SFS 2021:481 Lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

SFS2021-481.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över

kreditinstitut och värdepappersbolag

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2014:968) om
särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

dels att 1 kap. 1, 2, 4, 8 och 9 §§, 2 kap. 1, 1 c, 1 e, 1 f, 2 och 3 §§, 3 kap.

1, 3 och 4 §§, 4 kap. 1�3 och 5 §§, 5 kap. 1�6 §§, 6 kap. 1, 2, 4, 5 och
7�11 §§, 7 kap. 1�4 §§, 8 kap. 1, 2 och 4 §§, 9 kap. 1 §, 10 kap. 1 och 2 §§,
rubrikerna till 2, 5 och 7 kap. och rubrikerna närmast före 2 kap. 1 § och
6 kap. 9 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fem nya kapitel, 2 a, 3 a, 4 a, 5 a och 7 a kap., och

tre nya paragrafer, 1 kap. 3 a och 3 b §§ och 10 kap. 1 a §, av följande lydel-
se.

1 kap.
1 §
3 I denna lag finns bestämmelser som kompletterar

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den

26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning
(EU) nr 648/2012 (tillsynsförordningen), och

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den

27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring
av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014
och (EU) nr 806/2014 (värdepappersbolagsförordningen).

Bestämmelserna i denna lag genomför delvis
� Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni

2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av
kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av
direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparla-
mentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 (kapitaltäckningsdirektivet),
och

� Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den

27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av
direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU
och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen (värdepappersbolagsdirektivet).

Bestämmelser som kompletterar tillsynsförordningen och genomför kapital-

täckningsdirektivet finns i 2, 3, 4, 5 och 7 kap.

1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn
av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU,
2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen.
3 Senaste lydelse 2020:1213.

SFS

2021:481

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

Bestämmelser som kompletterar värdepappersbolagsförordningen och

genomför värdepappersbolagsdirektivet finns i 2 a, 3 a, 4 a, 5 a och 7 a kap.

I övriga kapitel finns bestämmelser som kompletterar såväl tillsynsförord-

ningen som värdepappersbolagsförordningen och som genomför såväl kapital-
täckningsdirektivet som värdepappersbolagsdirektivet.

2 §4 I denna lag betyder

1. blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES:
a) i 4 a kap., ett företag som avses i artikel 4.1.58 i värdepappersbolags-

förordningen,

b) i övrigt, ett företag som avses i artikel 4.1.33 i tillsynsförordningen,
2. dotterföretag:
a) i 3 a och 4 a kap., ett företag som avses i artikel 4.1.51 i värde-

pappersbolagsförordningen,

b) i 6 kap. 1 §, i fråga om värdepappersföretagskoncerner som avses i

artikel 7 eller 8 i värdepappersbolagsförordningen, ett företag som avses i a,

c) i övrigt, ett företag som avses i artikel 4.1.16 i tillsynsförordningen,
3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
4. holdingföretag med blandad verksamhet:
a) i 6 kap. 1 och 8 §§ och 8 kap. 2 och 4 §§, i fråga om värdepappers-

företagskoncerner som avses i artikel 53 i värdepappersbolagsdirektivet, ett
företag som avses i artikel 4.1.26 i samma direktiv,

b) i övrigt, ett företag som avses i artikel 4.1.22 i tillsynsförordningen,
5. institut: detsamma som i artikel 4.1.3 i tillsynsförordningen,
6. konsoliderad situation: detsamma som i artikel 4.1.47 i tillsynsförord-

ningen,

7. kreditinstitut:
a) ett kreditinstitut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansierings-

rörelse,

b) Svenska skeppshypotekskassan,
c) ett värdepappersbolag med tillstånd att som sidotjänst ta emot kunders

medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen enligt 2 kap.
2 § första stycket 8 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

d) ett svenskt aktiebolag som är ett sådant värdepappersföretag som avses

i artikel 1.2 a eller b i värdepappersbolagsförordningen,

e) ett värdepappersbolag för vilket ett beslut av Finansinspektionen enligt

3 a § gäller, och

f) ett svenskt aktiebolag som är ett sådant värdepappersföretag som avses

i artikel 1.5 i värdepappersbolagsförordningen,

8. litet och icke-sammanlänkat värdepappersbolag: ett värdepappers-

bolag som anses vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag
enligt artikel 12.1 i värdepappersbolagsförordningen,

