SFS 2021:475 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

SFS2021-475.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:XZZQMY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:XWQBME+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:NZSTCY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;font-family:XZZQMY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:VTXDQC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:16px;font-family:FVGHAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft210{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:YBITMW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:16px;font-family:YHXVMC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft39{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:OERBDQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:16px;font-family:WKGCVG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i studiest�dslagen (1999:1395) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om studiest�dslagen (1999:1395) </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft115"><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re den tidigare upph�vda 4 kap. 22 � ska utg�, <br/><i>dels</i> att 3 kap. 3 och 9 ��, 4 kap. 4, 5, 21 och 25 �� och 5 kap. 6 � ska ha </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att punkterna 1, 9 och 10 i ikrafttr�dande- och �verg�ngs-</p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">best�mmelserna ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska inf�ras en </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ny punkt, 23, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>3 �</b>2 Studiemedel f�r l�mnas l�ngst till och med det kalender�r d� den <br/>studerande fyller 60 �r. Regeringen kan med st�d av 8 kap. 7 � regerings-<br/>formen meddela f�reskrifter om att studiemedel i form av studiebidrag f�r <br/>l�mnas �ven f�r tid d�refter. </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>9 �</b>3 Trots 8 � �r r�tten till studiemedel i form av studiel�n begr�nsad till <br/>sammanlagt h�gst det antal veckor som anges nedan fr�n och med det <br/>kalender�r d� den studerande fyller 51 �r. </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Det antal veckor som den studerande tidigare har haft studiel�n ska r�knas </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">in i det sammanlagda antalet veckor. Detta g�ller dock inte studiel�n som <br/>har l�mnats f�r studier p� grundskoleniv�. N�r det g�ller studiel�n som har <br/>l�mnats f�r studier i n�gon annan s�dan utbildning som avses i 2 � andra <br/>stycket ska h�lften av antalet veckor r�knas in. </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En studerande som genom �terbetalning eller avskrivning inte l�ngre har </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">studiel�n f�r beviljas nya studiel�n trots andra stycket. Regeringen eller den <br/>myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d av 8 kap. 7 � regerings-<br/>formen meddela f�reskrifter om f�ruts�ttningarna f�r att bevilja nya l�n <br/>enligt detta stycke. </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om den studerande inte har f�tt studiel�n under en sammanh�ngande </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">period ska r�tten till fortsatta studiel�n bed�mas med beaktande av den <br/>studerandes �lder vid den nya studiemedelsperiodens b�rjan. Regeringen <br/>eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d av 8 kap. 7 � <br/>regeringsformen meddela f�reskrifter om vad som ska anses vara en samman-<br/>h�ngande period. </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">1 Prop. 2020/21:122, bet. 2020/21:UbU17, rskr. 2020/21:308. <br/>2 Senaste lydelse 2013:1119. <br/>3 Senaste lydelse 2013:1119. