SFS 2021:471 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2021-471.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:WLVHMB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:WLVHMB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:18px;line-height:29px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft117{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft118{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:HHWSLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft210{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:BBGAGR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2007:528) om </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>v�rdepappersmarknaden </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (2007:528) om v�rde-<br/>pappersmarknaden </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114"><i>dels</i> att 25 kap. 1 d � ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 9 kap. 25 a och 25 b ��, och </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">n�rmast f�re 9 kap. 25 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>9 kap. <br/>Vissa skuldinstrument <br/>25 a �</b> Ett v�rdepappersinstitut f�r bara s�lja relevanta kapitalinstrument <br/>enligt 2 kap. 1 � lagen (2015:1016) om resolution och skuldinstrument som <br/>uppfyller villkoren i artikel 72a i tillsynsf�rordningen utom n�r det g�ller <br/>artikel 72a.1 b och h�nvisningen till artikel 72b.372b.5 till en icke-profess-<br/>ionell kund, om institutet </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">1. har gjort en pr�vning enligt 23 �,<br/>2. p� grundval av pr�vningen enligt 1 har f�rvissat sig om att instrumen-</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ten �r l�mpliga f�r kunden, och </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. har l�mnat kunden en l�mplighetsf�rklaring enligt 28 �.</p> <p style="position:absolute;top:752px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>25 b �</b> Ett v�rdepappersinstitut ska kr�va att den icke-professionella kun-<br/>den l�mnar institutet information om sin portf�lj av finansiella instrument. I <br/>portf�ljen ska r�knas med ins�ttningar av kontanta medel men inte innehav <br/>av s�dana finansiella instrument som har l�mnats som s�kerhet. </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om portf�ljens v�rde inte �verstiger 500 000 euro vid tidpunkten f�r kun-</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">dens f�rv�rv av s�dana instrument som avses i 25 a �, ska v�rdepappersinsti-<br/>tutet s�kerst�lla att f�rv�rvet inte �verstiger 10 procent av portf�ljens v�rde. </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r ett f�rv�rv som avses i andra stycket g�rs f�r f�rsta g�ngen f�r likviden </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r instrumenten inte understiga 10 000 euro. </p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">1 Prop. 2020/21:155, bet. 2020/21:FiU33, rskr. 2020/21:324. <br/>2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inr�ttande av en <br/>ram f�r �terh�mtning och resolution av kreditinstitut och v�rdepappersf�retag och om �ndring av <br/>r�dets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och r�dets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, <br/>2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europa-<br/>parlamentets och r�dets f�rordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i lydelsen enligt <br/>Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2019/879. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2021:471</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft118">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft113">5 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:471</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>25 kap. <br/>1 d �</b>3 Finansinspektionen ska, ut�ver i de fall som anges i 1 a och 1 b ��, <br/>ingripa mot n�gon som ing�r i ett v�rdepappersbolags styrelse eller �r dess <br/>verkst�llande direkt�r, eller ers�ttare f�r n�gon av dem, om v�rdepappers-<br/>bolaget </p> <p style="position:absolute;top:163px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. har f�tt tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse genom att l�mna falska</p> <p style="position:absolute;top:183px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">uppgifter eller p� annat otillb�rligt s�tt, </p> <p style="position:absolute;top:204px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. inte uppfyller kraven i 3 kap. 5 � f�rsta stycket eller har till�tit en</p> <p style="position:absolute;top:224px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">styrelseledamot, verkst�llande direkt�ren eller ers�ttare f�r n�gon av dem <br/>att �ta sig ett s�dant uppdrag i bolaget eller kvarst� i bolaget trots att kraven <br/>i 3 kap. 1 � f�rsta stycket 5 eller 6 eller n�gon av 8 kap. 8 b8 d �� eller i <br/>f�reskrifter som meddelats med st�d av 3 kap. 12 � 2 inte �r uppfyllda, </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft210">3. �sidosatt sina skyldigheter enligt 5 kap. 4 �,<br/>4. inte uppfyller kraven i n�gon av 8 kap. 36, 8 eller 8 f �� eller i f�re-</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">skrifter som meddelats med st�d av 8 kap. 35 � 1, </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">5. i strid med 8 a kap. 2 eller 3 � l�ter bli att uppr�tta eller l�mna in en</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">�terh�mtningsplan eller en koncern�terh�mtningsplan, </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">6. i strid med 8 b kap. 11 � l�ter bli att anm�la att koncerninternt finan-</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">siellt st�d ska l�mnas, </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">7. i strid med 23 kap. 3 c � l�ter bli att underr�tta Finansinspektionen om</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">att v�rdepappersbolaget fallerar eller sannolikt kommer att fallera, </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">8. i strid med 24 kap. 5 � f�rsta stycket l�ter bli att till Finansinspektionen</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">anm�la s�dana f�rv�rv och avyttringar som avses d�r, </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">9. i