SFS 2021:410 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

SFS2021-410.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Utfärdad den 27 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt
på energi att 1 kap. 11 a och 11 b §§, 6 a kap. 1, 2 och 3 a §§, 7 kap. 1 §,
8 kap. 1 § samt 9 kap. 2, 5, 7 och 8 §§ ska ha följande lydelse.

1 kap.
11 a §
2 I fråga om energiskatt och koldioxidskatt på bränslen samt
energiskatt på elektrisk kraft förstås med stödordning sådant statligt stöd
enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som
utgörs av skattebefrielse för vart och ett av de ändamål som anges i följande
bestämmelser i denna lag:

1. 6 a kap. 1 § 8 och 11 a,
2. 6 a kap. 1 § 11 b,
3. 6 a kap. 2 a § första stycket 1,
4. 6 a kap. 2 a § första stycket 2,
5. 6 a kap. 2 c §,
6. 7 kap. 3 a och 3 b §§,
7. 7 kap. 4 §,
8. 9 kap. 5 och 5 a §§,
9. 11 kap. 9 § första stycket 6 och 14 §,
10. 11 kap. 9 § första stycket 7 och 15 §,
11. 11 kap. 9 § första stycket 8,
12. 11 kap. 10 §,
13. 11 kap. 12 §,
14. 11 kap. 12 a §,
15. 11 kap. 12 b §.

11 b §3 Stödmottagare för skattebefrielse enligt denna lag är den som

1. förbrukat bränsle för något av de ändamål som avses i 11 a § 1–5,
2. i Sverige producerat motorbränslet eller fört in motorbränslet till

Sverige genom införsel från annat EU-land eller import från tredjeland i fall
som avses i 11 a § 6 eller 7,

3. förbrukat elektrisk kraft eller bränsle för framställning av värme eller

kyla som levererats för något av de ändamål som avses i 11 a § 8, eller

4. förbrukat elektrisk kraft för något av de ändamål som avses i 11 a §

9–15.

1 Prop. 2020/21:97, bet. 2020/21:SkU24, rskr. 2020/21:293.
2 Senaste lydelse 2020:1045.
3 Senaste lydelse 2017:1208.

SFS

2021:410

Publicerad
den

28 maj 2021

background image

SFS

2

6 a kap.


1 §4 Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande
fall med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt
enligt följande, om inte annat anges.

Ändamål

Bränsle som
inte ger
befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavel-
skatt


1. Förbrukning

a) för annat ändamål
än som motorbränsle
eller som bränsle för
uppvärmning

100 procent

100 procent

100 procent

b) i metallurgiska
processer under
förutsättning att det
ingående materialet
genom uppvärmning i
ugnar förändras
kemiskt eller dess inre
fysikaliska struktur
förändras eller
bibehålls i skänkar
eller liknande kärl

100 procent

100 procent

100 procent

c) i annat fall än som
avses i a eller b, då
bränslet i en och
samma process
används både som
bränsle för
uppvärmning och för
annat ändamål än som
motorbränsle eller
bränsle för
uppvärmning

100 procent

100 procent

100 procent

2. Förbrukning i tåg
eller annat spårbundet
färdmedel

Bensin,
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

3. Förbrukning i
skepp, när skeppet inte
används för privat
ändamål

Bensin,
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

4. Förbrukning i båt
för vilken medgivande
lämnats enligt 2 kap.
9 § eller för vilken
fiskelicens som inte är
begränsad till fiske
enbart i enskilt vatten
meddelats enligt
fiskelagen (1993:787),
när båten inte används
för privat ändamål

Bensin,
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

5. Förbrukning i


4 Senaste lydelse 2021:409.

2021:410

background image

SFS

3

Ändamål

Bränsle som
inte ger
befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavel-
skatt

a) luftfartyg, när
luftfartyget inte
används för privat
ändamål

Andra
bränslen än
flygfotogen
(KN-nr 2710
19 21)