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2021:475</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft117">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft113">5 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:475</b></p> <p style="position:absolute;top:53px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">�lder som uppn�s under Antal <br/>kalender�ret </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft20"> veckor </p> <p style="position:absolute;top:95px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">51 �r </p> <p style="position:absolute;top:95px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft20">220 </p> <p style="position:absolute;top:115px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">52 �r </p> <p style="position:absolute;top:115px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft20">200 </p> <p style="position:absolute;top:136px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">53 �r </p> <p style="position:absolute;top:136px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft20">180 </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">54 �r </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft20">160 </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">55 �r </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft20">140 </p> <p style="position:absolute;top:197px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">56 �r </p> <p style="position:absolute;top:197px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft20">120 </p> <p style="position:absolute;top:218px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">57 �r </p> <p style="position:absolute;top:218px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft20">100 </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">58 �r </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft20">80 </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">59 �r </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft20">60 </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">60 �r </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft20">40 </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:347px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>4 �</b> �terbetalningstiden ska vara 25 �r eller det l�gre antal �r som �terst�r <br/>till utg�ngen av det �r d� l�ntagaren fyller 64 �r. </p> <p style="position:absolute;top:388px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">�terbetalningstiden ska i vissa fall best�mmas till kortare tid �n den som </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">anges i f�rsta stycket. Best�mmelser om detta finns i 911 ��. </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>5 �</b> Om l�ntagaren har f�tt nya studiel�n under �terbetalningstiden med <br/>samma villkor f�r ber�kning av �terbetalningstid och f�r avskrivning p� <br/>grund av l�ntagarens �lder, ska de nya l�nen l�ggas samman med de tidigare <br/>l�nen. </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">�terbetalningen av det sammanlagda l�net b�rjar �ret n�rmast efter det �r </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">under vilket l�ntagaren tagit emot de nya studiel�nen. </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>21 �</b> N�r �terbetalningstiden �r slut ska eventuell resterande skuld betalas <br/>under det f�ljande �ret. Best�mmelserna om neds�ttning i 1318 �� ska <br/>till�mpas �ven vid �terbetalning som sker efter den ordinarie �terbetalnings-<br/>tiden. </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om neds�ttning sker, ska �terstoden av skulden varje �r betalas av med </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">nedsatt belopp tills full �terbetalning skett. Om f�ruts�ttningar f�r ned-<br/>s�ttning upph�r innan full betalning skett, ska det d� �terst�ende beloppet <br/>betalas under det f�rsta kalender�r d� neds�ttning inte sker. </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Betalning ska p�g� till dess full �terbetalning har skett, dock l�ngst till </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">utg�ngen av det �r d� l�ntagaren fyller 71 �r. </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>25 �</b>4 Studiel�n som inte har betalats vid utg�ngen av det �r d� l�ntagaren <br/>fyller 71 �r ska skrivas av. Betalningsskyldigheten kvarst�r dock f�r �rs-<br/>belopp som avser de tre senaste kalender�ren. Om det finns synnerliga sk�l, <br/>f�r ocks� s�dana �rsbelopp skrivas av. </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">L�n ska ocks� skrivas av om l�ntagaren avlider, om l�ntagaren har hel </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">sjukers�ttning och