SFS 2021:469 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

SFS2021-469.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 7 kap. 3 § lagen (2004:46) om värde-
pappersfonder3 ska ha följande lydelse.

7 kap.
3 §
4 Ett fondbolag som utför diskretionär portföljförvaltning avseende
finansiella instrument ska i denna förvaltning och när det utför tjänster enligt
1 § första stycket tillämpa 8 kap. 9–12, 14–16 och 22 §§ och 9 kap. 1, 3–6,
9, 10, 12–23, 25 a–29, 30 a och 40 §§, 41 § första stycket och 43 § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:155, bet. 2020/21:FiU33, rskr. 2020/21:324.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en
ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av
rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG,
2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europa-
parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/879.
3 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.
4 Senaste lydelse 2019:287.

SFS

2021:469

Publicerad
den

5 juni 2021