100 procent

100 procent

100 procent

b) luftfartygsmotorer i
provbädd eller
liknande anordning

Andra
bränslen än
flygbensin
(KN-nr 2710
11 31) och
flygfotogen

100 procent

100 procent

100 procent

6. Förbrukning vid
framställning av
energiprodukter eller
andra produkter för
vilka skatteplikt har
inträtt för tillverkaren

100 procent

100 procent

100 procent

7. Förbrukning för
framställning av
skattepliktig elektrisk
kraft

Bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

8. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning
för annat ändamål än
drift av motordrivna
fordon vid
tillverkningsprocessen
i industriell
verksamhet i en
anläggning för vilken
utsläppsrätter ska
överlämnas enligt 16 §
lagen (2020:1173) om
vissa utsläpp av
växthusgaser

Bensin,
råtallolja,
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100 procent

9. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning i
sodapannor eller i
lutpannor

100 procent

10. Förbrukning i
processer för
framställning av andra
mineraliska ämnen än
metaller under
förutsättning att det
ingående materialet
genom uppvärmning i
ugnar förändras
kemiskt eller dess inre
fysikaliska struktur
förändras

100 procent

100 procent

100 procent
2021:410

background image

SFS

4

Ändamål

Bränsle som
inte ger
befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavel-
skatt

11. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning
för framställning av
värme i en anläggning
för vilken utsläpps-
rätter ska överlämnas
enligt 16 § lagen om
vissa utsläpp av
växthusgaser

Råtallolja och
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

a) i kraftvärme-
produktion

9 procent

b) i annan värme-
produktion

9 procent

6 a kap.


2 §5 Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 8 medges
befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 100 procent av
den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 11, medges befrielse

från energiskatten med ett belopp som motsvarar 9 procent av den
koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

3 a §6 För bränslen som förbrukas för framställning av ånga eller het-
vatten som tappas av från ång- eller hetvattensystemet före ångturbinen eller
annan utrustning för utvinning av mekanisk energi ur ånga eller hetvatten
vid kraftvärmeproduktion medges inte någon skattebefrielse enligt 1 § 11.

7 kap.


1 §7 Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle

1. som av den skattskyldige exporterats till tredjeland eller förts till en

frizon för annat ändamål än att förbrukas där,

2. som av den skattskyldige förbrukats på ett sätt som ger rätt till

skattebefrielse enligt 6 a kap.,

3. som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad

som framgår av dennes godkännande,

4. som har tagits emot för förbrukning i skepp eller luftfartyg med de

undantag i fråga om vissa bränslen som anges i 6 a kap. 1 § 3 och 5,

5. som har tagits emot för förbrukning i båtar som avses i 6 a kap. 1 § 4

med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i denna punkt.

Avdrag för skatt på bränsle som den skattskyldige förbrukat på ett sätt

som ger rätt till skattebefrielse med stöd av 6 a kap. 1 § 8 eller 11 eller med
stöd av 6 a kap. 2 a eller 2 c § får dock göras endast om den skattskyldige
inte är ett företag utan rätt till statligt stöd.


5 Senaste lydelse 2021:409. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.
6 Senaste lydelse 2019:491.
7 Senaste lydelse 2020:1045.

2021:410

background image

SFS

5

8 kap.


1 §8 Som skattebefriad förbrukare får godkännas den som förbrukar
bränsle för ändamål som anges i 6 a kap. 1 § 1–5, 9 eller 10 om förbrukaren
med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt
är lämplig.

Ett godkännande enligt första stycket får meddelas för viss tid eller tills

vidare. Godkännande tills vidare får meddelas den som tidigare hanterat
obeskattat bränsle utan anmärkning. Ett godkännande får förenas med
villkor.

Den som godkänts som skattebefriad förbrukare får från en skattskyldig

ta emot bränsle utan skatt, eller med nedsatt skatt, i den omfattning bränslet
enligt 6 a kap. är befriat från skatt.

9 kap.


2 §9 Om någon som inte är skattskyldig eller skattebefriad förbrukare har
förbrukat bränsle på ett sådant sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt
6 a kap., medger beskattningsmyndigheten efter ansökan från förbrukaren
återbetalning av skatten på bränslet.

