SFS 2021:297 Lag om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

SFS2021-297.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ACAYCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:VALUKX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:DUIMYH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2009:99) om anst�nd med inbetalning </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>av skatt i vissa fall </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 22 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 och 5 �� lagen (2009:99) om <br/>anst�nd med inbetalning av skatt i vissa fall ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>1 �</b>2 Skatteverket f�r efter ans�kan i andra fall �n som avses i 63 kap. <br/>35, 7, 7 a, 1115 och 23 �� skattef�rfarandelagen (2011:1244) bevilja <br/>anst�nd f�r redovisningsperioder som infaller under januari 2020januari <br/>2021 med inbetalning av </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. avdragen skatt och arbetsgivaravgifter som ska redovisas i en arbets-</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">givardeklaration enligt 26 kap. 19 � 1 skattef�rfarandelagen, och </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. merv�rdesskatt som ska redovisas i en s�dan deklaration som avses i</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">26 kap. 5 � skattef�rfarandelagen, och vars redovisningsperiod �r en kalen-<br/>derm�nad eller ett kalenderkvartal enligt 26 kap. 10 och 11 �� samma lag. </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Anst�nd enligt f�rsta stycket 1 f�r beviljas f�r h�gst sju redovis-</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">ningsperioder. Anst�nd enligt f�rsta stycket 2 f�r beviljas f�r h�gst sex redo-<br/>visningsperioder om redovisningsperioden �r en kalenderm�nad, och f�r <br/>h�gst tv� redovisningsperioder om redovisningsperioden �r ett kalender-<br/>kvartal. </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Anst�ndstiden f�r best�mmas till l�ngst ett �r, dock l�ngst till och med </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">den 12 mars 2022. Anst�ndstiden f�r efter ans�kan f�rl�ngas med som <br/>l�ngst ett �r. Anst�ndsbeloppet ska betalas senast den f�rfallodag enligt <br/>62 kap. 9 � f�rsta stycket skattef�rfarandelagen som infaller n�rmast efter <br/>det att anst�ndstiden upph�r. </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>5 �</b>3 Ut�ver r�nta enligt 4 � ska den som har beviljats anst�nd enligt 1 eller <br/>1 a � betala en avgift (anst�ndsavgift). Anst�ndsavgiften tas ut med <br/>0,1 procent p� beviljat anst�ndsbelopp per kalenderm�nad fr�n och med <br/>m�naden efter att anst�nd beviljats till och med den m�nad d� anst�nds-<br/>beloppet ska betalas enligt 1 � tredje stycket respektive 1 a � tredje stycket. <br/>Om anst�ndet har �terkallats enligt 3 �, ska anst�ndsavgiften s�ttas ned i <br/>motsvarande m�n. </p> <p style="position:absolute;top:981px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Anst�ndsavgiften ska betalas senast den f�rfallodag som avses i 1 � tredje </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">stycket respektive 1 a � tredje stycket. Om anst�ndet har �terkallats enligt <br/>3 �, ska anst�ndsavgiften betalas senast den f�rfallodag som avses i den <br/>best�mmelsen. </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">1 Prop. 2020/21:166, bet. 2020/21:FiU49, rskr. 2020/21:248. <br/>2 Senaste lydelse 2021:52. <br/>3 Senaste lydelse 2021:52. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2021:297</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">23 april 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2021:297</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Anst�ndsavgiften ska vid till�mpning av inkomstskattelagen (1999:1229) </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">behandlas som r�nta enligt 65 kap. 7 � skattef�rfarandelagen (2011:1244). </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 26 april 2021.<br/>2. Best�mmelserna i 5 � i den nya lydelsen ska �ven till�mpas p� beslut</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">om anst�nd som avser ans�kningar som har </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">a) l�mnats in efter den 4 februari 2021, eller<br/>b) l�mnats in f�re den 5 februari 2021 och som bara har kunnat beviljas</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">efter den 4 februari 2021. </p> <p style="position:absolute;top:237px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">3. Best�mmelserna i 5 � i den nya lydelsen ska �ven till�mpas p� beslut</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">om f�rl�ngning av anst�ndstid som har fattats efter den 4 februari 2021. </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Maria �hrling <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2009:99) om anst�nd med inbetalning

av skatt i vissa fall

Utf�rdad den 22 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 och 5 �� lagen (2009:99) om
anst�nd med inbetalning av skatt i vissa fall ska ha f�ljande lydelse.