strid med 24 kap. 5 � tredje stycket l�ter bli att till Finansinspektionen</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">anm�la namnen p� de �gare som har ett kvalificerat innehav av aktier i <br/>bolaget samt storleken p� innehaven, </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">10. g�r betalningar till innehavare av instrument som ing�r i bolagets</p> <p style="position:absolute;top:612px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">kapitalbas i strid med 8 kap. 3 och 4 �� lagen (2014:966) om kapitalbuffertar <br/>eller artikel 28, 51 eller 63 i tillsynsf�rordningen, n�r dessa artiklar f�rbjuder <br/>s�dana betalningar till innehavare av instrument som ing�r i kapitalbasen, </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">11. inte uppfyller kravet p� kapitalbas och kvalificerade skulder enligt</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">4 kap. lagen (2015:1016) om resolution eller i strid med 28 kap. 1 � samma <br/>lag l�ter bli att l�mna beg�rda upplysningar till Riksg�ldskontoret, </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">12. har befunnits ansvarigt f�r en allvarlig, upprepad eller systematisk</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">�vertr�delse av lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansie-<br/>ring av terrorism, eller f�reskrifter som meddelats med st�d av den lagen, </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">13. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">ofullst�ndig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att <br/>uppfylla kapitalbaskraven enligt artikel 92 i tillsynsf�rordningen, i strid med <br/>artikel 430.1 i den f�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">14. l�ter bli att rapportera eller l�mnar ofullst�ndig eller felaktig infor-</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">mation till Finansinspektionen n�r det g�ller data som avses i artikel 430a i <br/>tillsynsf�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">15. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar</p> <p style="position:absolute;top:959px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">ofullst�ndig eller felaktig information om en stor exponering i strid med <br/>artikel 394.1 i tillsynsf�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">16. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar</p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">ofullst�ndig eller felaktig information om likviditet i strid med artikel 415.1 <br/>och 415.2 i tillsynsf�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">17. l�ter bli att l�mna uppgifter till Finansinspektionen eller l�mnar ofull-</p> <p style="position:absolute;top:1081px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">st�ndig eller felaktig information om sin bruttosoliditet i strid med artikel <br/>430.1 och 430.2 i tillsynsf�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">3 Senaste lydelse 2020:1210. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2021:471</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">18. vid upprepade tillf�llen eller systematiskt l�ter bli att h�lla likvida till-</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">g�ngar i strid med artikel 412 i tillsynsf�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">19. uts�tter sig f�r en exponering som �verskrider gr�nserna enligt artikel</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">395 i tillsynsf�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">20. �r exponerat f�r kreditrisken i en v�rdepapperiseringsposition utan att</p> <p style="position:absolute;top:154px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">uppfylla villkoren i artikel 405 i tillsynsf�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">21. l�ter bli att l�mna information eller l�mnar ofullst�ndig eller felaktig</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">information i strid med n�gon av artiklarna 431.1431.3 och 451.1 i tillsyns-<br/>f�rordningen, eller </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">22. �r ett moderf�retag enligt artikel 4.1.15 i tillsynsf�rordningen och inte</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">uppfyller kraven i del tre, fyra, sex eller sju i den f�rordningen eller kraven <br/>i 2 kap. 1 eller 2 � lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut <br/>och v�rdepappersbolag p� gruppniv� eller undergruppsniv�. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Om en s�dan person som avses i f�rsta stycket omfattas av tillst�nds- eller </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">underr�ttelseskyldighet enligt 24 kap. 1 eller 4 � f�r f�rv�rv eller avyttring <br/>av aktier eller andelar i bolaget, ska f�rsta stycket 8 och 9 inte g�lla f�r den <br/>personen i fr�ga om dessa aktier eller andelar. </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett ingripande enligt f�rsta stycket f�r g�ras endast om bolagets �vertr�-</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">delse �r allvarlig och personen i fr�ga upps�tligen eller av grov oaktsamhet <br/>orsakat �vertr�delsen. </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft34">Ingripande g�rs genom <br/>1. beslut att personen i fr�ga under en viss tid, l�gst tre och h�gst tio �r,</p> <p style="position:absolute;top:501px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">eller, f�r upprepade allvarliga �vertr�delser enligt f�rsta stycket 1, 2, 3, 8 <br/>eller 9, permanent inte f�r vara styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r <br/>i ett v�rdepappersbolag, eller ers�ttare f�r n�gon av dem, eller </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">2. beslut om sanktionsavgift.</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft34">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2021.<br/>2. Best�mmelserna i 9 kap. 25 a och 25 b �� till�mpas inte p� relevanta</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">kapitalinstrument och efterst�llda kvalificerade instrument som har getts ut <br/>f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">�SA LINDHAGEN </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft34">Lotta Hardvik Cederstierna <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2007:528) om