en sammanlagd inkomst som inte �verstiger garantiniv�n <br/>f�r hel sjukers�ttning enligt 35 kap. 18 � socialf�rs�kringsbalken eller om <br/>det finns andra synnerliga sk�l till det. </p> <p style="position:absolute;top:997px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>6 �</b> En fordran som har uppkommit p� grund av att studiest�d har kr�vts <br/>tillbaka, ska bevakas fram till utg�ngen av det �r d� den �terbetalnings-<br/>skyldige fyller 71 �r. D�refter ska fordringen skrivas av. Avskrivning ska <br/>ocks� ske om den �terbetalningsskyldige avlider. </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">4 Senaste lydelse 2019:1290. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2021:475</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Om indrivningen av en s�dan fordran som avses i f�rsta stycket skulle </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">leda till mer arbete eller kostnad �n som �r sk�ligt och indrivning inte kr�vs <br/>fr�n allm�n synpunkt f�r indrivnings�tg�rder avst�s. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">1.5 Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2001, d� studiest�dslagen </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">(1973:349) och lagen (1983:1030) om s�rskilt vuxenstudiest�d f�r arbets-<br/>l�sa ska upph�ra att g�lla. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande, f�rutom <br/>vad som anges i punkt 1323, i fr�ga om studiest�d som avser tid f�re <br/>ikrafttr�dandet. Det som s�gs om inkomst av tj�nst, n�ringsverksamhet och <br/>kapital i 4 kap. 21 �, 8 kap. 4 � och 9 kap. 2 � studiest�dslagen (1973:349) <br/>samt i punkt 2 f i �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (1988:877) om <br/>�ndring i studiest�dslagen (1973:349), ska dock fr�n och med taxerings�ret <br/>2002 i st�llet avse �verskott i inkomstslagen tj�nst, n�ringsverksamhet och <br/>kapital. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">9.6 Den som har beviljats studiel�n eller �terbetalningspliktiga studie-</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">medel enligt studiest�dslagen (1973:349) eller lagen (1983:1030) om s�rskilt <br/>vuxenstudiest�d f�r arbetsl�sa kan beg�ra att l�net efter den 1 juli 2001 ska <br/>betalas tillbaka enligt best�mmelserna i denna lag i lydelsen f�re den <br/>1 januari 2022. De �ndrade betalningsvillkoren ska b�rja till�mpas vid <br/>kalender�rsskiftet �ret n�rmast efter det �r d� l�ntagaren har beg�rt �ndrade <br/>betalningsvillkor. �ndrade betalningsvillkor f�r dock inte beslutas om l�net <br/>har sagts upp till omedelbar betalning enligt 8 kap. 52 � studiest�dslagen <br/>(1973:349) eller punkt 18 eller 19. Regeringen eller den myndighet som <br/>regeringen best�mmer kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela <br/>f�reskrifter om hur en ans�kan om �ndrade betalningsvillkor ska g�ras och <br/>vid vilken tidpunkt en s�dan ans�kan senast ska g�ras. </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">10.7 Den som har beviljats studiel�n eller �terbetalningspliktiga studie-</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">medel enligt b�de studiest�dslagen (1973:349) och denna lag i lydelsen f�re <br/>den 1 januari 2022 kan beg�ra att l�nen l�ggs samman och att det samman-<br/>lagda l�net betalas tillbaka enligt best�mmelserna i denna lag i lydelsen f�re <br/>den 1 januari 2022. Sammanl�ggningen ska b�rja till�mpas �ret n�rmast <br/>efter det �r d� l�ntagaren beg�rt att l�nen ska l�ggas samman. Samman-<br/>l�ggning f�r dock inte beslutas i fall d�r n�got av l�nen har sagts upp till <br/>omedelbar betalning enligt 4 kap. 27 a � denna lag, 8 kap. 52 � studie-<br/>st�dslagen (1973:349) eller punkt 18 eller 19. Sammanl�ggningen ska ske <br/>vid ett kalender�rsskifte enligt f�ljande. En gemensam �terbetalningstid <br/>best�ms enligt 4 kap. 4, 9 och 10 �� denna lag i lydelsen f�re den 1 januari <br/>2022. F�r �terbetalning av det sammanlagda l�net ska 4 kap. denna lag �ven <br/>i �vrigt till�mpas. Regeringen eller den myndighet som regeringen <br/>best�mmer f�r dock f�reskriva att �rsbeloppet enligt 4 kap. 14 � f�rsta <br/>stycket denna lag f�r s�ttas ned till ett belopp som �r l�gre �n fem procent <br/>av l�ntagarens inkomst eller, fr�n