SFS 2021:447 Lag om ändring i lagen (2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen

SFS2021-447.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:650) om erkännande och

verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska

unionen

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 5 § och 3 kap. 12–14 §§ lagen
(2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom
Europeiska unionen ska ha följande lydelse.

2 kap.
5 §
2 Sedan domen på frivårdspåföljd har erkänts i den andra medlems-
staten, får följdbeslut meddelas i Sverige endast om den behöriga myndig-
heten i den andra medlemsstaten har återfört behörigheten att meddela
sådana beslut hit.

Kriminalvården ska överlämna ett ärende om följdbeslut som myndig-

heten inte själv är behörig att besluta om, till

1. den övervakningsnämnd inom vars verksamhetsområde övervakningen

bedrevs eller kunde ha bedrivits vid tiden för beslutet om översändande
enligt 2 §, om domen avser fängelse i de fall den dömde villkorligt frigetts,
eller

2. åklagare, om domen avser villkorlig dom eller skyddstillsyn.

3 kap.
12 §
3 Om en skyldighet som den dömde har enligt domen på frivårds-
påföljd är oförenlig med de skyldigheter som följer av eller de möjligheter
att meddela föreskrifter som finns i 26 kap. 11 och 14–17 §§ eller i 28 kap.
2 a § brottsbalken, ska Kriminalvården anpassa skyldigheten.

Den anpassade skyldigheten ska så nära som möjligt motsvara det som

bestämts i domen på frivårdspåföljd. Anpassningen får inte innebära att
skyldigheten blir strängare än den ursprungliga skyldigheten.

13 §4 Verkställigheten av domen på frivårdspåföljd, i enlighet med verk-
ställbarhetsförklaringen, ska påbörjas när beslutet enligt 9 § fått laga kraft.

Vid verkställigheten tillämpas 26 kap. 11–18 §§ och 19 § första stycket

och 28 kap. 2 a § tredje stycket, 5 a och 7 §§ brottsbalken. För verkställig-
heten gäller även 37 och 38 kap. brottsbalken.

1 Prop. 2020/21:142, bet. 2020/21:JuU34, rskr. 2020/21:313.
2 Senaste lydelse 2020:372.
3 Senaste lydelse 2020:372.
4 Senaste lydelse 2020:372.

SFS

2021:447

Publicerad
den

4 juni 2021

background image

2

SFS

2021:447

14 §5 Om den dömde allvarligt har åsidosatt den skyldighet som följer av
verkställbarhetsförklaringen och det kan antas att den dömde inte kommer
rätta sig genom någon åtgärd som kan vidtas enligt 13 § andra stycket, ska
Kriminalvården återföra behörigheten att meddela följdbeslut till den andra
staten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2020:372. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.