SFS 2021:425 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

SFS2021-425.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Utfärdad den 27 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1994:1563) om tobaks-
skatt

dels att 1, 2, 8, 21, 32, 35�38, 39�40 a och 42 §§ och rubriken närmast

före 35 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 33, 35 a, 38 b�38 e och 39 a §§,

av följande lydelse.

1 §3 Tobaksskatt ska betalas till staten enligt denna lag.

Skatt ska betalas för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak. För

beskattningen gäller 1 a�34 §§.

Skatt ska betalas även för snus och tuggtobak som hänförs till nr 2403 i

Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av
den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemen-
samma tulltaxan samt för övrig tobak. För beskattningen av snus, tuggtobak
och övrig tobak gäller 35�40 a §§.

Med tobaksvara avses i denna lag cigaretter, cigarrer, cigariller och rök-

tobak samt snus, tuggtobak och övrig tobak.

Med import avses att en tobaksvara förs in till Sverige från tredjeland

under förutsättning att varan inte omfattas av sådant suspensivt tull-
förfarande eller suspensivt tullarrangemang som avses i artikel 4.6 i rådets
direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punkt-
skatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG. Med import avses även att
varan frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang. Med export
avses att en tobaksvara förs ut till tredjeland från Sverige eller via ett annat
EU-land.

Med EU eller ett EU-land förstås de områden som tillhör Europeiska

unionens punktskatteområde. Med tredjeland förstås länder och områden
utanför detta skatteområde.

2 §4 Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 62 öre per styck och 1 procent
av detaljhandelspriset. Tillverkaren eller hans representant eller, i fråga om
cigaretter som importeras från tredjeland, importören ska senast den 31 januari
varje år till Skatteverket lämna uppgifter om försäljningen av cigaretter i de
olika priskategorierna för det föregående kalenderåret. Senast den 15 februari

1 Prop. 2020/21:112, bet. 2020/21:SkU26, rskr. 2020/21:295.
2 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informations-
samhällets tjänster.
3 Senaste lydelse 2011:285.
4 Senaste lydelse 2014:1494.

SFS

2021:425

Publicerad
den

29 maj 2021

background image

2

SFS

samma år som Skatteverket mottagit uppgifterna ska verket lämna dessa till
Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger

8 centimeter men inte 11 centimeter anses som två cigaretter. �r cigaretten
längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 3 centimeter som en cigarett.

För kalenderåret 2022 och efterföljande kalenderår ska den i första stycket

angivna styckeskatten räknas om enligt 42 §.

8 §5 Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 42 öre per styck.
Skatt på röktobak tas ut med 1 971 kronor per kilogram.

För kalenderåret 2022 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket

angivna skattebeloppen räknas om enligt 42 §.

21 §6 Från skattskyldighet för upplagshavare enligt 20 § första stycket 1
undantas varor som

1. har återanvänts vid tillverkning av skattepliktiga tobaksvaror, eller
2. uteslutande använts för provning av varornas kvalitet i skatteupplaget.

32 §7 En upplagshavare som avses i 10 § får göra avdrag för skatt på varor

1. för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt och som förts

in i upplagshavarens skatteupplag,

2. som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg

på resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446)
om proviantering av fartyg och luftfartyg,

3. som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på

resa till tredjeland av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering
av fartyg och luftfartyg,

4. som har beskattats i ett annat EU-land i sådana fall som avses i 27 §

under förutsättning att det andra EU-landets skatteanspråk är befogat, eller

5. som uteslutande har använts för provning av varornas kvalitet utanför

skatteupplaget.

Upplagshavare, som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen

(1999:445) om exportbutiker, får utöver vad som anges i första stycket göra
avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan uppvisa en
färdhandling för resa till tredjeland. Avdrag medges dock högst med vad
som enligt 4 § lagen om exportbutiker får säljas till varje resande.

33 §8 Om en upplagshavare som avses i 10 § vid tillverkningen av cigaretter,
cigarrer, cigariller eller röktobak har återanvänt snus, tuggtobak eller övrig
tobak som skattskyldigheten har inträtt för, får upplagshavaren göra avdrag
för skatt med ett belopp som motsvarar skatten på snuset, tuggtobaken eller
den övriga tobaken.

Skattskyldighet m.m. för snus, tuggtobak och övrig tobak9


35 §10 Skatt på snus tas ut med 462 kronor per kilogram och på tuggtobak
med 510 kronor per kilogram.

För kalenderåret 2022 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket

angivna skattebeloppen räknas om enligt 42 §.