och med det �r d� l�ntagaren fyller 50 �r, <br/>sju procent. �rsbeloppet ska dock alltid uppg� till minst fyra procent av <br/>l�ntagarens inkomst. Fr�n och med det �r d� l�ntagaren fyller 50 �r f�r <br/>till�gg till inkomsten g�ras f�r f�rm�genhet. Avskrivning av l�n som har <br/>lagts samman ska i fr�ga om l�n som l�mnats enligt den gamla lagen ske <br/>enligt 8 kap. 9, 10 och 12 �� i den gamla lagen och i fr�ga om l�n som <br/>l�mnats enligt denna lag ske enligt 4 kap. 25 � denna lag i lydelsen f�re den </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft39">5 Senaste lydelse 2019:1290. <br/>6 Senaste lydelse 2010:441. <br/>7 Senaste lydelse 2010:441. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft40">4 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>2021:475</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">1 januari 2022. Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer <br/>kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om hur en <br/>ans�kan om sammanl�ggning ska g�ras och vid vilken tidpunkt en s�dan <br/>ans�kan senast ska g�ras. </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">23. I st�llet f�r det som anges om kvarst�ende betalningsskyldighet f�r</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">p�f�rda men inte betalda �rsbelopp avseende de tre senaste kalender�ren i <br/>8 kap. 9 � studiest�dslagen (1973:349), i lydelsen efter den 31 december <br/>1988, g�ller att betalningsskyldigheten kvarst�r f�r �rsbelopp som avser de <br/>tre senaste kalender�ren. Detta g�ller endast om studiel�net skrivs av efter <br/>den 31 december 2021. </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2021 i fr�ga om 3 kap. 3 och 9 �� </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">och i �vrigt den 1 januari 2022. </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">2. Best�mmelserna i 3 kap. 3 och 9 �� i den nya lydelsen till�mpas f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">g�ngen i fr�ga om studiemedel som l�mnas f�r tid fr�n och med den <br/>1 januari 2022. </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">3. F�r studiemedel som avser tid f�re den 1 januari 2022 g�ller 3 kap. 3</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">och 9 �� och 5 kap. 6 � i den �ldre lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">4. F�r studiel�n som har l�mnats f�re den 1 januari 2022 g�ller 4 kap. 4,</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">21 och 25 �� i den �ldre lydelsen. I fr�ga om kvarst�ende betalningsskyl-<br/>dighet f�r �rsbelopp vid avskrivning som sker efter ikrafttr�dandet g�ller <br/>dock 4 kap. 25 � i den nya lydelsen �ven studiel�n som avser tid f�re ikraft-<br/>tr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">5. Den som har beviljats studiel�n eller �terbetalningspliktiga studie-</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">medel enligt studiest�dslagen (1973:349) eller lagen (1983:1030) om <br/>s�rskilt vuxenstudiest�d f�r arbetsl�sa eller som har beviljats studiel�n f�r <br/>tid under perioden 1 juli 200131 december 2021 och som tar emot <br/>studiel�n f�r tid efter den 31 december 2021 kan beg�ra att l�nen ska betalas <br/>tillbaka enligt best�mmelserna i 4 kap. 4, 21 och 25 �� i den nya lydelsen. <br/>De �ndrade betalningsvillkoren ska b�rja till�mpas vid kalender�rsskiftet <br/>�ret n�rmast efter det �r d� l�ntagaren har beg�rt �ndrade betalningsvillkor. <br/>�ndrade betalningsvillkor f�r dock inte beslutas om l�net har sagts upp till <br/>omedelbar betalning enligt 8 kap. 52 � studiest�dslagen (1973:349), punkt <br/>18 eller 19 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna, eller enligt <br/>4 kap. 27 a �. Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer <br/>kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om hur en <br/>ans�kan om �ndrade betalningsvillkor ska g�ras och vid vilken tidpunkt en <br/>s�dan ans�kan senast ska g�ras. </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">MATILDA ERNKRANS </p> <p style="position:absolute;top:931px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft45">Torbj�rn Malm <br/>(Utbildningsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i studiest�dslagen (1999:1395)

