SFS 2021:249 Lag om ändring i brottsbalken

SFS2021-249.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:CATMIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:CATMIJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft117{font-size:13px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft118{font-size:13px;line-height:15px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft119{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:EZLRQA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft210{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft211{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:VAQUVS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft39{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft310{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:BDEFIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft46{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft47{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft48{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i brottsbalken </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 1 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om brottsbalken2 </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114"><i>dels</i> att 28 kap. 6 a � och 37 kap. 8 � ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att 26 kap. 16 och 17 ��, 28 kap. 2 a, 56, 7 och 8 ��, 37 kap. 7, 10 </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och 11 �� och 38 kap. 3, 14 och 19 �� ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>26 kap. <br/>16 �</b>3 Om det beh�vs f�r att minska risken att den som st�r under <br/>�vervakning beg�r nya brott eller f�r att p� annat s�tt underl�tta hans eller <br/>hennes anpassning i samh�llet, f�r Kriminalv�rden besluta om en s�rskild <br/>f�reskrift som ska f�ljas av den �vervakade. En s�dan f�reskrift ska beslutas <br/>f�r en viss tid, h�gst ett �r �t g�ngen. </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">En s�rskild f�reskrift f�r avse <br/>1. p� vilket s�tt och i vilken omfattning den �vervakade ska h�lla kontakt</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">med �vervakaren eller Kriminalv�rden, </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. skyldighet f�r den �vervakade att l�mna underr�ttelse till �vervakaren</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">eller Kriminalv�rden om att han eller hon uteblivit fr�n en arbetsplats, skola <br/>eller annan i f�reskriften angiven verksamhet eller inr�ttning, </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. deltagande i �terfallsf�rebyggande eller missbruksrelaterad program-</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">4. missbruksv�rd, psykiatrisk v�rd eller annan behandling,<br/>5. arbete, utbildning eller annan syssels�ttning,<br/>6. kontrollerat boende eller andra anvisningar om boendet,<br/>7. vistelseort eller andra anvisningar om p� vilka platser eller inom vilka</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">omr�den den d�mde ska vistas eller inte f�r vistas, eller </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">8. skyldighet att l�mna blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller h�r-</p> <p style="position:absolute;top:865px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">prov f�r kontroll av att den �vervakade inte �r p�verkad av alkohol, andra <br/>beroendeframkallande medel, n�got s�dant medel som avses i 1 � lagen <br/>(1991:1969) om f�rbud mot vissa dopningsmedel eller n�gon s�dan vara <br/>som omfattas av lagen (1999:42) om f�rbud mot vissa h�lsofarliga varor. </p> <p style="position:absolute;top:947px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om den �vervakade �r skadest�ndsskyldig p� grund av brottet, f�r en </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">s�rskild f�reskrift beslutas om n�r och hur skadest�ndsskyldigheten ska <br/>fullg�ras. En s�dan f�reskrift f�r beslutas endast i den utstr�ckning det inte </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft118">1 Prop. 2020/21:85, bet. 2020/21:JuU22, rskr. 2020/21:235. <br/>2 Senaste lydelse av <br/>28 kap. 6 a � 2019:464 <br/>37 kap. 8 � 2010:612. <br/>3 Senaste lydelse 2019:464. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2021:249</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft119">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft113">7 april 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:249</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">kan antas motverka den �vervakades anpassning i samh�llet, med h�nsyn <br/>till hans eller hennes ekonomiska situation eller �vriga omst�ndigheter. