SFS 2021:401 Lag om Allmänna arvsfonden

SFS2021-401.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om Allmänna arvsfonden

Utfärdad den 27 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser
Allmänna arvsfondens ändamål
1 §
Allmänna arvsfonden har till ändamål att främja verksamhet av ideell
karaktär till förmån för målgrupperna barn, ungdomar, äldre personer och
personer med funktionsnedsättning.

Allmänna arvsfondens egendom
2 §
Allmänna arvsfonden består av egendom som har tillfallit fonden
genom

– arv,
– gåva,
– testamente,
– förmånstagarförordnande i försäkringsavtal,
– ersättning från återvinning enligt 5 kap. 6 § andra stycket begravnings-

lagen (1990:1144),

– överlämnande från en likvidator enligt 7 kap. 11 § stiftelselagen

(1994:1220),

– upplösning av en värdepappersfond under de förutsättningar som anges

i 9 kap. 3 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

– beslut av Bolagsverket enligt 25 kap. 42 eller 44 § aktiebolagslagen

(2005:551) eller 17 kap. 41 eller 42 § lagen (2018:672) om ekonomiska
föreningar,

– skifte enligt 32 kap. 14 § aktiebolagslagen, eller
– domstolsbeslut.
Det som sägs om egendom som har tillfallit fonden genom arv gäller

också egendom som har tillfallit fonden enligt 1 kap. 11 § i den upphävda
lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo eller
enligt 2 kap. 4 § lagen (2015:417) om arv i internationella situationer.

2 kap. Stöd ur Allmänna arvsfonden
Arvsfondsdelegationen
1 §
Arvsfondsdelegationen beslutar om fördelning av stöd ur Allmänna
arvsfonden.

1 Prop. 2020/21:139, bet. 2020/21:SoU29, rskr. 2020/21:307.

SFS

2021:401

Publicerad
den

28 maj 2021

background image

2

SFS

Om det finns särskilda skäl får regeringen, efter förslag från delegationen,

besluta att en annan myndighet under en bestämd tidsperiod ska fördela visst
stöd. Det som föreskrivs i 5, 7, 8 och 10–14 §§ om delegationen ska gälla
även för en sådan myndighet.

2 § Regeringen utser ledamöterna i Arvsfondsdelegationen.

I delegationen ska såväl ledamöter från Regeringskansliet, varav en är

ordförande, som andra ledamöter ingå. En majoritet av ledamöterna ska vara
personer som inte arbetar i Regeringskansliet.

Ledamöterna i delegationen ska ha goda kunskaper om barn, ungdomar,

äldre personer eller personer med funktionsnedsättning.

Förutsättningar för stöd
3 §
Stöd får lämnas till en verksamhet som är utvecklande för någon av
Allmänna arvsfondens målgrupper och som har förutsättningar att främja
målgruppen även efter det att stödet ur fonden har upphört. Stöd får inte
lämnas till en organisations löpande verksamhet.

Stöd får också lämnas för ny-, till- eller ombyggnad av lokaler, anlägg-

ningar samt utrustning i anslutning därtill, om lokalerna eller anläggning-
arna ska användas för verksamhet som uppfyller kriterierna i första stycket.

Vid bedömningen av om stöd enligt första eller andra stycket ska lämnas

ska hänsyn tas till om målgruppen deltar i planeringen eller genomförandet.

4 § Stöd får lämnas endast till en organisation som bedriver ideell verk-
samhet. Om det finns särskilda skäl, får stöd enligt 3 § första stycket lämnas
även till en offentlig huvudman.

Stöd får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska

skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation
eller försatt i konkurs.

Ansökan om stöd
5 §
En ansökan om stöd ska göras skriftligen hos Arvsfondsdelegationen.

Ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs för att bedöma sökandens

förutsättningar att få stöd.

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller dennes

ombud. Delegationen får tillåta att ansökan undertecknas med en sådan
avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk
identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre
marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga
lydelsen.

Villkor vid stöd
6 §
Ett beslut om stöd ska förenas med de villkor som behövs. Dessa ska
framgå av beslutet.

7 § Den som beviljas stöd för en lokal eller en anläggning ska förbinda sig
att under minst tio år använda den för det ändamål och på de villkor som
meddelades när stödet beviljades.

Om lokalen eller anläggningen innehas med nyttjanderätt, får förbindel-

sen omfatta minst fem år om det finns särskilda skäl för en kortare för-
bindelse än vad som anges i första stycket.

2021:401

background image

3

SFS

Arvsfondsdelegationen ska som villkor för stödet föreskriva att lokalen

eller anläggningen ska vara anpassad för personer med funktionsnedsätt-
ning, om inte något hindrar det eller om det av särskilda skäl inte behövs.

8 § Efter ansökan från den som har beviljats stöd kan Arvsfondsdelega-
tionen, om det finns särskilda skäl, besluta om undantag från den förbindelse
eller från de villkor som anges i 7 § första och andra styckena.

Skyldighet att hålla medel avskilda
9 §
Den som har tagit emot stöd ska, om inte annat anges i beslutet, vara
skyldig att hålla medlen avskilda.