Utf�rdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om studiest�dslagen (1999:1395)

dels att rubriken n�rmast f�re den tidigare upph�vda 4 kap. 22 � ska utg�,
dels att 3 kap. 3 och 9 ��, 4 kap. 4, 5, 21 och 25 �� och 5 kap. 6 � ska ha

f�ljande lydelse,

dels att punkterna 1, 9 och 10 i ikrafttr�dande- och �verg�ngs-

best�mmelserna ska ha f�ljande lydelse,

dels att det i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska inf�ras en

ny punkt, 23, av f�ljande lydelse.

3 kap.

3 �2 Studiemedel f�r l�mnas l�ngst till och med det kalender�r d� den
studerande fyller 60 �r. Regeringen kan med st�d av 8 kap. 7 � regerings-
formen meddela f�reskrifter om att studiemedel i form av studiebidrag f�r
l�mnas �ven f�r tid d�refter.

9 �3 Trots 8 � �r r�tten till studiemedel i form av studiel�n begr�nsad till
sammanlagt h�gst det antal veckor som anges nedan fr�n och med det
kalender�r d� den studerande fyller 51 �r.

Det antal veckor som den studerande tidigare har haft studiel�n ska r�knas

in i det sammanlagda antalet veckor. Detta g�ller dock inte studiel�n som
har l�mnats f�r studier p� grundskoleniv�. N�r det g�ller studiel�n som har
l�mnats f�r studier i n�gon annan s�dan utbildning som avses i 2 � andra
stycket ska h�lften av antalet veckor r�knas in.

En studerande som genom �terbetalning eller avskrivning inte l�ngre har

studiel�n f�r beviljas nya studiel�n trots andra stycket. Regeringen eller den
myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d av 8 kap. 7 � regerings-
formen meddela f�reskrifter om f�ruts�ttningarna f�r att bevilja nya l�n
enligt detta stycke.

Om den studerande inte har f�tt studiel�n under en sammanh�ngande

period ska r�tten till fortsatta studiel�n bed�mas med beaktande av den
studerandes �lder vid den nya studiemedelsperiodens b�rjan. Regeringen
eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d av 8 kap. 7 �
regeringsformen meddela f�reskrifter om vad som ska anses vara en samman-
h�ngande period.

1 Prop. 2020/21:122, bet. 2020/21:UbU17, rskr. 2020/21:308.
2 Senaste lydelse 2013:1119.
3 Senaste lydelse 2013:1119.

SFS

2021:475

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:475

�lder som uppn�s under Antal
kalender�ret

veckor

51 �r

220

52 �r

200

53 �r

180

54 �r

160

55 �r

140

56 �r

120

57 �r

100

58 �r

80

59 �r

60

60 �r

40

4 kap.

4 � �terbetalningstiden ska vara 25 �r eller det l�gre antal �r som �terst�r
till utg�ngen av det �r d� l�ntagaren fyller 64 �r.

�terbetalningstiden ska i vissa fall best�mmas till kortare tid �n den som

anges i f�rsta stycket. Best�mmelser om detta finns i 911 ��.

5 � Om l�ntagaren har f�tt nya studiel�n under �terbetalningstiden med
samma villkor f�r ber�kning av �terbetalningstid och f�r avskrivning p�
grund av l�ntagarens �lder, ska de nya l�nen l�ggas samman med de tidigare
l�nen.

�terbetalningen av det sammanlagda l�net b�rjar �ret n�rmast efter det �r

under vilket l�ntagaren tagit emot de nya studiel�nen.

21 � N�r �terbetalningstiden �r slut ska eventuell resterande skuld betalas
under det f�ljande �ret. Best�mmelserna om neds�ttning i 1318 �� ska
till�mpas �ven vid �terbetalning som sker efter den ordinarie �terbetalnings-
tiden.

Om neds�ttning sker, ska �terstoden av skulden varje �r betalas av med

nedsatt belopp tills full �terbetalning skett. Om f�ruts�ttningar f�r ned-
s�ttning upph�r innan full betalning skett, ska det d� �terst�ende beloppet
betalas under det f�rsta kalender�r d� neds�ttning inte sker.

Betalning ska p�g� till dess full �terbetalning har skett, dock l�ngst till

utg�ngen av det �r d� l�ntagaren fyller 71 �r.

25 �4 Studiel�n som inte har betalats vid utg�ngen av det �r d� l�ntagaren
fyller 71 �r ska skrivas av. Betalningsskyldigheten kvarst�r dock f�r �rs-
belopp som avser de tre senaste kalender�ren. Om det finns synnerliga sk�l,
f�r ocks� s�dana �rsbelopp skrivas av.

L�n ska ocks� skrivas av om l�ntagaren avlider, om l�ntagaren har hel

sjukers�ttning och en sammanlagd inkomst som inte �verstiger garantiniv�n
f�r hel sjukers�ttning enligt 35 kap. 18 � socialf�rs�kringsbalken eller om
det finns andra synnerliga sk�l till det.

