SFS 2021:411 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

SFS2021-411.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Utfärdad den 27 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 2 och 10 §§ lagen
(1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

11 kap.
2 §
2 Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den

1. framställts
a) i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av

mindre än 100 kilowatt,

b) av någon som förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt

av mindre än 100 kilowatt, och

c) den elektriska kraften inte har överförts till ett koncessionspliktigt nät,
2. till lägre effekt än 50 kilowatt utan ersättning överförts av en producent

eller en nätinnehavare till en förbrukare som inte står i intressegemenskap
med producenten eller nätinnehavaren,

3. framställts och förbrukats på ett fartyg eller annat transportmedel,
4. förbrukats för framställning av elektrisk kraft, eller
5. framställts i ett reservkraftsaggregat och inte har överförts till ett

koncessionspliktigt nät.

Vad som anges i första stycket 1 a respektive b om den installerade

generatoreffekten ska för elektrisk kraft som framställs från

1. vind eller vågor, i stället motsvaras av 250 kilowatt installerad

generatoreffekt,

2. sol, i stället motsvaras av 500 kilowatt installerad toppeffekt, och
3. annan energikälla utan generator, i stället motsvaras av 100 kilowatt

installerad effekt.

När elektrisk kraft framställs från olika energikällor ska, vid bedömningen

av förutsättningarna i första stycket 1 a respektive b, de installerade
effekterna läggas samman. Vid sammanläggningen ska de effekter som
anges i andra stycket först räknas om till motsvarande 100 kilowatt
installerad generatoreffekt vid bedömningen av förutsättningarna i första
stycket 1 a respektive b.

10 §3 Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra
avdrag för skatt på elektrisk kraft, om

1 Prop. 2020/21:113, bet. 2020/21:SkU25, rskr. 2020/21:294.
2 Senaste lydelse 2018:1887.
3 Senaste lydelse 2020:1045.

SFS

2021:411

Publicerad
den

28 maj 2021

background image

SFS

2021:411

2

1. denne framställt den elektriska kraften från förnybara källor i en

anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än
100 kilowatt, och

2. den elektriska kraften inte har överförts till ett koncessionspliktigt nät.
Den installerade generatoreffekten ska för elektrisk kraft som framställs

från

1. vind eller vågor, i stället motsvaras av 250 kilowatt installerad

generatoreffekt,

2. sol, i stället motsvaras av 500 kilowatt installerad toppeffekt, och
3. annan energikälla utan generator, i stället motsvaras av 100 kilowatt

installerad effekt.

När elektrisk kraft framställs från olika energikällor ska, vid bedömningen

av förutsättningarna i första stycket 1, de installerade effekterna läggas
samman. Vid sammanläggningen ska de effekter som anges i andra stycket
först räknas om till motsvarande 100 kilowatt installerad generatoreffekt vid
bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1.

Avdrag enligt första stycket får endast medges i den utsträckning

avdragsrätt inte följer av föregående bestämmelser.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för elektrisk kraft som

framställts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)