SFS 2021:287 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

SFS2021-287.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1964:167) med särskilda

bestämmelser om unga lagöverträdare

Utfärdad den 15 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1964:167) med
särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

dels att 23 § och rubriken närmast före 23 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 6 a och 23 a §§, av följande

lydelse.

6 a § Den som inte har fyllt arton år och som är gripen eller anhållen får
hållas i förvar i polisarrest endast om det är absolut nödvändigt.

Anhållande och häktning2
23 §
3 Den som inte har fyllt arton år får anhållas eller häktas endast om det
finns synnerliga skäl.

23 a § För en misstänkt som inte har fyllt arton år när häktningsbeslutet
verkställs får den tid som anges i 24 kap. 4 a § rättegångsbalken uppgå till
högst tre månader.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Om en misstänkt vid lagens ikraftträdande har varit berövad friheten i

Sverige som häktad under en sammanhängande tid som är längre än tre
månader utan att åtal har väckts, ska åklagarens begäran enligt 24 kap. 4 a §
rättegångsbalken om att få överskrida tiden enligt 23 a § ha kommit in till
rätten senast klockan elva den 1 juli 2021. Om en sådan begäran kommer in
i rätt tid ska rätten efter det att lagen trätt i kraft hålla förhandling i
häktningsfrågan i enlighet med 24 kap. 18 § tredje stycket rättegångsbalken.
I annat fall ska rätten omedelbart häva häktningsbeslutet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:129, bet. 2020/21:JuU43, rskr. 2020/21:244.
2 Senaste lydelse 1994:1760.
3 Senaste lydelse 1994:1760.

SFS

2021:287

Publicerad
den

16 april 2021