SFS 2021:286 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

SFS2021-286.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:XSXIIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ITKWGN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1963:193) om samarbete med </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Danmark, Finland, Island och Norge ang�ende </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>verkst�llighet av straff m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:349px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 15 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5 a � lagen (1963:193) om samarbete <br/>med Danmark, Finland, Island och Norge ang�ende verkst�llighet av straff <br/>m.m. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>5 a �</b>2 Om den d�mde genom att fly till Sverige f�rs�ker att helt eller del-<br/>vis undandra sig verkst�llighet av ett frihetsstraff och fallet kan f�ranleda en <br/>framst�llning om �verf�rande av verkst�llighet, f�r den d�mde, p� beg�ran <br/>av beh�rig myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge, h�ktas om det <br/>finns risk f�r att han eller hon avviker eller p� n�got annat s�tt undandrar sig <br/>verkst�lligheten av p�f�ljden. Beslut om h�ktning kan meddelas �ven efter <br/>det att framst�llningen om �verf�rande av verkst�llighet har gjorts eller be-<br/>viljats. </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om h�ktning och anh�llande g�ller det som f�reskrivs i r�tteg�ngs-</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">balken om brottm�l. Det som s�gs d�r om offentlig f�rsvarare ska till�mpas <br/>i fr�ga om offentligt bitr�de om n�got annat inte f�ljer av 36 �. Av best�m-<br/>melserna i 24 kap. r�tteg�ngsbalken till�mpas endast 1 � tredje stycket, 4 � <br/>f�rsta och andra styckena, 5 � f�rsta stycket, 6 � f�rsta och tredje styckena, <br/>7 � f�rsta stycket, 8 � andra och tredje styckena, 913 ��, 1417 ��, 20 � <br/>f�rsta stycket 3, 21 a �, 22 � f�rsta stycket och 24 �. </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En ny f�rhandling om h�ktning ska, om den d�mde beg�r det, h�llas sen-</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">ast tv� dagar efter det att en s�dan beg�ran har kommit in till r�tten. En f�r-<br/>handling beh�ver dock inte h�llas tidigare �n efter tv� veckor fr�n det att <br/>beslut i h�ktningsfr�gan senast meddelats. </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2021. </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:983px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Ulf Wallentheim <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">1 Prop. 2019/20:129, bet. 2020/21:JuU43, rskr. 2020/21:244. <br/>2 Senaste lydelse 2008:68. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2021:286</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">16 april 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1963:193) om samarbete med

Danmark, Finland, Island och Norge ang�ende

verkst�llighet av straff m.m.

Utf�rdad den 15 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5 a � lagen (1963:193) om samarbete
med Danmark, Finland, Island och Norge ang�ende verkst�llighet av straff
m.m. ska ha f�ljande lydelse.

5 a �2 Om den d�mde genom att fly till Sverige f�rs�ker att helt eller del-
vis undandra sig verkst�llighet av ett frihetsstraff och fallet kan f�ranleda en
framst�llning om �verf�rande av verkst�llighet, f�r den d�mde, p� beg�ran
av beh�rig myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge, h�ktas om det
finns risk f�r att han eller hon avviker eller p� n�got annat s�tt undandrar sig
verkst�lligheten av p�f�ljden. Beslut om h�ktning kan meddelas �ven efter
det att framst�llningen om �verf�rande av verkst�llighet har gjorts eller be-
viljats.

I fr�ga om h�ktning och anh�llande g�ller det som f�reskrivs i r�tteg�ngs-

balken om brottm�l. Det som s�gs d�r om offentlig f�rsvarare ska till�mpas
i fr�ga om offentligt bitr�de om n�got annat inte f�ljer av 36 �. Av best�m-
melserna i 24 kap. r�tteg�ngsbalken till�mpas endast 1 � tredje stycket, 4 �
f�rsta och andra styckena, 5 � f�rsta stycket, 6 � f�rsta och tredje styckena,
7 � f�rsta stycket, 8 � andra och tredje styckena, 913 ��, 1417 ��, 20 �
f�rsta stycket 3, 21 a �, 22 � f�rsta stycket och 24 �.

En ny f�rhandling om h�ktning ska, om den d�mde beg�r det, h�llas sen-

ast tv� dagar efter det att en s�dan beg�ran har kommit in till r�tten. En f�r-
handling beh�ver dock inte h�llas tidigare �n efter tv� veckor fr�n det att
beslut i h�ktningsfr�gan senast meddelats.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2021.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:129, bet. 2020/21:JuU43, rskr. 2020/21:244.
2 Senaste lydelse 2008:68.

SFS

2021:286

Publicerad
den

16 april 2021

;