5 kap.

6 � En fordran som har uppkommit p� grund av att studiest�d har kr�vts
tillbaka, ska bevakas fram till utg�ngen av det �r d� den �terbetalnings-
skyldige fyller 71 �r. D�refter ska fordringen skrivas av. Avskrivning ska
ocks� ske om den �terbetalningsskyldige avlider.

4 Senaste lydelse 2019:1290.

background image

3

SFS

2021:475

Om indrivningen av en s�dan fordran som avses i f�rsta stycket skulle

leda till mer arbete eller kostnad �n som �r sk�ligt och indrivning inte kr�vs
fr�n allm�n synpunkt f�r indrivnings�tg�rder avst�s.

1.5 Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2001, d� studiest�dslagen

(1973:349) och lagen (1983:1030) om s�rskilt vuxenstudiest�d f�r arbets-
l�sa ska upph�ra att g�lla. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande, f�rutom
vad som anges i punkt 1323, i fr�ga om studiest�d som avser tid f�re
ikrafttr�dandet. Det som s�gs om inkomst av tj�nst, n�ringsverksamhet och
kapital i 4 kap. 21 �, 8 kap. 4 � och 9 kap. 2 � studiest�dslagen (1973:349)
samt i punkt 2 f i �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (1988:877) om
�ndring i studiest�dslagen (1973:349), ska dock fr�n och med taxerings�ret
2002 i st�llet avse �verskott i inkomstslagen tj�nst, n�ringsverksamhet och
kapital.

9.6 Den som har beviljats studiel�n eller �terbetalningspliktiga studie-

medel enligt studiest�dslagen (1973:349) eller lagen (1983:1030) om s�rskilt
vuxenstudiest�d f�r arbetsl�sa kan beg�ra att l�net efter den 1 juli 2001 ska
betalas tillbaka enligt best�mmelserna i denna lag i lydelsen f�re den
1 januari 2022. De �ndrade betalningsvillkoren ska b�rja till�mpas vid
kalender�rsskiftet �ret n�rmast efter det �r d� l�ntagaren har beg�rt �ndrade
betalningsvillkor. �ndrade betalningsvillkor f�r dock inte beslutas om l�net
har sagts upp till omedelbar betalning enligt 8 kap. 52 � studiest�dslagen
(1973:349) eller punkt 18 eller 19. Regeringen eller den myndighet som
regeringen best�mmer kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela
f�reskrifter om hur en ans�kan om �ndrade betalningsvillkor ska g�ras och
vid vilken tidpunkt en s�dan ans�kan senast ska g�ras.

10.7 Den som har beviljats studiel�n eller �terbetalningspliktiga studie-

medel enligt b�de studiest�dslagen (1973:349) och denna lag i lydelsen f�re
den 1 januari 2022 kan beg�ra att l�nen l�ggs samman och att det samman-
lagda l�net betalas tillbaka enligt best�mmelserna i denna lag i lydelsen f�re
den 1 januari 2022. Sammanl�ggningen ska b�rja till�mpas �ret n�rmast
efter det �r d� l�ntagaren beg�rt att l�nen ska l�ggas samman. Samman-
l�ggning f�r dock inte beslutas i fall d�r n�got av l�nen har sagts upp till
omedelbar betalning enligt 4 kap. 27 a � denna lag, 8 kap. 52 � studie-
st�dslagen (1973:349) eller punkt 18 eller 19. Sammanl�ggningen ska ske
vid ett kalender�rsskifte enligt f�ljande. En gemensam �terbetalningstid
best�ms enligt 4 kap. 4, 9 och 10 �� denna lag i lydelsen f�re den 1 januari
2022. F�r �terbetalning av det sammanlagda l�net ska 4 kap. denna lag �ven
i �vrigt till�mpas. Regeringen eller den myndighet som regeringen
best�mmer f�r dock f�reskriva att �rsbeloppet enligt 4 kap. 14 � f�rsta
stycket denna lag f�r s�ttas ned till ett belopp som �r l�gre �n fem procent
av l�ntagarens inkomst eller, fr�n och med det �r d� l�ntagaren fyller 50 �r,
sju procent. �rsbeloppet ska dock alltid uppg� till minst fyra procent av
l�ntagarens inkomst. Fr�n och med det �r d� l�ntagaren fyller 50 �r f�r
till�gg till inkomsten g�ras f�r f�rm�genhet. Avskrivning av l�n som har
lagts samman ska i fr�ga om l�n som l�mnats enligt den gamla lagen ske
enligt 8 kap. 9, 10 och 12 �� i den gamla lagen och i fr�ga om l�n som
l�mnats enligt denna lag ske enligt 4 kap. 25 � denna lag i lydelsen f�re den

