SFS 2021:289 Lag om ändring i häkteslagen (2010:611)

SFS2021-289.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i häkteslagen (2010:611)

Utfärdad den 15 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om häkteslagen (2010:611)

dels att 6 kap. 4 § ska upphöra att gälla,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 5 a §, och närmast före

2 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.
Vistelse med en annan person
5 a §
Den som är under arton år och som är häktad eller anhållen och
intagen i häkte har rätt att vistas med personal eller någon annan minst fyra
timmar varje dag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Den upphävda 6 kap. 4 § gäller dock fortfarande för överklagande av

beslut som har meddelats före den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:129, bet. 2020/21:JuU43, rskr. 2020/21:244.

SFS

2021:289

Publicerad
den

16 april 2021