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>17 �</b>4 Om det beh�vs f�r att kontrollera att en f�reskrift enligt 16 � f�ljs <br/>f�r Kriminalv�rden besluta om elektronisk �vervakning. </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Elektronisk �vervakning f�r beslutas f�r h�gst sex m�nader �t g�ngen. </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>28 kap. <br/>2 a �</b>5 Skyddstillsyn f�r, om den tilltalade samtycker till det, f�renas med <br/>en f�reskrift om samh�llstj�nst. En s�dan f�reskrift ska avse skyldighet att <br/>utf�ra oavl�nat arbete i l�gst fyrtio och h�gst tv�hundrafyrtio timmar. </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r r�tten meddelar en f�reskrift om samh�llstj�nst ska den i domslutet </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">ange hur l�ngt f�ngelsestraff som skulle ha d�mts ut, om f�ngelse i st�llet <br/>hade valts som p�f�ljd. </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Kriminalv�rden f�r �ndra eller upph�va en f�reskrift om samh�llstj�nst, </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">n�r det finns sk�l till det. </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>5 �</b>6 Skyddstillsyn ska vara f�renad med �vervakning fr�n dagen f�r <br/>domen. R�tten f�r dock besluta att �vervakningen ska b�rja f�rst n�r domen <br/>har f�tt laga kraft mot den d�mde. Om domen �verklagas, kan h�gre r�tt <br/>besluta att verkst�lligheten ska avbrytas. </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">�vervakningen upph�r vid pr�votidens utg�ng eller vid den tidigare </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">tidpunkt som Kriminalv�rden beslutar. �vervakningstiden f�r dock inte <br/>understiga ett �r. </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om verkst�lligheten har avbrutits till f�ljd av beslut av h�gre r�tt och den </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">tilltalade d�refter �nd� d�ms till skyddstillsyn, r�knas inte den tid under <br/>vilken skyddstillsynen inte har verkst�llts in i vare sig �vervakningstiden <br/>eller pr�votiden. </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>5 a �</b>7 Om skyddstillsyn har f�renats med en f�reskrift om samh�llstj�nst <br/>ska den d�mde fullg�ra samh�llstj�nsten enligt en arbetsplan som uppr�ttas <br/>av Kriminalv�rden. </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>6 �</b>8 Vad som f�reskrivs i 26 kap. 11 och 1318 �� ska till�mpas p� <br/>motsvarande s�tt betr�ffande den som har d�mts till skyddstillsyn. R�tten <br/>ska dock i domen f�rordna �vervakare, om inte s�rskilda sk�l talar mot det. </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">R�tten f�r i domen besluta f�reskrifter enligt 26 kap. 16 � andra stycket </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">38 och tredje stycket samt 27 kap. 5 � andra stycket. Kriminalv�rden f�r <br/>�ndra eller upph�va en f�reskrift enligt 27 kap. 5 � andra stycket n�r det <br/>finns sk�l till det. </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>7 �</b>9 Om den d�mde bryter mot vad som g�ller f�r honom eller henne till <br/>f�ljd av domen p� skyddstillsyn, f�r Kriminalv�rden vidta en �tg�rd som <br/>avses i 26 kap. 18 � f�rsta stycket. Om en s�dan �tg�rd anses otillr�cklig, f�r <br/>Kriminalv�rden besluta om att en varning ska meddelas den d�mde. </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">�tg�rd som avses i f�rsta stycket f�r inte beslutas av Kriminalv�rden efter </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">pr�votidens utg�ng. </p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211">4 Senaste lydelse 2019:464. <br/>5 Senaste lydelse 1998:604. <br/>6 Senaste lydelse 1998:604. �ndringen inneb�r bl.a. att fj�rde stycket tas bort. <br/>7 Senaste lydelse 2005:967. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort. <br/>8 Senaste lydelse 2019:464. <br/>9 Senaste lydelse 2019:464. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2021:249</b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>8 �</b>10 Om den d�mde p� ett allvarligt s�tt har brutit mot vad som g�ller f�r <br/>honom eller henne och det kan antas att han eller hon inte kommer att r�tta <br/>sig genom n�gon s�dan �tg�rd som Kriminalv�rden kan vidta, ska <br/>myndigheten beg�ra att �klagare vid domstol f�r talan om att skyddstill-<br/>synen ska undanr�jas. �ven utan beg�ran fr�n Kriminalv�rden f�r en s�dan <br/>talan v�ckas, om den d�mde i fall som avses i 6 b � f�rsta stycket p� ett <br/>allvarligt s�tt har brutit mot vad som g�ller enligt hans eller hennes <br/>behandlingsplan. