SFS 2021:475 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

SFS2021-475.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om studiestödslagen (1999:1395)

dels att rubriken närmast före den tidigare upphävda 4 kap. 22 § ska utgå,
dels att 3 kap. 3 och 9 §§, 4 kap. 4, 5, 21 och 25 §§ och 5 kap. 6 § ska ha

följande lydelse,

dels att punkterna 1, 9 och 10 i ikraftträdande- och övergångs-

bestämmelserna ska ha följande lydelse,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska införas en

ny punkt, 23, av följande lydelse.

3 kap.

3 §2 Studiemedel får lämnas längst till och med det kalenderår då den
studerande fyller 60 år. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regerings-
formen meddela föreskrifter om att studiemedel i form av studiebidrag får
lämnas även för tid därefter.

9 §3 Trots 8 § är rätten till studiemedel i form av studielån begränsad till
sammanlagt högst det antal veckor som anges nedan från och med det
kalenderår då den studerande fyller 51 år.

Det antal veckor som den studerande tidigare har haft studielån ska räknas

in i det sammanlagda antalet veckor. Detta gäller dock inte studielån som
har lämnats för studier på grundskolenivå. När det gäller studielån som har
lämnats för studier i någon annan sådan utbildning som avses i 2 § andra
stycket ska hälften av antalet veckor räknas in.

En studerande som genom återbetalning eller avskrivning inte längre har

studielån får beviljas nya studielån trots andra stycket. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regerings-
formen meddela föreskrifter om förutsättningarna för att bevilja nya lån
enligt detta stycke.

Om den studerande inte har fått studielån under en sammanhängande

period ska rätten till fortsatta studielån bedömas med beaktande av den
studerandes ålder vid den nya studiemedelsperiodens början. Regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen meddela föreskrifter om vad som ska anses vara en samman-
hängande period.

1 Prop. 2020/21:122, bet. 2020/21:UbU17, rskr. 2020/21:308.
2 Senaste lydelse 2013:1119.
3 Senaste lydelse 2013:1119.

SFS

2021:475

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:475

�&lder som uppnås under Antal
kalenderåret

veckor

51 år

220

52 år

200

53 år

180

54 år

160

55 år

140

56 år

120

57 år

100

58 år

80

59 år

60

60 år

40

4 kap.

4 § �&terbetalningstiden ska vara 25 år eller det lägre antal år som återstår
till utgången av det år då låntagaren fyller 64 år.

�&terbetalningstiden ska i vissa fall bestämmas till kortare tid än den som

anges i första stycket. Bestämmelser om detta finns i 9�11 §§.

5 § Om låntagaren har fått nya studielån under återbetalningstiden med
samma villkor för beräkning av återbetalningstid och för avskrivning på
grund av låntagarens ålder, ska de nya lånen läggas samman med de tidigare
lånen.

�&terbetalningen av det sammanlagda lånet börjar året närmast efter det år

under vilket låntagaren tagit emot de nya studielånen.

21 § När återbetalningstiden är slut ska eventuell resterande skuld betalas
under det följande året. Bestämmelserna om nedsättning i 13�18 §§ ska
tillämpas även vid återbetalning som sker efter den ordinarie återbetalnings-
tiden.

Om nedsättning sker, ska återstoden av skulden varje år betalas av med

nedsatt belopp tills full återbetalning skett. Om förutsättningar för ned-
sättning upphör innan full betalning skett, ska det då återstående beloppet
betalas under det första kalenderår då nedsättning inte sker.

Betalning ska pågå till dess full återbetalning har skett, dock längst till

utgången av det år då låntagaren fyller 71 år.

25 §4 Studielån som inte har betalats vid utgången av det år då låntagaren
fyller 71 år ska skrivas av. Betalningsskyldigheten kvarstår dock för års-
belopp som avser de tre senaste kalenderåren. Om det finns synnerliga skäl,
får också sådana årsbelopp skrivas av.

Lån ska också skrivas av om låntagaren avlider, om låntagaren har hel

sjukersättning och en sammanlagd inkomst som inte överstiger garantinivån
för hel sjukersättning enligt 35 kap. 18 § socialförsäkringsbalken eller om
det finns andra synnerliga skäl till det.

5 kap.

6 § En fordran som har uppkommit på grund av att studiestöd har krävts
tillbaka, ska bevakas fram till utgången av det år då den återbetalnings-
skyldige fyller 71 år. Därefter ska fordringen skrivas av. Avskrivning ska
också ske om den återbetalningsskyldige avlider.

4 Senaste lydelse 2019:1290.

background image

3

SFS

2021:475

Om indrivningen av en sådan fordran som avses i första stycket skulle

leda till mer arbete eller kostnad än som är skäligt och indrivning inte krävs
från allmän synpunkt får indrivningsåtgärder avstås.

1.5 Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001, då studiestödslagen

(1973:349) och lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbets-
lösa ska upphöra att gälla. �ldre bestämmelser gäller fortfarande, förutom
vad som anges i punkt 13�23, i fråga om studiestöd som avser tid före
ikraftträdandet. Det som sägs om inkomst av tjänst, näringsverksamhet och
kapital i 4 kap. 21 §, 8 kap. 4 § och 9 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349)
samt i punkt 2 f i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om
ändring i studiestödslagen (1973:349), ska dock från och med taxeringsåret
2002 i stället avse överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och
kapital.

