SFS 2021:297 Lag om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

SFS2021-297.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning

av skatt i vissa fall

Utfärdad den 22 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 5 §§ lagen (2009:99) om
anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall ska ha följande lydelse.

1 §2 Skatteverket får efter ansökan i andra fall än som avses i 63 kap.
3�5, 7, 7 a, 11�15 och 23 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) bevilja
anstånd för redovisningsperioder som infaller under januari 2020�januari
2021 med inbetalning av

1. avdragen skatt och arbetsgivaravgifter som ska redovisas i en arbets-

givardeklaration enligt 26 kap. 19 § 1 skatteförfarandelagen, och

2. mervärdesskatt som ska redovisas i en sådan deklaration som avses i

26 kap. 5 § skatteförfarandelagen, och vars redovisningsperiod är en kalen-
dermånad eller ett kalenderkvartal enligt 26 kap. 10 och 11 §§ samma lag.

Anstånd enligt första stycket 1 får beviljas för högst sju redovis-

ningsperioder. Anstånd enligt första stycket 2 får beviljas för högst sex redo-
visningsperioder om redovisningsperioden är en kalendermånad, och för
högst två redovisningsperioder om redovisningsperioden är ett kalender-
kvartal.

Anståndstiden får bestämmas till längst ett år, dock längst till och med

den 12 mars 2022. Anståndstiden får efter ansökan förlängas med som
längst ett år. Anståndsbeloppet ska betalas senast den förfallodag enligt
62 kap. 9 § första stycket skatteförfarandelagen som infaller närmast efter
det att anståndstiden upphör.

5 §3 Utöver ränta enligt 4 § ska den som har beviljats anstånd enligt 1 eller
1 a § betala en avgift (anståndsavgift). Anståndsavgiften tas ut med
0,1 procent på beviljat anståndsbelopp per kalendermånad från och med
månaden efter att anstånd beviljats till och med den månad då anstånds-
beloppet ska betalas enligt 1 § tredje stycket respektive 1 a § tredje stycket.
Om anståndet har återkallats enligt 3 §, ska anståndsavgiften sättas ned i
motsvarande mån.

Anståndsavgiften ska betalas senast den förfallodag som avses i 1 § tredje

stycket respektive 1 a § tredje stycket. Om anståndet har återkallats enligt
3 §, ska anståndsavgiften betalas senast den förfallodag som avses i den
bestämmelsen.

1 Prop. 2020/21:166, bet. 2020/21:FiU49, rskr. 2020/21:248.
2 Senaste lydelse 2021:52.
3 Senaste lydelse 2021:52.

SFS

2021:297

Publicerad
den

23 april 2021

background image

SFS

2021:297

2

Anståndsavgiften ska vid tillämpning av inkomstskattelagen (1999:1229)

behandlas som ränta enligt 65 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

1. Denna lag träder i kraft den 26 april 2021.
2. Bestämmelserna i 5 § i den nya lydelsen ska även tillämpas på beslut

om anstånd som avser ansökningar som har

a) lämnats in efter den 4 februari 2021, eller
b) lämnats in före den 5 februari 2021 och som bara har kunnat beviljas

efter den 4 februari 2021.

3. Bestämmelserna i 5 § i den nya lydelsen ska även tillämpas på beslut

om förlängning av anståndstid som har fattats efter den 4 februari 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)