9. moderföretag:
a) i 3 a och 4 a kap., 6 kap. 2 § andra stycket och 7 a kap. 1 §, ett företag

som avses i 4.1.42 i värdepappersbolagsförordningen,

b) i 10 kap. 2 § 3, i fråga om moderföretag som avses i 6 kap. 2 § andra

stycket, ett företag som avses i a,

c) i övrigt, ett företag som avses i artikel 4.1.15 i tillsynsförordningen,
10. på gruppnivå: detsamma som i artikel 4.1.48 i tillsynsförordningen,
11. på undergruppsnivå: detsamma som i artikel 4.1.49 i tillsynsförord-

ningen,


4 Senaste lydelse 2020:1213.

2021:481

background image

3

SFS

12. systemrisk: detsamma som i 1 kap. 2 § 12 lagen (2014:966) om

kapitalbuffertar,

13. värdepappersbolag: ett värdepappersbolag som avses i 1 kap. 4 b § lagen

om värdepappersmarknaden, utom sådana värdepappersbolag som avses i
7 c�f,

14. värdepappersföretagskoncern: detsamma som i artikel 4.1.25 i värde-

pappersbolagsförordningen,

15. värdepappersinriktat holdingföretag: ett företag som avses i artikel 4.1.23

i värdepappersbolagsförordningen,

16. värdepappersinriktat moderholdingföretag inom EES: ett företag som

avses i artikel 4.1.57 i värdepappersbolagsförordningen.

Termer och uttryck i övrigt i denna lag har samma betydelse som i till-

synsförordningen.

3 a § Finansinspektionen får besluta att tillsynsförordningen ska tillämpas
i fråga om ett värdepappersbolag

1. vars konsoliderade tillgångar, beräknade som ett genomsnitt för den

senaste

sammanhängande

tolvmånadersperioden,

motsvarar

minst

fem miljarder euro, och

2. som driver verksamhet som omfattar investeringstjänster eller investe-

ringsverksamhet som avses i 2 kap. 1 § 3 eller 6 lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden men som inte är råvaruhandlare eller utsläppsrätts-
handlare.

Första stycket gäller om
1. värdepappersbolagets verksamhet har en sådan omfattning att en

systemrisk skulle kunna uppstå om bolaget fallerar eller hamnar i kris,

2. värdepappersbolaget är clearingmedlem, eller
3. Finansinspektionen anser att det är motiverat mot bakgrund av värde-

pappersbolagets verksamhet och dess storlek, art, omfattning och kom-
plexitet med beaktande av

a) betydelsen för EES eller Sveriges ekonomi,
b) betydelsen av bolagets gränsöverskridande verksamhet, eller
c) bolagets sammanlänkning med det finansiella systemet.

3 b § Finansinspektionen får upphäva ett beslut enligt 3 a § och ska i så
fall utan dröjsmål underrätta värdepappersbolaget om detta.

Ett beslut enligt 3 a § upphör att gälla om värdepappersbolagets konsoli-

derade tillgångar understiger det belopp som anges där, beräknat som ett
genomsnitt för den senaste sammanhängande tolvmånadersperioden.

4 §5 Finansinspektionen är behörig myndighet enligt tillsynsförordningen
och värdepappersbolagsförordningen och utövar tillsyn över att förord-
ningarna och denna lag följs.

Finansinspektionen är ansvarig myndighet enligt artiklarna 124, 164 och 458

i tillsynsförordningen.