1 �2 Skatteverket f�r efter ans�kan i andra fall �n som avses i 63 kap.
35, 7, 7 a, 1115 och 23 �� skattef�rfarandelagen (2011:1244) bevilja
anst�nd f�r redovisningsperioder som infaller under januari 2020januari
2021 med inbetalning av

1. avdragen skatt och arbetsgivaravgifter som ska redovisas i en arbets-

givardeklaration enligt 26 kap. 19 � 1 skattef�rfarandelagen, och

2. merv�rdesskatt som ska redovisas i en s�dan deklaration som avses i

26 kap. 5 � skattef�rfarandelagen, och vars redovisningsperiod �r en kalen-
derm�nad eller ett kalenderkvartal enligt 26 kap. 10 och 11 �� samma lag.

Anst�nd enligt f�rsta stycket 1 f�r beviljas f�r h�gst sju redovis-

ningsperioder. Anst�nd enligt f�rsta stycket 2 f�r beviljas f�r h�gst sex redo-
visningsperioder om redovisningsperioden �r en kalenderm�nad, och f�r
h�gst tv� redovisningsperioder om redovisningsperioden �r ett kalender-
kvartal.

Anst�ndstiden f�r best�mmas till l�ngst ett �r, dock l�ngst till och med

den 12 mars 2022. Anst�ndstiden f�r efter ans�kan f�rl�ngas med som
l�ngst ett �r. Anst�ndsbeloppet ska betalas senast den f�rfallodag enligt
62 kap. 9 � f�rsta stycket skattef�rfarandelagen som infaller n�rmast efter
det att anst�ndstiden upph�r.

5 �3 Ut�ver r�nta enligt 4 � ska den som har beviljats anst�nd enligt 1 eller
1 a � betala en avgift (anst�ndsavgift). Anst�ndsavgiften tas ut med
0,1 procent p� beviljat anst�ndsbelopp per kalenderm�nad fr�n och med
m�naden efter att anst�nd beviljats till och med den m�nad d� anst�nds-
beloppet ska betalas enligt 1 � tredje stycket respektive 1 a � tredje stycket.
Om anst�ndet har �terkallats enligt 3 �, ska anst�ndsavgiften s�ttas ned i
motsvarande m�n.

Anst�ndsavgiften ska betalas senast den f�rfallodag som avses i 1 � tredje

stycket respektive 1 a � tredje stycket. Om anst�ndet har �terkallats enligt
3 �, ska anst�ndsavgiften betalas senast den f�rfallodag som avses i den
best�mmelsen.

1 Prop. 2020/21:166, bet. 2020/21:FiU49, rskr. 2020/21:248.
2 Senaste lydelse 2021:52.
3 Senaste lydelse 2021:52.

SFS

2021:297

Publicerad
den

23 april 2021

background image

SFS

2021:297

2

Anst�ndsavgiften ska vid till�mpning av inkomstskattelagen (1999:1229)

behandlas som r�nta enligt 65 kap. 7 � skattef�rfarandelagen (2011:1244).

1. Denna lag tr�der i kraft den 26 april 2021.
2. Best�mmelserna i 5 � i den nya lydelsen ska �ven till�mpas p� beslut

om anst�nd som avser ans�kningar som har

a) l�mnats in efter den 4 februari 2021, eller
b) l�mnats in f�re den 5 februari 2021 och som bara har kunnat beviljas

efter den 4 februari 2021.

3. Best�mmelserna i 5 � i den nya lydelsen ska �ven till�mpas p� beslut

om f�rl�ngning av anst�ndstid som har fattats efter den 4 februari 2021.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �hrling
(Finansdepartementet)

;