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Talan ska anh�ngigg�ras f�re pr�votidens utg�ng. </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>37 kap. <br/>7 �</b>11 Kriminalv�rdens beslut i fr�gor som avses i 26 kap. 12 � f�rsta <br/>stycket, 13 � andra stycket, 15 � andra stycket, 16 och 17 �� och 19 � f�rsta <br/>stycket samt 28 kap. 7 � f�r �verklagas till den �vervakningsn�mnd inom <br/>vars verksamhetsomr�de det friv�rdskontor ligger d�r den �vervakade �r <br/>inskriven. </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>10 �</b>12 Kriminalv�rdens beslut som avses i 7 � och �vervakningsn�mndens <br/>beslut som avses i 11 � g�ller omedelbart, om inte n�got annat beslutas. </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>11 �</b>13 Beslut av en �vervakningsn�mnd i fr�gor som avses i 26 kap. 12 � <br/>f�rsta stycket, 16, 17, 19 och 22 �� samt 28 kap. 7 och 11 �� f�r �verklagas <br/>till tingsr�tten i den ort d�r �vervakningsn�mnden ligger. Om beslutet r�r <br/>fr�gor som avses i 26 kap. 12 � f�rsta stycket, 16, 17 eller 19 � eller 28 kap. <br/>7 �, f�r det �verklagas av Kriminalv�rden. �verklagandet ska ges in till <br/>�vervakningsn�mnden. Klagotiden r�knas fr�n den dag d� den klagande fick <br/>del av beslutet. Vid �verklagande g�ller lagen (1996:242) om domstols-<br/>�renden. �vervakningsn�mnden ska dock inte vara part i domstolen. </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Beslut enligt denna balk av en �vervakningsn�mnd i andra fr�gor �n som </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">avses i f�rsta stycket f�r inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>38 kap. <br/>3 �</b>14 Fr�ga om �tg�rd enligt 27 kap. 2 a � tredje stycket, 5 � tredje stycket <br/>eller 6 � tas upp av den r�tt som f�rst avgjort det m�l d�r villkorlig dom <br/>meddelats. Fr�ga om �tg�rd enligt 32 kap. 4 � tas upp av den r�tt som f�rst <br/>avgjort det m�l d�r ungdomsv�rd, ungdomstj�nst eller ungdoms�vervakning <br/>d�mts ut. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Talan enligt 28 kap. 8 � v�cks vid den tingsr�tt, inom vars omr�de det </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">friv�rdskontor ligger d�r den skyddstillsynsd�mde �r inskriven, eller vid den <br/>r�tt som f�rst avgjort det m�l d�r skyddstillsyn d�mts ut. </p> <p style="position:absolute;top:907px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">M�l som avses i denna paragraf f�r ocks� tas upp av den r�tt, d�r brottm�l </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">mot den d�mde �r v�ckt eller d�r m�l om �tg�rd mot den d�mde enligt <br/>32 kap. 4 � redan tagits upp, eller av r�tten i den ort d�r den d�mde mera <br/>varaktigt uppeh�ller sig, om r�tten med h�nsyn till utredningen samt <br/>kostnader och andra omst�ndigheter finner det l�mpligt. </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">10 Senaste lydelse 2020:373. <br/>11 Senaste lydelse 2019:464. <br/>12 Senaste lydelse 2011:422. <br/>13 Senaste lydelse 2019:464. <br/>14 Senaste lydelse 2020:617. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft40">4 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>2021:249</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>14 �</b>15 Kriminalv�rdens beslut om uppskjuten villkorlig frigivning enligt <br/>26 kap. 6 a och 7 �� samt om avvisning enligt 38 kap. 17 � andra meningen <br/>f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol. <br/>Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>19 �</b>16 M�l om uppskjuten villkorlig frigivning enligt 26 kap. 6 a och 7 �� <br/>ska handl�ggas skyndsamt av domstolen. </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft47">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2021.<br/>2. Best�mmelserna i 28 kap. 5 � andra stycket i den �ldre lydelsen g�ller</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">fortfarande f�r skyddstillsyn som har d�mts ut f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft47">Mattias Larsson <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">15 Senaste lydelse 2006:431. <br/>16 Senaste lydelse 2006:431. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i brottsbalken