Ändrade förhållanden
10 §
Den som ansöker om eller har beviljats stöd ur Allmänna arvsfonden
ska utan dröjsmål till Arvsfondsdelegationen anmäla sådana ändrade för-
hållanden som kan påverka rätten till eller storleken av stödet.

Redovisning
11 §
Den som har beviljats stöd ska föreläggas att inom viss tid efter mot-
tagandet av medlen skriftligen redovisa hur medlen har använts och på be-
gäran av Arvsfondsdelegationen lämna det underlag som behövs för gransk-
ningen av redovisningen.

Hinder mot utbetalning
12 §
Om den som har beviljats stöd inte uppfyller de krav som följer av
3 § första stycket andra meningen, 4, 6, 7 och 9–11 §§, ska Arvsfondsdele-
gationen besluta att stödet helt eller delvis inte ska betalas ut. Beslutet gäller
omedelbart.

Innan delegationen fattar ett beslut enligt första stycket får delegationen

ge den som beviljats stöd tillfälle att avhjälpa bristen.

Återbetalningsskyldighet och återkrav
13 §
Stöd ska betalas tillbaka om

1. stödet inte har använts inom angiven tid eller för avsett ändamål,
2. mottagaren inte inom föreskriven tid har lämnat redovisning eller

underlag enligt 11 §,

3. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har

orsakat att stöd ur Allmänna arvsfonden har lämnats felaktigt eller med ett
för högt belopp, eller

4. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med ett för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta.

För stöd för en lokal eller en anläggning gäller dessutom att stödet ska

återbetalas helt eller delvis, om lokalen eller anläggningen säljs eller an-
vändningen av den ändras utan delegationens medgivande inom den tids-
period som enligt 7 § första och andra styckena gäller för stödet.

14 § Om Arvsfondsdelegationen anser att mottagaren bör betala tillbaka
stöd ur Allmänna arvsfonden, ska ärendet överlämnas till Kammarkollegiet
som beslutar i frågan. Kammarkollegiet får, om det finns särskilda skäl, be-
sluta att mottagaren helt eller delvis ska befrias från återbetalningsskyldig-
het.

2021:401

background image

4

SFS

3 kap. Förvaltning av Allmänna arvsfonden
Hanteringen av Allmänna arvsfondens egendom
1 §
Allmänna arvsfondens egendom förvaltas av Kammarkollegiet som en
särskild fond.

2 § Allmänna arvsfondens rätt till egendom bevakas av Kammarkollegiet.
Kammarkollegiet för fondens talan i mål och ärenden som rör fonden.

3 § Medel som tillfaller Allmänna arvsfonden ska överlämnas till Kam-
markollegiet. Kammarkollegiet ska ta emot och granska redovisning för för-
valtning av egendom som tillfaller fonden.

4 § Allmänna arvsfondens kapital får tas i anspråk för fondens ändamål
även till den del det redovisas som bundet.

5 § Regeringen beslutar varje år hur stor del av Allmänna arvsfondens
samlade tillgångar som ska vara tillgänglig för utdelning det närmast följ-
ande året och anger samtidigt beräknad nivå för de två därpå följande åren.

Regeringens beslut får inte medföra att fondens långsiktiga förvaltning

och fortlevnad äventyras. Medel som har gjorts tillgängliga för utdelning,
men som inte har fördelats under året, ska återgå till fondens samlade
tillgångar.

6 § Högst en tiondel av de medel som regeringen har beslutat enligt 5 § får
fördelas till verksamheter till förmån för äldre personer.

Gåvor och testamenten
7 §
Om ett testamente eller en gåva till förmån för Allmänna arvsfonden
har förenats med villkor, beslutar Kammarkollegiet om egendomen ska tas
emot.

8 § Ett testamente till någon annan än Allmänna arvsfonden får godkännas
av Kammarkollegiet, om det inte finns någon anledning till klander. Ett
testamente som kan antas vara ett riktigt uttryck för arvlåtarens yttersta vilja
får godkännas även om det finns anledning till klander.

Kammarkollegiets redovisning till regeringen
9 §
Kammarkollegiet ska varje år till regeringen lämna en redovisning för
förvaltningen av Allmänna arvsfonden som avser det senast avslutade räken-
skapsåret. Redovisningen ska lämnas i samband med Kammarkollegiets års-
redovisning. Riksrevisionen ska i enlighet med vad som föreskrivs i 5 §
lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granska redovis-
ningen.

Arvsavstående
10 §
Arv eller försäkringsbelopp som har tillfallit Allmänna arvsfonden
får helt eller delvis avstås till någon annan om det med hänsyn till uttalanden
av arvlåtaren eller till andra särskilda omständigheter kan anses stämma
överens med arvlåtarens yttersta vilja.

Även i annat fall får arv eller försäkringsbelopp avstås till arvlåtarens

sambo eller någon annan som genom beroendeförhållande har stått arv-
låtaren nära, om det kan anses skäligt. Vid skälighetsbedömningen ska sär-

2021:401

background image

5

SFS

skilt beaktas graden av beroendeförhållande mellan arvlåtaren och sökanden
och om sökanden har behov av egendomen.