I fråga om tillsynen och möjlighet att ingripa mot kreditinstitut och värde-

pappersbolag gäller bestämmelserna i de lagar som reglerar företagens verk-
samhet, om inte annat följer av denna lag.


5 Senaste lydelse 2020:1213.

2021:481

background image

4

SFS

8 §6 Finansinspektionen ska bevilja godkännande, om

1. arbetsfördelningen inom gruppen är sådan att kraven i tillsynsförord-

ningen, denna lag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar kan uppfyllas
på grupp- eller undergruppsnivå,

2. organisationsstrukturen inte hindrar en effektiv tillsyn över att institu-

ten inom gruppen uppfyller de krav som avses i 1 på individuell nivå och
grupp- och undergruppsnivå,

3. den som ska ingå i ledningen för holdingföretaget har tillräcklig insikt

och erfarenhet för att delta i ledningen av företaget och även i övrigt är lämp-
lig för uppgiften, och

4. när holdingföretaget har ett eller flera kreditinstitut som avses i 2 §

första stycket 7 a eller motsvarande utländska företag inom EES som dotter-
företag,

a) information lämnas om större ägare i institutet,
b) den som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i

institutet bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen
av institutet, och

c) institutets nära förbindelser med andra företag inte hindrar en effektiv

tillsyn av institutet.

9 §7 Finansinspektionen ska medge undantag från kravet på godkännande,
om

1. den huvudsakliga verksamheten är att
a) förvärva eller inneha aktier eller andelar i dotterföretag, när det gäller

ett finansiellt holdingföretag, eller

b) förvärva eller inneha aktier eller andelar i dotterföretag som är institut

eller finansiella institut, när det gäller ett blandat finansiellt holdingföretag,

2. holdingföretaget inte har utsetts till resolutionsenhet i någon av

gruppens resolutionsgrupper,

3. ett dotterföretag som är ett kreditinstitut eller ett motsvarande utländskt

företag inom EES ansvarar för att säkerställa att kraven i 3 kap. 2 § uppfylls,

4. holdingföretaget inte medverkar till att påverka driften av gruppen eller

dotterföretag som är institut eller finansiella institut, och

5. det inte finns något som hindrar en effektiv tillsyn på gruppnivå.

2 kap. Särskilda kapitalbas- och likviditetskrav för kreditinstitut


Särskilda kapitalbaskrav


1 §8 Finansinspektionen ska besluta att ett kreditinstitut utöver den kapitalbas
som krävs enligt tillsynsförordningen ska uppfylla

1. ett särskilt kapitalbaskrav för risken för alltför låg bruttosoliditet, och
2. ett särskilt kapitalbaskrav för andra risker.
Första stycket gäller om
1. något av kraven i 6 kap. 1�3, 4 a, 4 b och 5 §§ lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse inte är uppfyllt och det inte är sannolikt att
någon annan åtgärd är tillräcklig för att komma till rätta med bristen inom rimlig
tid,

2. ett särskilt kapitalbaskrav är nödvändigt för att täcka risker som insti-

tutet är eller kan bli exponerat för,

3. det är sannolikt att institutet inom tolv månader inte längre kommer att

uppfylla sina skyldigheter enligt 1,

6 Senaste lydelse 2020:1213.
7 Senaste lydelse 2020:1213.
8 Senaste lydelse 2020:1213.

2021:481

background image

5

SFS

4. institutet vid upprepade tillfällen låtit bli att följa en underrättelse enligt

1 c §, eller

5. det i övrigt har framkommit omständigheter som inger betänkligheter

från tillsynssynpunkt.

Beslutet ska vara skriftligt och fattas på grundval av en översyn och

utvärdering av institutet.

