk för röjande av uppgifter som rör
underrättelseverksamhet,

4. den gärning som avses i utredningsordern har begåtts utanför den

utfärdande medlemsstatens territorium och helt eller delvis i Sverige, och
gärningen inte motsvarar ett brott enligt svensk lag, eller

5. utredningsåtgärden inte motsvarar en åtgärd som anges i 1 kap. 4 §.
En utredningsorder får inte vägras enligt första stycket 5, om en annan

utredningsåtgärd kan vidtas som ger motsvarande resultat som den åtgärd
som utredningsordern avser.

Föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift
33 a §
När en utredningsorder för ett föreläggande att bevara en viss lagrad
uppgift enligt 27 kap. 16 § rättegångsbalken har verkställts, tillämpas 32 §
första, fjärde och femte styckena.

4 kap.
1 §
Domstolens beslut enligt 2 kap. 5, 14, 16 och 16 a §§ får överklagas.
Vid överklagande gäller vad som är föreskrivet i rättegångsbalken eller
annan författning för beslut om den åtgärd som avses i utredningsordern.

Ett beslut i fråga om att utfärda en utredningsorder får inte överklagas.

2 § Domstolens beslut enligt 3 kap. 9, 32, 33 och 33 a §§ får överklagas.
Vid överklagande gäller vad som är föreskrivet i rättegångsbalken eller
annan författning för beslut om en åtgärd som motsvarar den åtgärd som
avses i utredningsordern. Domstolens beslut enligt 3 kap. 25 § får överklagas
på det sätt som gäller enligt rättegångsbalken.

Övriga beslut i fråga om erkännande och verkställighet av en utrednings-

order får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)