11 § Arv som utgörs av sådan egendom som är av väsentlig betydelse från
kulturhistorisk synpunkt eller från natur- eller kulturvårdssynpunkt får av-
stås till en juridisk person som har särskilda förutsättningar att ta hand om
egendomen på lämpligt sätt.

Om det finns särskilda skäl får ett belopp av det arv som tillfallit Allmänna

arvsfonden tillsammans med sådan egendom avstås till mottagaren av egen-
domen att användas för sådana omedelbara åtgärder som är nödvändiga för
att bevara den.

12 § Kammarkollegiet beslutar om avstående av arv och försäkrings-
belopp.

13 § Den som vill att ett arv eller ett försäkringsbelopp som har tillfallit
Allmänna arvsfonden ska avstås helt eller delvis, ska ansöka om det hos
Kammarkollegiet. Kammarkollegiet får uppdra åt länsstyrelsen att utreda
frågan.

En ansökan om arvsavstående ska göras senast tre år efter dödsfallet eller

efter det att arvet genom preskription har tillfallit fonden. Om ansökan har
kommit in för sent ska den avvisas.

4 kap. Hantering av dödsbon
Anmälningsskyldighet vid dödsfall
1 §
Om det vid ett dödsfall inte finns någon annan arvinge än Allmänna
arvsfonden eller om fonden är testamentstagare, ska den som har boet i sin
vård anmäla detta till Kammarkollegiet.

God man
2 §
Om det vid ett dödsfall inte finns någon annan arvinge än Allmänna
arvsfonden eller om fonden är testamentstagare, ska Kammarkollegiet för-
ordna en god man att företräda fonden vid boutredningen.

3 § God man behöver inte förordnas

1. om Allmänna arvsfonden har uteslutits från arv genom testamente och

Kammarkollegiet bedömer att det inte finns någon anledning till klander,

2. om boet har större skulder än tillgångar och det inte behövs en god man

för att ta vård om egendomen, eller

3. om egendom som har tillfallit fonden som legat utgörs av pengar.

4 § Har egendom tillfallit Allmänna arvsfonden genom gåva som inte
endast utgörs av pengar ska Kammarkollegiet förordna en god man att ta
hand om egendomen.

5 § Kammarkollegiet ska övervaka att den gode mannen fullgör sina upp-
gifter.

I fråga om god man enligt denna lag gäller vad som är föreskrivet om

sysslomän i 18 kap. handelsbalken.

2021:401

background image

6

SFS

Försäljning av Allmänna arvsfondens egendom
6 §
Kammarkollegiet beslutar om försäljning av fast egendom eller tomt-
rätt som har tillfallit Allmänna arvsfonden.

7 § Annan lös egendom än tomträtt ska, om god man har förordnats, av
denne säljas på offentlig auktion, om Kammarkollegiet inte medger annat.

Fordringar får säljas endast om de inte kan drivas in.
Om särskilda föreskrifter har lämnats genom ett testamente, ska de tilläm-

pas.

8 § Om det i ett dödsbo finns egendom som förvaltas av en god man enligt
11 kap. 3 § föräldrabalken och som har tillfallit Allmänna arvsfonden, gäller
6 och 7 §§ i fråga om egendomens försäljning.

5 kap. Kostnader
1 §
Kostnader för fördelning av stöd ska betalas ur Allmänna arvsfonden
enligt de grunder som regeringen bestämmer.

2 § Kammarkollegiets kostnader för att förvalta och företräda Allmänna
arvsfonden ska betalas ur fonden enligt de grunder som regeringen bestäm-
mer.

6 kap. Övriga bestämmelser
Överklagande
1 §
Beslut enligt 2 kap. 12 § första stycket och Kammarkollegiets beslut
enligt 2 kap. 14 § och 3 kap. 13 § andra stycket får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Redovisning till riksdagen
2 §
Regeringen ska varje år före juni månads utgång lämna en redovisning
till riksdagen för hur Allmänna arvsfonden har förvaltats och hur stöd har
fördelats under det föregående räkenskapsåret och även ange den kommande
inriktningen av stödet.

Kammarkollegiets redovisning enligt 3 kap. 9 § ska bifogas redovis-

ningen till riksdagen.

Delgivning
3 §
När delgivning ska ske med Allmänna arvsfonden är chefen för Kam-
markollegiet, eller någon annan person som är behörig att ta emot delgiv-
ningen för Kammarkollegiets räkning, delgivningsmottagare.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Genom lagen upphävs lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden.
3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för beslut om stöd som har

meddelats före ikraftträdandet.

4. Regeringen får efter ikraftträdandet besluta hur stor del av Allmänna

arvsfondens samlade tillgångar som ska vara tillgänglig för utdelning för
perioden 1 juli 2021–31 december 2021 och samtidigt ange beräknad nivå
för 2022 och 2023.

2021:401

background image

7

SFS

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

ARDALAN SHEKARABI
(Socialdepartementet)

2021:401