1 c §9 I samband med en översyn och utvärdering av ett kreditinstitut ska
Finansinspektionen bestämma lämpliga kapitalbasnivåer för institutet.
Inspektionen ska underrätta institutet om skillnaden mellan dessa nivåer och
kapitalbaskraven enligt tillsynsförordningen, denna lag och lagen
(2014:966) om kapitalbuffertar.

1 e §10 Finansinspektionen får avstå från att besluta om ett särskilt kapital-
baskrav om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, om kreditinstitutet gör
rättelse eller om någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot institutet
och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

Bestämmelserna i 1 § gäller inte om överträdelsen är så allvarlig att verk-

samhetstillståndet i stället ska återkallas.

1 f §11 Finansinspektionen ska informera Riksgäldskontoret och berörda
utländska resolutionsmyndigheter om

1. beslut om särskilda kapitalbaskrav enligt 1 §, och
2. underrättelser enligt 1 c §.


2 §12 Finansinspektionen ska besluta att ett kreditinstitut ska uppfylla ett
särskilt likviditetskrav, om det är nödvändigt för att täcka de likviditetsrisker
som institutet är eller kan bli exponerat för.

3 §13 Finansinspektionen får tillämpa bestämmelserna om ingripande i de
lagar som reglerar kreditinstitutets verksamhet, om institutet inte uppfyller
ett särskilt kapitalbaskrav som beslutats enligt 1 § eller ett särskilt likviditets-
krav som beslutats enligt 2 §.

Om ett kreditinstitut uppfyller kapitalbaskravet enligt tillsynsförord-

ningen och de särskilda kapitalbaskrav som följer av beslut enligt 1 §, men
inte kravet på en bruttosoliditetsbuffert i artikel 92.1a i tillsynsförordningen
eller kraven enligt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, ska bestämmel-
serna om ingripande i 8 kap. lagen om kapitalbuffertar tillämpas.

2 a kap. Särskilda kapitalbas- och likviditetskrav för

värdepappersbolag


Särskilt kapitalbaskrav


1 § Finansinspektionen ska besluta att ett värdepappersbolag ska uppfylla
ett särskilt kapitalbaskrav utöver den kapitalbas som krävs enligt värde-
pappersbolagsförordningen, om


9 Senaste lydelse 2020:1213.
10 Senaste lydelse 2020:1213.
11 Senaste lydelse 2020:1213.
12 Senaste lydelse 2020:1213.
13 Senaste lydelse 2020:1213.

2021:481

background image

6

SFS

1. något av kraven i 8 kap. 3 §, 4 § första eller tredje stycket, 4 c och 5�8 §§

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden inte är uppfyllt och det inte är
sannolikt att någon annan åtgärd är tillräcklig för att få bolaget att rätta till
bristerna inom rimlig tid,

2. ett särskilt kapitalbaskrav är nödvändigt för att täcka väsentliga risker

som bolaget är eller kan bli exponerat för och väsentliga risker som bolaget
utsätter det finansiella systemet för,

3. bolaget, under normala marknadsförhållanden, inte skulle kunna avveckla

positioner i handelslagret under kort tid utan att göra betydande förluster,

4. granskningen av de interna modellerna enligt 5 a kap. visar att bolagets

brister avseende kraven för att tillämpa de interna modellerna sannolikt
kommer att leda till otillräckliga kapitalnivåer, eller

5. bolaget vid upprepade tillfällen låter bli att skaffa eller bibehålla till-

räckliga nivåer av ytterligare kapital enligt 3 §.

Ett beslut enligt första stycket ska vara skriftligt och grunda sig på översyn

och utvärdering av värdepappersbolaget.

Finansinspektionen får fatta beslut enligt denna paragraf även i fråga om

ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersbolag, om inspektionen anser att
det är motiverat.

2 § Finansinspektionen får avstå från att besluta om ett särskilt kapitalbas-
krav enligt 1 § om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, om värdepappers-
bolaget gör rättelse eller om någon annan myndighet har vidtagit åtgärder
mot bolaget och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

Bestämmelserna i 1 § gäller inte om överträdelsen är så allvarlig att verk-

samhetstillståndet i stället ska återkallas.

