SFS 2021:474 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

SFS2021-474.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk

skatt

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (1986:468) om
avräkning av utländsk skatt ska ha följande lydelse.

2 kap.
1 §
2 En obegränsat skattskyldig som har haft en intäkt och en begränsat
skattskyldig som har haft en intäkt hänförlig till ett fast driftställe i Sverige,
har genom avräkning av utländsk skatt på intäkten rätt till nedsättning av
statlig och kommunal inkomstskatt enligt detta kapitel om

1. intäkten tagits upp enligt inkomstskattelagen (1999:1229),
2. den skattskyldige har beskattats för intäkten i en utländsk stat, och
3. intäkten anses härröra från den utländska staten enligt dess skatte-

lagstiftning.

I fråga om intäkt som beskattats av Europeiska unionen ska villkoren i

första stycket 2 och 3 anses vara uppfyllda.

Vid tillämpning av detta kapitel ska det bortses från
1. lågbeskattade inkomster som beskattas hos delägare i utländsk juridisk

person enligt 39 a kap. 13 § inkomstskattelagen,

2. statlig och kommunal inkomstskatt på sådana inkomster, och
3. utländsk skatt på sådana inkomster.
Rätt till avräkning enligt första stycket gäller även för en begränsat

skattskyldig som har haft en intäkt som tagits upp enligt 6 kap. 11 § första
stycket 8 inkomstskattelagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den

30 juni 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:111, bet. 2020/21:SkU23, rskr. 2020/21:328.
2 Senaste lydelse 2011:281.

SFS

2021:474

Publicerad
den

5 juni 2021