Återbetalning med stöd av 6 a kap. 1 § 8 eller 11 eller med stöd av

6 a kap. 2 a eller 2 c § medges endast om sökanden inte är ett företag utan
rätt till statligt stöd. I dessa fall krävs även att sökanden lämnar uppgifter om
stödmottagare för sin verksamhet, om återbetalning söks med belopp som
medför att sökandens sammanlagda återbetalning inom stödordningen per
kalenderår uppgår till minst

1. 15 000 euro i fall som avses i 6 a kap. 2 a § första stycket 2, eller
2. 200 000 euro i övriga fall.
Återbetalning med stöd av 6 a kap. 2 c § medges endast i den utsträckning

avdragsrätt inte följer av 7 kap. 3 §.

5 §10 Beskattningsmyndigheten medger, i den omfattning som anges i
andra–fjärde styckena, efter ansökan från förbrukaren återbetalning av skatt
på elektrisk kraft och bränsle som denne förbrukat för framställning av
värme eller kyla som levererats för ändamål som ger skattebefrielse enligt
6 a kap. 1 § 1, 6 eller 10, 11 kap. 9 § första stycket 2, 3, 5 eller 6, 12 eller
12 a §. Med förbrukning för framställning av värme eller kyla avses i fråga
om återbetalning av skatt på elektrisk kraft även sådan förbrukning som skett
i samband med framställningen för drift av pumpar, fläktar och andra hjälp-
anordningar som är nödvändiga för driften av anläggningen.

Återbetalning medges vid leverans för
1. tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för yrkesmässig

jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, för elektrisk kraft med
den del av energiskatten som överstiger 0,6 öre per kilowattimme,

2. annat ändamål än som avses under 1, med hela energiskatten på

elektrisk kraft och med hela energiskatten, koldioxidskatten och
svavelskatten på bränsle.

Om leverans skett för tillverkningsprocessen i sådan industriell

verksamhet som tillhör en verksamhetskategori som anges i bilaga I till
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003


8 Senaste lydelse 2016:505.
9 Senaste lydelse 2020:1045.
10 Senaste lydelse 2021:409.

2021:410

background image

SFS

6

om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom
gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, senast ändrat
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG, medges åter-
betalning för

1. råtallolja med ett energiskattebelopp som motsvarar 100 procent av den

koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a,
och

2. andra bränslen än råtallolja med 100 procent av koldioxidskatten.
För bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges

inte någon återbetalning av skatt enligt denna paragraf.

7 §11 Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 2–6 §§ ska
omfatta en period om ett kalenderkvartal och ska lämnas elektroniskt. I fråga
om återbetalning enligt 2 § som görs med stöd av 6 a kap. 2 a § ska dock
återbetalningen omfatta en period om ett kalenderår. Om sökanden beräknas
förbruka bränsle i större omfattning, får dock beskattningsmyndigheten
medge att ansökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får återkallas
om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns.

Ansökan om återbetalning eller kompensation ska lämnas in till

beskattningsmyndigheten inom tre år efter utgången av kalenderåret
respektive kalenderkvartalet.

8 §12 Rätt till återbetalning eller kompensation enligt 2, 3 och 6 §§
föreligger endast när ersättningen för ett kalenderkvartal uppgår till

1. minst 1 000 kronor i fall som avses i 2 eller 6 §, och
2. minst 500 kronor i fall som avses i 3 §.
Sådan återbetalning enligt 2 § som görs med stöd av 6 a kap. 2 a § får

dock göras när den sammanlagda ersättningen uppgår till minst 500 kronor
per kalenderår.

Rätt till återbetalning enligt 5 och 5 a §§ föreligger endast för den del av

den sammanlagda ersättningen som överstiger 2 000 kronor per kalender-
kvartal och endast om

1. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd, och
2. sökanden lämnar uppgifter om stödmottagare.
Kraven i tredje stycket 2 gäller endast uppgifter om stödmottagare vars

sammanlagda nedsättning inom stödordningen genom återbetalningen
överstiger 50 000 euro under kalenderåret.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson

(Finansdepartementet)


11 Senaste lydelse 2017:1208.
12 Senaste lydelse 2017:1208.

2021:410