3 § Finansinspektionen får besluta att ett värdepappersbolag ska ha en
kapitalbasnivå som med tillräcklig marginal överstiger kraven enligt värde-
pappersbolagsförordningen, för att säkerställa att konjunktursvängningar
inte leder till överträdelser av kapitalkraven eller hotar bolagets förmåga att
avveckla verksamheten på ett ordnat sätt.

Finansinspektionen ska granska den nivå som värdepappersbolaget har

fastställt efter ett beslut enligt första stycket och meddela bolaget om nivån
är tillräcklig eller behöver justeras. Om nivån behöver justeras, ska inspek-
tionen meddela bolaget den sista dag då justeringen ska ha gjorts.

Första och andra styckena gäller inte ett litet och icke-sammanlänkat

värdepappersbolag.

4 § När det gäller sådana värdepappersbolag som avses i 2 kap. 1 § lagen
(2015:1016) om resolution ska Finansinspektionen underrätta Riksgälds-
kontoret och berörda utländska resolutionsmyndigheter om

1. beslut om särskilt kapitalbaskrav enligt 1 §, och
2. krav på justeringar enligt 3 § andra stycket.


Särskilt likviditetskrav


5 § Finansinspektionen ska besluta att ett värdepappersbolag ska uppfylla
ett särskilt likviditetskrav, om det är nödvändigt för att täcka de likviditets-
risker som bolaget är eller kan bli exponerat för.

Första stycket gäller inte för ett litet och icke-sammanlänkat värde-

pappersbolag som omfattas av ett beslut om undantag enligt artikel 43.1
andra stycket i värdepappersbolagsförordningen.

2021:481

background image

7

SFS

Ingripande


6 § Finansinspektionen får tillämpa bestämmelserna om ingripande i de
lagar som reglerar värdepappersbolagets verksamhet, om bolaget inte upp-
fyller ett särskilt kapitalbaskrav som beslutats enligt 1 § eller ett särskilt
likviditetskrav som beslutats enligt 5 §.

3 kap.


1 §14 För varje konsoliderad situation ska det finnas ett ansvarigt företag.

Ett ansvarigt företag ska vara
1. ett moderinstitut inom EES,
2. ett finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag

som har godkänts enligt 1 kap. 8 §,

3. ett kreditinstitut eller ett motsvarande utländskt företag inom EES som
a) är ett dotterföretag till ett finansiellt moderholdingföretag inom EES

eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES och som har
medgetts undantag från kravet på godkännande enligt 1 kap. 9 §, och

b) avses i 1 kap. 9 § första stycket 3, eller
4. ett kreditinstitut eller ett motsvarande utländskt företag inom EES, ett

finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag som avses
i 8 kap. 2 a § första stycket 2 c.

3 §15 �ven om ett kreditinstitut, ett finansiellt holdingföretag eller ett
blandat finansiellt holdingföretag inte är ansvarigt företag enligt 1 §, ska det
se till att kraven i 2 § tillämpas på undergruppsnivå, om

1. kreditinstitutet, det finansiella holdingföretaget, det blandade finan-

siella holdingföretaget eller dess moderföretag, när moderföretaget är ett
finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag, har ett
dotterföretag eller har ägarintresse i ett dotterföretag, och

2. dotterföretaget är etablerat i ett land utanför EES, och är
a) ett företag som motsvarar ett kreditinstitut,
b) ett företag som motsvarar ett finansiellt institut, eller
c) ett förvaltningsbolag.
Med förvaltningsbolag avses ett utländskt företag som i sitt hemland har

tillstånd att förvalta fondföretag.

4 §16 Ett moder- eller dotterföretag som står under tillsyn enligt denna lag
ska på grupp- eller undergruppsnivå uppfylla kraven i 6 kap. 2 § första
stycket och 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse om risk-
hantering och genomlysning.