Utf�rdad den 1 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om brottsbalken2

dels att 28 kap. 6 a � och 37 kap. 8 � ska upph�ra att g�lla,
dels att 26 kap. 16 och 17 ��, 28 kap. 2 a, 56, 7 och 8 ��, 37 kap. 7, 10

och 11 �� och 38 kap. 3, 14 och 19 �� ska ha f�ljande lydelse.

26 kap.
16 �
3 Om det beh�vs f�r att minska risken att den som st�r under
�vervakning beg�r nya brott eller f�r att p� annat s�tt underl�tta hans eller
hennes anpassning i samh�llet, f�r Kriminalv�rden besluta om en s�rskild
f�reskrift som ska f�ljas av den �vervakade. En s�dan f�reskrift ska beslutas
f�r en viss tid, h�gst ett �r �t g�ngen.

En s�rskild f�reskrift f�r avse
1. p� vilket s�tt och i vilken omfattning den �vervakade ska h�lla kontakt

med �vervakaren eller Kriminalv�rden,

2. skyldighet f�r den �vervakade att l�mna underr�ttelse till �vervakaren

eller Kriminalv�rden om att han eller hon uteblivit fr�n en arbetsplats, skola
eller annan i f�reskriften angiven verksamhet eller inr�ttning,

3. deltagande i �terfallsf�rebyggande eller missbruksrelaterad program-

verksamhet,

4. missbruksv�rd, psykiatrisk v�rd eller annan behandling,
5. arbete, utbildning eller annan syssels�ttning,
6. kontrollerat boende eller andra anvisningar om boendet,
7. vistelseort eller andra anvisningar om p� vilka platser eller inom vilka

omr�den den d�mde ska vistas eller inte f�r vistas, eller

8. skyldighet att l�mna blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller h�r-

prov f�r kontroll av att den �vervakade inte �r p�verkad av alkohol, andra
beroendeframkallande medel, n�got s�dant medel som avses i 1 � lagen
(1991:1969) om f�rbud mot vissa dopningsmedel eller n�gon s�dan vara
som omfattas av lagen (1999:42) om f�rbud mot vissa h�lsofarliga varor.

Om den �vervakade �r skadest�ndsskyldig p� grund av brottet, f�r en

s�rskild f�reskrift beslutas om n�r och hur skadest�ndsskyldigheten ska
fullg�ras. En s�dan f�reskrift f�r beslutas endast i den utstr�ckning det inte

1 Prop. 2020/21:85, bet. 2020/21:JuU22, rskr. 2020/21:235.
2 Senaste lydelse av
28 kap. 6 a � 2019:464
37 kap. 8 � 2010:612.
3 Senaste lydelse 2019:464.

SFS

2021:249

Publicerad
den

7 april 2021

background image

2

SFS

2021:249

kan antas motverka den �vervakades anpassning i samh�llet, med h�nsyn
till hans eller hennes ekonomiska situation eller �vriga omst�ndigheter.

17 �4 Om det beh�vs f�r att kontrollera att en f�reskrift enligt 16 � f�ljs
f�r Kriminalv�rden besluta om elektronisk �vervakning.

Elektronisk �vervakning f�r beslutas f�r h�gst sex m�nader �t g�ngen.

