SFS 2021:285 Lag om ändring i rättegångsbalken

SFS2021-285.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i rättegångsbalken

Utfärdad den 15 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels att 1 kap. 3 b §, 19 kap. 12 § och 24 kap. 5 a, 18, 20 och 24 §§ ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 24 kap. 4 a, 13 a och 18 a §§,

av följande lydelse.

1 kap.
3 b §
2 Tingsrätten ska vid huvudförhandling i brottmål bestå av en lag-
faren domare och tre nämndemän. Om en av nämndemännen får förhinder
sedan huvudförhandlingen har påbörjats, är rätten domför med en lagfaren
domare och två nämndemän.

Vid huvudförhandling i mål om brott för vilket det inte är föreskrivet

svårare straff än böter eller fängelse i högst sex månader är tingsrätten
domför utan nämndemän, om det inte finns anledning att döma till annan
påföljd än böter och det i målet inte är fråga om företagsbot.

Vid huvudförhandling i mål om brott för vilket det inte är föreskrivet

svårare straff än fängelse i högst två år är tingsrätten domför utan nämnde-
män, om huvudförhandlingen hålls gemensamt med förhandlingen i
häktningsfrågan enligt 24 kap. 13 a §.

Om det finns skäl för det, får antalet lagfarna domare utökas med en

utöver vad som följer av första stycket. Detsamma gäller i fråga om antalet
nämndemän. Om någon eller några av ledamöterna får förhinder sedan
huvudförhandlingen har påbörjats gäller första stycket andra meningen i
fråga om domförhet.

19 kap.
12 §
3 Det som sägs i detta kapitel ska tillämpas även i fråga om dom-
stolarnas befattning med förundersökning och användande av tvångsmedel.
En sådan fråga får tas upp även av rätten i en annan ort än som följer av
reglerna i detta kapitel, om beslut i frågan bör fattas utan dröjsmål.

�&tal för brott som ska prövas gemensamt med en fråga om häktning enligt

24 kap. 13 a § får tas upp även av rätten i en annan ort än som följer av
reglerna i detta kapitel.

1 Prop. 2019/20:129, bet. 2020/21:JuU43, rskr. 2020/21:244.
2 Senaste lydelse 1997:391.
3 Senaste lydelse 2000:172.

SFS

2021:285

Publicerad
den

16 april 2021

background image

2

SFS

2021:285

24 kap.
4 a §
En misstänkt får vara berövad friheten i Sverige som häktad under
en sammanhängande tid om högst nio månader fram till dess att åtal har
väckts. Om det finns synnerliga skäl får rätten på begäran av åklagaren
besluta att tiden får överskridas.

5 a §4 Om rätten beslutar att häkta någon, förordnar att någon ska stanna
kvar i häkte eller medger förlängning av tiden för att väcka åtal, ska den
samtidigt på begäran av åklagaren pröva om och i så fall på vilket sätt den
häktades kontakter med omvärlden ska få inskränkas enligt 6 kap. 2 §
häkteslagen (2010:611). Tillstånd till sådana restriktioner får meddelas
endast om det finns risk för att den misstänkte undanröjer bevis eller på
annat sätt försvårar sakens utredning.

Tillstånd till restriktioner får meddelas endast om skälen för åtgärden upp-

väger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte
eller för något annat motstående intresse.

Om det på grund av senare inträffade omständigheter är nödvändigt, får

åklagaren meddela beslut som innebär inskränkningar i den häktades
kontakter med omvärlden även om rätten inte har meddelat tillstånd till
restriktionen i fråga. Om åklagaren har meddelat ett sådant beslut ska han
eller hon samma dag eller senast dagen därefter begära rättens prövning
enligt första stycket. När en sådan framställning kommit in till rätten, ska
rätten så snart det kan ske och senast inom en vecka hålla förhandling i
frågan. För handläggningen vid rätten gäller vad som är föreskrivet om
häktningsförhandling.

Tillstånd till restriktioner förfaller om rätten inte medger fortsatt tillstånd

i samband med att den förordnar att någon ska stanna kvar i häkte eller
medger förlängning av tiden för att väcka åtal.

13 a § �&klagaren får avvakta med häktningsframställningen och rätten får
avvakta med häktningsförhandlingen i syfte att förhandlingen i häktnings-
frågan ska kunna hållas gemensamt med en huvudförhandling.

En gemensam förhandling ska hållas så snart det kan ske. Tidpunkterna

för när en häktningsframställning senast ska göras enligt 12 § första och
andra styckena och för när en häktningsförhandling senast ska hållas enligt
13 § andra stycket får inte överskridas.

18 §5 När rätten beslutar om häktning ska, om inte åtal redan har väckts,
rätten sätta ut den tid, inom vilken åtal ska väckas. Tiden får inte bestämmas
längre än vad som är oundgängligen nödvändigt.

�r den utsatta tiden otillräcklig, får rätten medge förlängning av tiden, om

detta begärs före tidens utgång. �&klagaren ska i samband med begäran om
förlängning redovisa en tidsplan för förundersökningen. Den misstänkte
eller hans eller hennes försvarare ska om möjligt beredas tillfälle att yttra
sig.

Om inte åtal väcks inom två veckor ska rätten, så länge den misstänkte är

häktad och till dess åtal har väckts, med högst två veckors mellanrum hålla
en ny förhandling i häktningsfrågan och därvid särskilt se till att utredningen
bedrivs så skyndsamt som möjligt. Om det med hänsyn till utredningen eller
av någon annan anledning är uppenbart att förhandling inom den nu angivna
tiden skulle vara utan betydelse, får rätten bestämma längre tids mellanrum.

4 Senaste lydelse 1998:601.
5 Senaste lydelse 1987:1211.

background image

3

SFS

2021:285

Tid för att väcka åtal behöver inte bestämmas då rätten beslutar om

häktning enligt 3 § eller om häktning av någon som inte är närvarande vid
rätten.

18 a § Om åklagaren begär att häktningstiden enligt 4 a § ska få över-
skridas ska rätten senast den dag tiden går ut hålla förhandling i häktnings-
frågan.

20 §6 Rätten ska omedelbart häva ett häktningsbeslut,

1. om inte åtal har väckts eller förlängning av tiden har begärts inom den

tid som avses i 18 §,

2. om inte åtal har väckts eller överskridande av tiden har begärts senast

klockan elva dagen före den dag tiden i 4 a § går ut, eller

3. om det inte längre finns skäl för beslutet.
Innan åtal har väckts, får häktningsbeslutet hävas även av åklagaren.

Rätten ska snarast underrättas om åtgärden.

24 §7 I fråga om behandlingen av den som är anhållen eller häktad samt
om ersättning av allmänna medel åt den som varit oskyldigt anhållen eller
häktad finns särskilda bestämmelser.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Om en misstänkt vid lagens ikraftträdande har varit berövad friheten i

Sverige som häktad under en sammanhängande tid som är längre än nio
månader utan att åtal har väckts, ska åklagarens begäran om att få överskrida
tiden enligt 24 kap. 4 a § ha kommit in till rätten senast klockan elva den
1 juli 2021. Om en sådan begäran kommer in i rätt tid ska rätten efter det att
lagen trätt i kraft hålla förhandling i häktningsfrågan i enlighet med 24 kap.
18 § tredje stycket. I annat fall ska rätten omedelbart häva häktningsbeslutet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)

6 Senaste lydelse 1987:1211.
7 Senaste lydelse 1998:601.