5 Senaste lydelse 2014:1494.
6 Senaste lydelse 2013:1071.
7 Senaste lydelse 2014:1507.
8 Tidigare 33 § upphävd genom 2011:99.
9 Senaste lydelse 2005:458.
10 Senaste lydelse 2014:1494.

2021:425

background image

3

SFS

35 a § Skatt på övrig tobak tas ut med 1 971 kronor per kilogram.

Med övrig tobak avses tobak som inte är en del av en levande planta och

som inte är skattepliktig som cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus
eller tuggtobak. Om sådan tobak ingår i en annan vara sker beskattningen
utifrån varans totala vikt.

För kalenderåret 2022 och efterföljande kalenderår ska det i första stycket

angivna skattebeloppet räknas om enligt 42 §.

36 §11 Skattskyldig är den som

1. har godkänts som lagerhållare enligt 38 §,
2. i annat fall än som avses i 1, yrkesmässigt tillverkar snus, tuggtobak eller

övrig tobak,

3. i annat fall än som avses i 1 eller 5, från ett annat EU-land yrkesmässigt

för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak,

4. använder snus, tuggtobak eller övrig tobak som förvärvats skattefritt

för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten,

5. säljer snus, tuggtobak eller övrig tobak till Sverige genom distans-

försäljning enligt 38 b eller 38 c §,

6. tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak enligt 38 d §, eller
7. i annat fall än som avses i 1�6, yrkesmässigt innehar snus, tuggtobak

eller övrig tobak utan att skatten för dessa varor har redovisats här.

37 §12 Skyldig att betala skatt (skattskyldig) för import av snus, tuggtobak
eller övrig tobak från tredjeland är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som

är skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för

övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som
skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013
om fastställande av en tullkodex för unionen.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid varornas

övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013,
ägs av en godkänd lagerhållare enligt 38 §.

38 §13 Som lagerhållare får godkännas den som

1. avser att yrkesmässigt
a) tillverka snus, tuggtobak eller övrig tobak,
b) från ett annat EU-land föra in eller ta emot snus, tuggtobak eller övrig

tobak,

c) importera snus, tuggtobak eller övrig tobak från tredjeland,
d) från godkänd lagerhållare köpa skattepliktiga varor för återförsäljning

till näringsidkare, eller

e) sälja snus, tuggtobak eller övrig tobak i exportbutik enligt lagen

(1999:445) om exportbutiker, och

2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i

övrigt är lämplig som lagerhållare.


11 Senaste lydelse 2011:285.
12 Senaste lydelse 2016:264.
13 Senaste lydelse 2011:285.

2021:425

background image

4

SFS

Godkännande av lagerhållare ska återkallas om förutsättningarna för god-

kännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut om
återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

38 b § Om någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet
förvärvar snus, tuggtobak eller övrig tobak som transporteras hit från ett
annat EU-land av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning (distans-
försäljning av snus, tuggtobak och övrig tobak), är säljaren skattskyldig.

Den som säljer snus enligt första stycket ska, innan varorna avsänds från

det andra EU-landet, anmäla sig till Skatteverket och ställa säkerhet för
skatten på varorna. Detsamma gäller den som säljer tuggtobak eller övrig
tobak enligt första stycket och inte är godkänd som registrerad distans-
försäljare för tuggtobak och övrig tobak enligt 38 c §. Ställd säkerhet får tas
i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

38 c § En säljare som bedriver eller avser att bedriva distansförsäljning av
tuggtobak eller övrig tobak vid mer än enstaka tillfällen får godkännas som
registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak om denne med
hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är
lämplig som registrerad distansförsäljare.

En registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak ska ställa

säkerhet för betalning av skatten på den tobak som sänds från det andra EU-
landet. Säkerheten ska uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av
den beräknade årliga skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om
skatten inte betalas i rätt tid.

Godkännande som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig

tobak ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns
eller om den registrerade distansförsäljaren begär det. Ett beslut om åter-
kallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Om en registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak försätts i

konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt
för varor för vilka skattskyldighet enligt 39 § 5 inträder efter konkursbeslutet.

38 d § Den som tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak som avsänts till
Sverige enligt 38 b § eller av en registrerad distansförsäljare av tuggtobak
och övrig tobak enligt 38 c § ska vara skattskyldig i stället för säljaren, om
säljaren inte har ställt säkerhet för skatten i Sverige.

