SFS 2021:473 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2021-473.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 6 kap. 11 § och 24 b kap. 3 §
inkomstskattelagen (1999:1229)3 ska ha följande lydelse.

6 kap.
11 §
4 Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för

1. inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige,
2. inkomst på grund av att en näringsbostadsrätt som innefattar

nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige avyttras,

3. inkomst i form av utdelning på andelar i svenska ekonomiska

föreningar,

4. inkomster som anges i 7 § första stycket lagen (1991:591) om särskild

inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., om Skatteverket har
meddelat beslut enligt 5 a § tredje stycket den lagen,

5. återförda avdrag för periodiseringsfond och ersättningsfond,
6. schablonintäkt enligt 30 kap. 6 a §,
7. återfört uppskovsbelopp enligt 47 kap., och
8. inkomst från ett svenskt handelsbolag, om den begränsat skattskyldige
– inte beskattas för inkomsten i den stat där denne hör hemma på grund

av klassificeringen i skattehänseende av handelsbolaget enligt denna stats
lagstiftning, och

– anses vara i intressegemenskap med handelsbolaget enligt 24 b kap. 3 §.
Ersättning i form av royalty eller periodvis utgående avgift för att

materiella eller immateriella tillgångar utnyttjas ska anses som inkomst från
ett fast driftställe i Sverige, om ersättningen kommer från en närings-
verksamhet med ett fast driftställe här.

En kapitalförlust ska dras av, om den som är begränsat skattskyldig skulle

ha varit skattskyldig för en motsvarande kapitalvinst.

1 Prop. 2020/21:111, bet. 2020/21:SkU23, rskr. 2020/21:328.
2 Jfr rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot skatte-
flyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion, i lydelsen enligt rådets
direktiv (EU) 2017/952.
3 Lagen omtryckt 2008:803.
4 Senaste lydelse 2020:1068.

SFS

2021:473

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:473

24 b kap.
3 §
5 Företag ska vid tillämpning av detta kapitel och 6 kap. 11 § första
stycket 8 anses vara i intressegemenskap om

1. företagen ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 §

årsredovisningslagen (1995:1554),

2. ett av företagen, direkt eller indirekt, innehar minst 25 procent av

kapitalet eller rösterna i det andra företaget eller har rätt till minst 25 procent
av vinsten i det andra företaget, eller

3. en och samma person, direkt eller indirekt, innehar minst 25 procent av

kapitalet eller rösterna i företagen.

Vid bedömningen av om företagen är i intressegemenskap ska personer

som agerar tillsammans i fråga om innehav av kapitalet eller rösterna i ett
annat företag behandlas som en enda person.

Vid tillämpning av 8–11, 13 och 14 §§ och 6 kap. 11 § första stycket 8

ska, i stället för 25 procent i första stycket 2–3, 50 procent gälla.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår, eller i fråga om

svenska handelsbolag räkenskapsår, som börjar efter den 30 juni 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Elisabeth Sheikh
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2019:1241.