v�rdepappersmarknaden

Utf�rdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (2007:528) om v�rde-
pappersmarknaden

dels att 25 kap. 1 d � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 9 kap. 25 a och 25 b ��, och

n�rmast f�re 9 kap. 25 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

9 kap.
Vissa skuldinstrument
25 a �
Ett v�rdepappersinstitut f�r bara s�lja relevanta kapitalinstrument
enligt 2 kap. 1 � lagen (2015:1016) om resolution och skuldinstrument som
uppfyller villkoren i artikel 72a i tillsynsf�rordningen utom n�r det g�ller
artikel 72a.1 b och h�nvisningen till artikel 72b.372b.5 till en icke-profess-
ionell kund, om institutet

1. har gjort en pr�vning enligt 23 �,
2. p� grundval av pr�vningen enligt 1 har f�rvissat sig om att instrumen-

ten �r l�mpliga f�r kunden, och

3. har l�mnat kunden en l�mplighetsf�rklaring enligt 28 �.

25 b � Ett v�rdepappersinstitut ska kr�va att den icke-professionella kun-
den l�mnar institutet information om sin portf�lj av finansiella instrument. I
portf�ljen ska r�knas med ins�ttningar av kontanta medel men inte innehav
av s�dana finansiella instrument som har l�mnats som s�kerhet.

Om portf�ljens v�rde inte �verstiger 500 000 euro vid tidpunkten f�r kun-

dens f�rv�rv av s�dana instrument som avses i 25 a �, ska v�rdepappersinsti-
tutet s�kerst�lla att f�rv�rvet inte �verstiger 10 procent av portf�ljens v�rde.

N�r ett f�rv�rv som avses i andra stycket g�rs f�r f�rsta g�ngen f�r likviden

f�r instrumenten inte understiga 10 000 euro.

1 Prop. 2020/21:155, bet. 2020/21:FiU33, rskr. 2020/21:324.
2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inr�ttande av en
ram f�r �terh�mtning och resolution av kreditinstitut och v�rdepappersf�retag och om �ndring av
r�dets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och r�dets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG,
2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europa-
parlamentets och r�dets f�rordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2019/879.

SFS

2021:471

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:471

25 kap.
1 d �
3 Finansinspektionen ska, ut�ver i de fall som anges i 1 a och 1 b ��,
ingripa mot n�gon som ing�r i ett v�rdepappersbolags styrelse eller �r dess
verkst�llande direkt�r, eller ers�ttare f�r n�gon av dem, om v�rdepappers-
bolaget

1. har f�tt tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse genom att l�mna falska

uppgifter eller p� annat otillb�rligt s�tt,

2. inte uppfyller kraven i 3 kap. 5 � f�rsta stycket eller har till�tit en

styrelseledamot, verkst�llande direkt�ren eller ers�ttare f�r n�gon av dem
att �ta sig ett s�dant uppdrag i bolaget eller kvarst� i bolaget trots att kraven
i 3 kap. 1 � f�rsta stycket 5 eller 6 eller n�gon av 8 kap. 8 b8 d �� eller i
f�reskrifter som meddelats med st�d av 3 kap. 12 � 2 inte �r uppfyllda,

3. �sidosatt sina skyldigheter enligt 5 kap. 4 �,
4. inte uppfyller kraven i n�gon av 8 kap. 36, 8 eller 8 f �� eller i f�re-

skrifter som meddelats med st�d av 8 kap. 35 � 1,

5. i strid med 8 a kap. 2 eller 3 � l�ter bli att uppr�tta eller l�mna in en

�terh�mtningsplan eller en koncern�terh�mtningsplan,

6. i strid med 8 b kap. 11 � l�ter bli att anm�la att koncerninternt finan-

siellt st�d ska l�mnas,

7. i strid med 23 kap. 3 c � l�ter bli att underr�tta Finansinspektionen om

att v�rdepappersbolaget fallerar eller sannolikt kommer att fallera,

8. i strid med 24 kap. 5 � f�rsta stycket l�ter bli att till Finansinspektionen

anm�la s�dana f�rv�rv och avyttringar som avses d�r,

9. i strid med 24 kap. 5 � tredje stycket l�ter bli att till Finansinspektionen

anm�la namnen p� de �gare som har ett kvalificerat innehav av aktier i
bolaget samt storleken p� innehaven,