28 kap.
2 a �
5 Skyddstillsyn f�r, om den tilltalade samtycker till det, f�renas med
en f�reskrift om samh�llstj�nst. En s�dan f�reskrift ska avse skyldighet att
utf�ra oavl�nat arbete i l�gst fyrtio och h�gst tv�hundrafyrtio timmar.

N�r r�tten meddelar en f�reskrift om samh�llstj�nst ska den i domslutet

ange hur l�ngt f�ngelsestraff som skulle ha d�mts ut, om f�ngelse i st�llet
hade valts som p�f�ljd.

Kriminalv�rden f�r �ndra eller upph�va en f�reskrift om samh�llstj�nst,

n�r det finns sk�l till det.

5 �6 Skyddstillsyn ska vara f�renad med �vervakning fr�n dagen f�r
domen. R�tten f�r dock besluta att �vervakningen ska b�rja f�rst n�r domen
har f�tt laga kraft mot den d�mde. Om domen �verklagas, kan h�gre r�tt
besluta att verkst�lligheten ska avbrytas.

�vervakningen upph�r vid pr�votidens utg�ng eller vid den tidigare

tidpunkt som Kriminalv�rden beslutar. �vervakningstiden f�r dock inte
understiga ett �r.

Om verkst�lligheten har avbrutits till f�ljd av beslut av h�gre r�tt och den

tilltalade d�refter �nd� d�ms till skyddstillsyn, r�knas inte den tid under
vilken skyddstillsynen inte har verkst�llts in i vare sig �vervakningstiden
eller pr�votiden.

5 a �7 Om skyddstillsyn har f�renats med en f�reskrift om samh�llstj�nst
ska den d�mde fullg�ra samh�llstj�nsten enligt en arbetsplan som uppr�ttas
av Kriminalv�rden.

6 �8 Vad som f�reskrivs i 26 kap. 11 och 1318 �� ska till�mpas p�
motsvarande s�tt betr�ffande den som har d�mts till skyddstillsyn. R�tten
ska dock i domen f�rordna �vervakare, om inte s�rskilda sk�l talar mot det.

R�tten f�r i domen besluta f�reskrifter enligt 26 kap. 16 � andra stycket

38 och tredje stycket samt 27 kap. 5 � andra stycket. Kriminalv�rden f�r
�ndra eller upph�va en f�reskrift enligt 27 kap. 5 � andra stycket n�r det
finns sk�l till det.

7 �9 Om den d�mde bryter mot vad som g�ller f�r honom eller henne till
f�ljd av domen p� skyddstillsyn, f�r Kriminalv�rden vidta en �tg�rd som
avses i 26 kap. 18 � f�rsta stycket. Om en s�dan �tg�rd anses otillr�cklig, f�r
Kriminalv�rden besluta om att en varning ska meddelas den d�mde.

�tg�rd som avses i f�rsta stycket f�r inte beslutas av Kriminalv�rden efter

pr�votidens utg�ng.

4 Senaste lydelse 2019:464.
5 Senaste lydelse 1998:604.
6 Senaste lydelse 1998:604. �ndringen inneb�r bl.a. att fj�rde stycket tas bort.
7 Senaste lydelse 2005:967. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort.
8 Senaste lydelse 2019:464.
9 Senaste lydelse 2019:464.

background image

3

SFS

2021:249

8 �10 Om den d�mde p� ett allvarligt s�tt har brutit mot vad som g�ller f�r
honom eller henne och det kan antas att han eller hon inte kommer att r�tta
sig genom n�gon s�dan �tg�rd som Kriminalv�rden kan vidta, ska
myndigheten beg�ra att �klagare vid domstol f�r talan om att skyddstill-
synen ska undanr�jas. �ven utan beg�ran fr�n Kriminalv�rden f�r en s�dan
talan v�ckas, om den d�mde i fall som avses i 6 b � f�rsta stycket p� ett
allvarligt s�tt har brutit mot vad som g�ller enligt hans eller hennes
behandlingsplan.

