SFS 2021:427 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

SFS2021-427.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid

import, m.m.

Utfärdad den 27 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1551) om frihet
från skatt vid import, m.m.

dels att 3 kap. 4 och 7 §§ och 4 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 2 och 3 §§, av följande

lydelse.

3 kap.
2 §
2 I denna lag förstås med

spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volym-

procent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 volym-

procent men inte 22 volymprocent samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt

som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent,
tobaksvaror: cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak samt snus, tugg-

tobak och övrig tobak i den mening som avses med dessa begrepp i lagen
(1994:1563) om tobaksskatt,

e-vätskor: e-vätskor enligt lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotin-

haltiga produkter,

högkoncentrerade e-vätskor: högkoncentrerade e-vätskor enligt lagen om

skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

andra nikotinhaltiga produkter: andra nikotinhaltiga produkter enligt

lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

3 §3 Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år att föra in
spritdrycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 4 § alkohollagen
(2010:1622). En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra
in varor i landet som enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter utgör tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllnings-
behållare finns i 5 kap. 20 § den lagen.

1 Prop. 2020/21:112, bet. 2020/21:SkU26, rskr. 2020/21:295.
2 Tidigare 3 kap. 2 § upphävd genom 2008:1413.
3 Tidigare 3 kap. 3 § upphävd genom 2008:1413.

SFS

2021:427

Publicerad
den

29 maj 2021

background image

SFS

2021:427

2

4 §4 Frihet från skatt ska under de förutsättningar som anges i 1 § samt
med de begränsningar som framgår av 7 och 8 §§ medges en resande för
import av

1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram rök-

tobak eller 250 gram övrig tobak eller en proportionell blandning av dessa
tobaksvaror,

2. en liter spritdryck eller två liter starkvin,
3. fyra liter vin, och
4. sexton liter starköl.

7 §5 Frihet från skatt enligt detta kapitel ska medges en besättningsman på
ett fartyg eller ett luftfartyg som kommer från tredjeland endast för
besättningsmannens personliga bagage, när detta tillfälligt förs in eller
återinförs efter en tillfällig utförsel, samt för 100 cigaretter eller 20 cigarrer
eller 20 cigariller eller 100 gram röktobak eller 100 gram övrig tobak eller
en proportionell blandning av dessa tobaksvaror, om bagaget och varorna
förs in när besättningsmannen reser i samband med sitt arbete.

Begränsningen av rätten till frihet från skatt enligt första stycket gäller

inte om besättningsmannen

1. inför varorna i samband med att han slutar sin anställning hos rederiet

eller flygföretaget eller hos annan som driver rörelse ombord, eller

2. gör ett uppehåll i tjänstgöringen ombord för semester eller annan

ledighet och ledigheten avses vara minst 15 dagar, eller

3. är bosatt i Sverige och har vistats utomlands minst 15 dagar.
Begränsningen av rätten till frihet från skatt enligt första stycket gäller

endast personal som utför arbete som sammanhänger med transportmedlets
gång eller med servicen ombord. Till service ombord på transportmedlet
hänförs förutom sedvanliga tjänster som servering, uppassning och städning
även sådana tjänster som lämnas av frisörer, butikspersonal, under-
hållningsartister och andra jämförbara personalgrupper.

4 kap.
3 §
6 Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.

tull

Skatt

spritdryck

4 kr/liter

262 kr/liter

starkvin

2 kr/liter

81 kr/liter

vin

1 kr/liter

36 kr/liter

starköl

3 kr/liter

20 kr/liter

cigaretter

34 öre/styck

196 öre/styck

cigarrer

86 öre/styck

219 öre/styck

röktobak

428 kr/kg

2 422 kr/kg

övrig tobak

428 kr/kg

2 422 kr/kg

snus

104 kr/kg

762 kr/kg

högkoncentrerade
e-vätskor

320 kr/liter

6 600 kr/liter

övriga e-vätskor

320 kr/liter

3 300 kr/liter

andra nikotinhaltiga
produkter

390 kr/kg

1 225 kr/kg

4 Senaste lydelse 2020:1019.
5 Senaste lydelse 2018:2089.
6 Senaste lydelse 2020:1019.

background image

SFS

2021:427

3

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)