10. g�r betalningar till innehavare av instrument som ing�r i bolagets

kapitalbas i strid med 8 kap. 3 och 4 �� lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
eller artikel 28, 51 eller 63 i tillsynsf�rordningen, n�r dessa artiklar f�rbjuder
s�dana betalningar till innehavare av instrument som ing�r i kapitalbasen,

11. inte uppfyller kravet p� kapitalbas och kvalificerade skulder enligt

4 kap. lagen (2015:1016) om resolution eller i strid med 28 kap. 1 � samma
lag l�ter bli att l�mna beg�rda upplysningar till Riksg�ldskontoret,

12. har befunnits ansvarigt f�r en allvarlig, upprepad eller systematisk

�vertr�delse av lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansie-
ring av terrorism, eller f�reskrifter som meddelats med st�d av den lagen,

13. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar

ofullst�ndig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att
uppfylla kapitalbaskraven enligt artikel 92 i tillsynsf�rordningen, i strid med
artikel 430.1 i den f�rordningen,

14. l�ter bli att rapportera eller l�mnar ofullst�ndig eller felaktig infor-

mation till Finansinspektionen n�r det g�ller data som avses i artikel 430a i
tillsynsf�rordningen,

15. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar

ofullst�ndig eller felaktig information om en stor exponering i strid med
artikel 394.1 i tillsynsf�rordningen,

16. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar

ofullst�ndig eller felaktig information om likviditet i strid med artikel 415.1
och 415.2 i tillsynsf�rordningen,

17. l�ter bli att l�mna uppgifter till Finansinspektionen eller l�mnar ofull-

st�ndig eller felaktig information om sin bruttosoliditet i strid med artikel
430.1 och 430.2 i tillsynsf�rordningen,

3 Senaste lydelse 2020:1210.

background image

3

SFS

2021:471

18. vid upprepade tillf�llen eller systematiskt l�ter bli att h�lla likvida till-

g�ngar i strid med artikel 412 i tillsynsf�rordningen,

19. uts�tter sig f�r en exponering som �verskrider gr�nserna enligt artikel

395 i tillsynsf�rordningen,

20. �r exponerat f�r kreditrisken i en v�rdepapperiseringsposition utan att

uppfylla villkoren i artikel 405 i tillsynsf�rordningen,

21. l�ter bli att l�mna information eller l�mnar ofullst�ndig eller felaktig

information i strid med n�gon av artiklarna 431.1431.3 och 451.1 i tillsyns-
f�rordningen, eller

22. �r ett moderf�retag enligt artikel 4.1.15 i tillsynsf�rordningen och inte

uppfyller kraven i del tre, fyra, sex eller sju i den f�rordningen eller kraven
i 2 kap. 1 eller 2 � lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut
och v�rdepappersbolag p� gruppniv� eller undergruppsniv�.

Om en s�dan person som avses i f�rsta stycket omfattas av tillst�nds- eller

underr�ttelseskyldighet enligt 24 kap. 1 eller 4 � f�r f�rv�rv eller avyttring
av aktier eller andelar i bolaget, ska f�rsta stycket 8 och 9 inte g�lla f�r den
personen i fr�ga om dessa aktier eller andelar.

Ett ingripande enligt f�rsta stycket f�r g�ras endast om bolagets �vertr�-

delse �r allvarlig och personen i fr�ga upps�tligen eller av grov oaktsamhet
orsakat �vertr�delsen.

Ingripande g�rs genom
1. beslut att personen i fr�ga under en viss tid, l�gst tre och h�gst tio �r,

eller, f�r upprepade allvarliga �vertr�delser enligt f�rsta stycket 1, 2, 3, 8
eller 9, permanent inte f�r vara styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r
i ett v�rdepappersbolag, eller ers�ttare f�r n�gon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2021.
2. Best�mmelserna i 9 kap. 25 a och 25 b �� till�mpas inte p� relevanta

kapitalinstrument och efterst�llda kvalificerade instrument som har getts ut
f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

�SA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

;