Talan ska anh�ngigg�ras f�re pr�votidens utg�ng.

37 kap.
7 �
11 Kriminalv�rdens beslut i fr�gor som avses i 26 kap. 12 � f�rsta
stycket, 13 � andra stycket, 15 � andra stycket, 16 och 17 �� och 19 � f�rsta
stycket samt 28 kap. 7 � f�r �verklagas till den �vervakningsn�mnd inom
vars verksamhetsomr�de det friv�rdskontor ligger d�r den �vervakade �r
inskriven.

10 �12 Kriminalv�rdens beslut som avses i 7 � och �vervakningsn�mndens
beslut som avses i 11 � g�ller omedelbart, om inte n�got annat beslutas.

11 �13 Beslut av en �vervakningsn�mnd i fr�gor som avses i 26 kap. 12 �
f�rsta stycket, 16, 17, 19 och 22 �� samt 28 kap. 7 och 11 �� f�r �verklagas
till tingsr�tten i den ort d�r �vervakningsn�mnden ligger. Om beslutet r�r
fr�gor som avses i 26 kap. 12 � f�rsta stycket, 16, 17 eller 19 � eller 28 kap.
7 �, f�r det �verklagas av Kriminalv�rden. �verklagandet ska ges in till
�vervakningsn�mnden. Klagotiden r�knas fr�n den dag d� den klagande fick
del av beslutet. Vid �verklagande g�ller lagen (1996:242) om domstols-
�renden. �vervakningsn�mnden ska dock inte vara part i domstolen.

Beslut enligt denna balk av en �vervakningsn�mnd i andra fr�gor �n som

avses i f�rsta stycket f�r inte �verklagas.

38 kap.
3 �
14 Fr�ga om �tg�rd enligt 27 kap. 2 a � tredje stycket, 5 � tredje stycket
eller 6 � tas upp av den r�tt som f�rst avgjort det m�l d�r villkorlig dom
meddelats. Fr�ga om �tg�rd enligt 32 kap. 4 � tas upp av den r�tt som f�rst
avgjort det m�l d�r ungdomsv�rd, ungdomstj�nst eller ungdoms�vervakning
d�mts ut.

Talan enligt 28 kap. 8 � v�cks vid den tingsr�tt, inom vars omr�de det

friv�rdskontor ligger d�r den skyddstillsynsd�mde �r inskriven, eller vid den
r�tt som f�rst avgjort det m�l d�r skyddstillsyn d�mts ut.

M�l som avses i denna paragraf f�r ocks� tas upp av den r�tt, d�r brottm�l

mot den d�mde �r v�ckt eller d�r m�l om �tg�rd mot den d�mde enligt
32 kap. 4 � redan tagits upp, eller av r�tten i den ort d�r den d�mde mera
varaktigt uppeh�ller sig, om r�tten med h�nsyn till utredningen samt
kostnader och andra omst�ndigheter finner det l�mpligt.

10 Senaste lydelse 2020:373.
11 Senaste lydelse 2019:464.
12 Senaste lydelse 2011:422.
13 Senaste lydelse 2019:464.
14 Senaste lydelse 2020:617.

background image

4

SFS

2021:249

14 �15 Kriminalv�rdens beslut om uppskjuten villkorlig frigivning enligt
26 kap. 6 a och 7 �� samt om avvisning enligt 38 kap. 17 � andra meningen
f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol.
Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

19 �16 M�l om uppskjuten villkorlig frigivning enligt 26 kap. 6 a och 7 ��
ska handl�ggas skyndsamt av domstolen.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2021.
2. Best�mmelserna i 28 kap. 5 � andra stycket i den �ldre lydelsen g�ller

fortfarande f�r skyddstillsyn som har d�mts ut f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

15 Senaste lydelse 2006:431.
16 Senaste lydelse 2006:431.

;