9.6 Den som har beviljats studielån eller återbetalningspliktiga studie-

medel enligt studiestödslagen (1973:349) eller lagen (1983:1030) om särskilt
vuxenstudiestöd för arbetslösa kan begära att lånet efter den 1 juli 2001 ska
betalas tillbaka enligt bestämmelserna i denna lag i lydelsen före den
1 januari 2022. De ändrade betalningsvillkoren ska börja tillämpas vid
kalenderårsskiftet året närmast efter det år då låntagaren har begärt ändrade
betalningsvillkor. �ndrade betalningsvillkor får dock inte beslutas om lånet
har sagts upp till omedelbar betalning enligt 8 kap. 52 § studiestödslagen
(1973:349) eller punkt 18 eller 19. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om hur en ansökan om ändrade betalningsvillkor ska göras och
vid vilken tidpunkt en sådan ansökan senast ska göras.

10.7 Den som har beviljats studielån eller återbetalningspliktiga studie-

medel enligt både studiestödslagen (1973:349) och denna lag i lydelsen före
den 1 januari 2022 kan begära att lånen läggs samman och att det samman-
lagda lånet betalas tillbaka enligt bestämmelserna i denna lag i lydelsen före
den 1 januari 2022. Sammanläggningen ska börja tillämpas året närmast
efter det år då låntagaren begärt att lånen ska läggas samman. Samman-
läggning får dock inte beslutas i fall där något av lånen har sagts upp till
omedelbar betalning enligt 4 kap. 27 a § denna lag, 8 kap. 52 § studie-
stödslagen (1973:349) eller punkt 18 eller 19. Sammanläggningen ska ske
vid ett kalenderårsskifte enligt följande. En gemensam återbetalningstid
bestäms enligt 4 kap. 4, 9 och 10 §§ denna lag i lydelsen före den 1 januari
2022. För återbetalning av det sammanlagda lånet ska 4 kap. denna lag även
i övrigt tillämpas. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får dock föreskriva att årsbeloppet enligt 4 kap. 14 § första
stycket denna lag får sättas ned till ett belopp som är lägre än fem procent
av låntagarens inkomst eller, från och med det år då låntagaren fyller 50 år,
sju procent. �&rsbeloppet ska dock alltid uppgå till minst fyra procent av
låntagarens inkomst. Från och med det år då låntagaren fyller 50 år får
tillägg till inkomsten göras för förmögenhet. Avskrivning av lån som har
lagts samman ska i fråga om lån som lämnats enligt den gamla lagen ske
enligt 8 kap. 9, 10 och 12 §§ i den gamla lagen och i fråga om lån som
lämnats enligt denna lag ske enligt 4 kap. 25 § denna lag i lydelsen före den

5 Senaste lydelse 2019:1290.
6 Senaste lydelse 2010:441.
7 Senaste lydelse 2010:441.

background image

4

SFS

2021:475

1 januari 2022. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om hur en
ansökan om sammanläggning ska göras och vid vilken tidpunkt en sådan
ansökan senast ska göras.

23. I stället för det som anges om kvarstående betalningsskyldighet för

påförda men inte betalda årsbelopp avseende de tre senaste kalenderåren i
8 kap. 9 § studiestödslagen (1973:349), i lydelsen efter den 31 december
1988, gäller att betalningsskyldigheten kvarstår för årsbelopp som avser de
tre senaste kalenderåren. Detta gäller endast om studielånet skrivs av efter
den 31 december 2021.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2021 i fråga om 3 kap. 3 och 9 §§

och i övrigt den 1 januari 2022.

2. Bestämmelserna i 3 kap. 3 och 9 §§ i den nya lydelsen tillämpas första

gången i fråga om studiemedel som lämnas för tid från och med den
1 januari 2022.

3. För studiemedel som avser tid före den 1 januari 2022 gäller 3 kap. 3

och 9 §§ och 5 kap. 6 § i den äldre lydelsen.

4. För studielån som har lämnats före den 1 januari 2022 gäller 4 kap. 4,

21 och 25 §§ i den äldre lydelsen. I fråga om kvarstående betalningsskyl-
dighet för årsbelopp vid avskrivning som sker efter ikraftträdandet gäller
dock 4 kap. 25 § i den nya lydelsen även studielån som avser tid före ikraft-
trädandet.

5. Den som har beviljats studielån eller återbetalningspliktiga studie-

medel enligt studiestödslagen (1973:349) eller lagen (1983:1030) om
särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa eller som har beviljats studielån för
tid under perioden 1 juli 2001�31 december 2021 och som tar emot
studielån för tid efter den 31 december 2021 kan begära att lånen ska betalas
tillbaka enligt bestämmelserna i 4 kap. 4, 21 och 25 §§ i den nya lydelsen.
De ändrade betalningsvillkoren ska börja tillämpas vid kalenderårsskiftet
året närmast efter det år då låntagaren har begärt ändrade betalningsvillkor.
�ndrade betalningsvillkor får dock inte beslutas om lånet har sagts upp till
omedelbar betalning enligt 8 kap. 52 § studiestödslagen (1973:349), punkt
18 eller 19 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna, eller enligt
4 kap. 27 a §. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om hur en
ansökan om ändrade betalningsvillkor ska göras och vid vilken tidpunkt en
sådan ansökan senast ska göras.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Torbjörn Malm
(Utbildningsdepartementet)