38 e § Den som inte är godkänd som lagerhållare och yrkesmässigt för in
eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak på annat sätt än genom
distansförsäljning ska, innan sådan tobak flyttas från det andra EU-landet,
anmäla tobaken till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten
på tobaken. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

39 §14 Skattskyldigheten inträder för

1. den som är godkänd lagerhållare när
a) snus, tuggtobak eller övrig tobak levereras till en köpare som inte är

godkänd lagerhållare,

b) snus, tuggtobak eller övrig tobak tas i anspråk för annat ändamål än

försäljning,

c) godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten

omfattar snus, tuggtobak eller övrig tobak som då ingår i dennes lager,


14 Senaste lydelse 2016:264.

2021:425

background image

5

SFS

2. den som är skattskyldig enligt 36 § 2, när snus, tuggtobak eller övrig

tobak tillverkas,

3. den som är skattskyldig enligt 36 § 3, när snus, tuggtobak eller övrig

tobak förs in till Sverige,

4. den som är skattskyldig enligt 36 § 4, när snus, tuggtobak eller övrig

tobak används för annat än avsett ändamål,

5. säljare eller mottagare vid distansförsäljning av snus, tuggtobak eller

övrig tobak som är skattskyldig enligt 36 § 5 respektive 6, när snus, tugg-
tobak eller övrig tobak förs in till Sverige,

6. den som är skattskyldig enligt 36 § 7, när varorna kom att innehas av

denne,

7. den som är skattskyldig enligt 37 § när skyldighet att betala tull enligt

tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull
förelegat.

39 a § Från skattskyldighet för lagerhållare enligt 39 § 1 b undantas snus,
tuggtobak eller övrig tobak som

1. fullständigt har förstörts under tillsyn av Skatteverket,
2. har återanvänts vid tillverkning av skattepliktiga tobaksvaror, eller
3. uteslutande har använts för provning av varornas kvalitet.

40 §15 Tullverket beslutar om tobaksskatt för den som enligt 37 § är skatt-
skyldig vid import. Skatten ska betalas till Tullverket.

Bestämmelserna i 30, 31, 31 d och 31 e §§, 32 § första stycket 2 och 3 och

andra stycket och 34 § ska tillämpas även i fråga om snus, tuggtobak och
övrig tobak. Det som sägs om upplagshavare ska då i stället gälla den som
är godkänd lagerhållare.

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på
1. tuggtobak och övrig tobak som har levererats till en köpare i ett annat

EU-land, och

2. tuggtobak, snus och övrig tobak
a) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som

förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare,

b) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som

innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet,

c) som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,
d) som exporterats till tredjeland eller förts till frizon för annat ändamål

än att förbrukas där, eller

e) som har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 c § första

stycket mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från
tobaksskatt gäller i det EU-landet.

Om en godkänd lagerhållare vid tillverkningen av snus, tuggtobak eller

övrig tobak har återanvänt cigaretter, cigarrer, cigariller eller röktobak för
vilka skattskyldigheten har inträtt, får lagerhållaren göra avdrag för skatt med
ett belopp som motsvarar skatten på cigaretterna, cigarrerna, cigarillerna eller
röktobaken.

40 a §16 Den som i Sverige betalat skatt för tuggtobak eller övrig tobak
som sedan levererats till en köpare i ett annat EU-land ska efter ansökan
medges återbetalning av skatt, om inte annat följer av andra stycket. Den


15 Senaste lydelse 2016:264.
16 Senaste lydelse 2017:1206.

2021:425

background image

6

SFS

som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats
i Sverige samt att varorna förts ut ur landet.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket görs skriftligen hos

beskattningsmyndigheten. Ansökan ska omfatta en period om ett kalender-
kvartal och ges in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter kvartalets
utgång. �&terbetalning medges inte för skattebelopp som för kalenderkvartalet
understiger 1 500 kronor.

En ansökan om återbetalning ska vara undertecknad av sökanden eller av

den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden.

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses

ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade
begäran saknade behörighet att företräda sökanden.

42 §17 För kalenderåret 2022 och efterföljande kalenderår ska skatten för
de tobaksvaror som anges i 2, 8, 35 och 35 a §§ tas ut med belopp som efter
en årlig omräkning motsvarar de i paragraferna angivna skattebeloppen
multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger för-
hållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år
beräkningen avser och prisläget i juni 2020. När det gäller skatt på cigaretter
enligt 2 § ska omräkningen endast avse styckeskatten. Beloppen avrundas
till hela kronor och ören.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skatte-

belopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021 i fråga om 38 och 38 c §§ och i

övrigt den 1 augusti 2021.

2. Bestämmelserna i de nya 36 § 5 och 6, 38 b §, 38 d § och 38 e § samt

36 § 3 i den nya lydelsen tillämpas första gången på flyttningar av snus,
tuggtobak och övrig tobak som påbörjas efter den 31 juli 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Marc Gren

(Finansdepartementet)


17 Senaste lydelse 2014:1494.

2021:425