SFS 2021:444 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

SFS2021-444.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med

Danmark, Finland, Island och Norge angående

verkställighet av straff m.m.

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12, 13, 15, 25, 26 och 27 §§ lagen
(1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående
verkställighet av straff m.m. ska ha följande lydelse.

12 §2 Det som är bestämt om prövotid och övervakningstid i den stat där
domen meddelats ska gälla på samma sätt som om domen meddelats i
Sverige. De föreskrifter angående den dömdes skyldigheter som har med-
delats i anslutning till domen ska gälla, om inte Kriminalvården beslutar
något annat. I övrigt ska det som gäller enligt svensk lag om skyddstillsyn
tillämpas.

Beslutas i Danmark, Finland, Island eller Norge ändrade bestämmelser

angående domen eller om förverkande av anståndet, ska beslutet gälla i
Sverige.

13 §3 Om det, när övervakning anordnats i Sverige, finns anledning att
vidta en åtgärd mot den som villkorligt dömts i Danmark, Finland, Island
eller Norge, får domstolen eller Kriminalvården hänskjuta frågan till behörig
myndighet i den stat där domen meddelats om det bedöms lämpligare att
frågan prövas där.

15 §4 Övervakning av den som i Sverige dömts till skyddstillsyn får över-
flyttas till Danmark, Finland, Island eller Norge.

Beslutas i den andra staten ändrade bestämmelser avseende skyddstillsynen,

ska beslutet gälla i Sverige.

Även om övervakningen överflyttats får åtgärd i fråga om skyddstillsynen

beslutas i Sverige, om den dömde döms i Sverige för ett annat brott eller om
behörig myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge hänskjuter ett
ärende om sådan åtgärd till en svensk myndighet. Ett sådant hänskjutet
ärende tas upp av Kriminalvården.

1 Prop. 2020/21:142, bet. 2020/21:JuU34, rskr. 2020/21:313.
2 Senaste lydelse 1979:683.
3 Senaste lydelse 1964:548.
4 Senaste lydelse 1983:245.

SFS

2021:444

Publicerad
den

4 juni 2021

background image

2

SFS

2021:444

25 §5 Framställning om verkställighet enligt 1 eller 5 § eller om anordnande
av övervakning enligt 10 eller 17 § prövas av Kriminalvården.

Framställning om verkställighet enligt 3 eller 8 § eller om anordnande av

övervakning enligt 15 eller 22 § görs av Kriminalvården.

26 §6 Kriminalvårdens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Kriminalvårdens beslut enligt 13 och 20 §§ får dock
inte överklagas. Kriminalvårdens och domstolens beslut gäller omedelbart,
om inte annat beslutas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

27 §7 Övervakningsnämndens beslut om förklaring som avses i 19 § andra
stycket får överklagas till tingsrätten i den ort där övervakningsnämnden
ligger. Överklagandet ska ges in till övervakningsnämnden. Klagotiden
räknas från den dag då den dömde fick del av beslutet. Vid överklagande
gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden. Övervakningsnämnden ska
dock inte vara part i domstolen.

Övervakningsnämndens beslut som avses i denna paragraf gäller omedel-

bart, om inte annat beslutas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2020:370.
6 Senaste lydelse 2020:370.
7 Senaste lydelse 2020:370.