SFS 2021:479 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2021-479.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 61 kap. 5 § inkomstskattelagen
(1999:1229)2 ska ha följande lydelse.

61 kap.
5 §
3 Värdet av bilförmån exklusive drivmedel ska för ett kalenderår
beräknas till summan av
– 0,29 prisbasbelopp,
– ett ränterelaterat belopp,
– ett prisrelaterat belopp, och
– bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen (2006:227).

Det ränterelaterade beloppet ska beräknas till bilmodellens nybilspris

multiplicerat med summan av 70 procent av statslåneräntan och 0,01. Med
statslåneräntan avses här räntenivån vid utgången av november året närmast
före det kalenderår under vilket beskattningsåret går ut, dock lägst
0,5 procent.

Det prisrelaterade beloppet ska beräknas till 13 procent av bilmodellens

nybilspris.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Lagen tillämpas första gången på
a) bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) för

första gången den 1 juli 2021 eller senare, och

b) bilar som är registrerade utomlands och som inte är skattepliktiga här i

landet enligt vägtrafikskattelagen.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bilar som var skattepliktiga

enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:156, bet. 2020/21:SkU28, rskr. 2020/21:329.
2 Lagen omtryckt 2008:803.
3 Senaste lydelse 2017:1212.

SFS

2021:479

Publicerad
den

5 juni 2021