SFS 2021:250 Lag om ändring i rättegångsbalken

SFS2021-250.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i rättegångsbalken

Utfärdad den 1 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 33 kap. 6 a § rättegångsbalken ska ha
följande lydelse.

33 kap.
6 a §
2 Bestämmelserna i 6 § andra stycket gäller även handlingar i ett mål
enligt 28 kap. 9 § brottsbalken om informationen har delgetts den dömde
personligen av en anställd inom Kriminalvården med anledning av
myndighetens beslut att begära att åklagare för talan om att skyddstillsynen
ska undanröjas.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:85, bet. 2020/21:JuU22, rskr. 2020/21:235.
2 Senaste lydelse 2019:263.

SFS

2021:250

Publicerad
den

7 april 2021