5 Senaste lydelse 2019:1290.
6 Senaste lydelse 2010:441.
7 Senaste lydelse 2010:441.

background image

4

SFS

2021:475

1 januari 2022. Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer
kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om hur en
ans�kan om sammanl�ggning ska g�ras och vid vilken tidpunkt en s�dan
ans�kan senast ska g�ras.

23. I st�llet f�r det som anges om kvarst�ende betalningsskyldighet f�r

p�f�rda men inte betalda �rsbelopp avseende de tre senaste kalender�ren i
8 kap. 9 � studiest�dslagen (1973:349), i lydelsen efter den 31 december
1988, g�ller att betalningsskyldigheten kvarst�r f�r �rsbelopp som avser de
tre senaste kalender�ren. Detta g�ller endast om studiel�net skrivs av efter
den 31 december 2021.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2021 i fr�ga om 3 kap. 3 och 9 ��

och i �vrigt den 1 januari 2022.

2. Best�mmelserna i 3 kap. 3 och 9 �� i den nya lydelsen till�mpas f�rsta

g�ngen i fr�ga om studiemedel som l�mnas f�r tid fr�n och med den
1 januari 2022.

3. F�r studiemedel som avser tid f�re den 1 januari 2022 g�ller 3 kap. 3

och 9 �� och 5 kap. 6 � i den �ldre lydelsen.

4. F�r studiel�n som har l�mnats f�re den 1 januari 2022 g�ller 4 kap. 4,

21 och 25 �� i den �ldre lydelsen. I fr�ga om kvarst�ende betalningsskyl-
dighet f�r �rsbelopp vid avskrivning som sker efter ikrafttr�dandet g�ller
dock 4 kap. 25 � i den nya lydelsen �ven studiel�n som avser tid f�re ikraft-
tr�dandet.

5. Den som har beviljats studiel�n eller �terbetalningspliktiga studie-

medel enligt studiest�dslagen (1973:349) eller lagen (1983:1030) om
s�rskilt vuxenstudiest�d f�r arbetsl�sa eller som har beviljats studiel�n f�r
tid under perioden 1 juli 200131 december 2021 och som tar emot
studiel�n f�r tid efter den 31 december 2021 kan beg�ra att l�nen ska betalas
tillbaka enligt best�mmelserna i 4 kap. 4, 21 och 25 �� i den nya lydelsen.
De �ndrade betalningsvillkoren ska b�rja till�mpas vid kalender�rsskiftet
�ret n�rmast efter det �r d� l�ntagaren har beg�rt �ndrade betalningsvillkor.
�ndrade betalningsvillkor f�r dock inte beslutas om l�net har sagts upp till
omedelbar betalning enligt 8 kap. 52 � studiest�dslagen (1973:349), punkt
18 eller 19 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna, eller enligt
4 kap. 27 a �. Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer
kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om hur en
ans�kan om �ndrade betalningsvillkor ska g�ras och vid vilken tidpunkt en
s�dan ans�kan senast ska g�ras.

P� regeringens v�gnar

MATILDA ERNKRANS

Torbj�rn Malm
(Utbildningsdepartementet)

;