Ett sådant företag ska också införa styrformer, processer och rutiner enligt

första stycket i sina dotterföretag som inte står under tillsyn enligt denna lag.
Sådana dotterföretag ska uppfylla de krav som avses i första stycket på
individuell nivå.

Finansinspektionen ska, efter ansökan av ett ansvarigt företag enligt 1 §

andra stycket, besluta om undantag från kravet i andra stycket, om företaget
kan visa att ett sådant införande strider mot lagen i det land där dotterföre-
taget är etablerat.


14 Senaste lydelse 2020:1213.
15 Senaste lydelse 2020:1213.
16 Senaste lydelse 2020:1213.

2021:481

background image

8

SFS

3 a kap. Krav på värdepappersföretagskoncerner


Krav på moder- och dotterföretag


1 § När artikel 7 i värdepappersbolagsförordningen är tillämplig ska
8 kap. 3 §, 4 § första och tredje styckena, 4 c och 5�8 §§ lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden tillämpas på en värdepappersföretagskoncern
om inte annat följer av beslut enligt artikel 8 i samma förordning.

Finansinspektionen ska, efter ansökan av ett moderföretag som avses i

artikel 7 i värdepappersbolagsförordningen, besluta om undantag från kravet
i första stycket, om företaget kan visa att en sådan tillämpning strider mot
lagen i det land där dotterföretaget är etablerat.

Ledningen för ett värdepappersinriktat holdingföretag


2 § Den som ingår i ledningen för ett värdepappersinriktat holdingföretag
eller blandat finansiellt holdingföretag i en koncern som avses i 1 § ska ha
tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av företaget och även
i övrigt vara lämplig för en sådan uppgift.

4 kap.


1 §17 Finansinspektionen ska utöva tillsyn över att de gruppbaserade
kraven är uppfyllda, om

1. moderföretaget är ett kreditinstitut,
2. moderföretaget är ett värdepappersbolag och inget av dess dotter-

företag är ett kreditinstitut,

3. ett utländskt värdepappersföretag inom EES är moderföretag till ett

kreditinstitut och det i den konsoliderade situationen inte finns något mot-
svarande utländskt företag inom EES med en större total balansomslutning,

4. ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag

inom EES är moderföretag till ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag,

5. ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag

inom EES är moderföretag till två eller flera kreditinstitut, värdepappers-
bolag eller motsvarande utländska företag, och

a) ett av företagen är ett kreditinstitut och det i den konsoliderade

situationen inte finns något motsvarande utländskt företag inom EES,

b) ett av företagen är ett kreditinstitut och det i den konsoliderade situa-

tionen inte finns något motsvarande utländskt företag inom EES med en
större balansomslutning, eller

c) ett av företagen är ett värdepappersbolag och det i den konsoliderade

situationen inte finns något

� motsvarande utländskt företag inom EES med en större balansomslut-

ning, eller

� kreditinstitut eller motsvarande utländskt företag inom EES, eller
6. konsolidering krävs enligt artikel 18.3 eller 18.6 i tillsynsförordningen

och

a) ett kreditinstitut har den största balansomslutningen av motsvarande

företag inom EES, eller

b) ett värdepappersbolag har den största balansomslutningen av motsva-

rande företag inom EES och det inte finns något kreditinstitut eller motsva-
rande utländskt företag inom EES.

Första stycket 3, 5 b, 5 c och 6 gäller dock inte om en annan behörig myn-

dighet utövar tillsyn på individuell nivå över minst två utländska företag i


17 Senaste lydelse 2020:1213.

2021:481

background image

9

SFS

den konsoliderade situationen och summan av de totala balansomslut-
ningarna för dessa är högre än för det svenska företaget.

�ven om en annan behörig myndighet ska utöva tillsyn över att de grupp-

baserade kraven uppfylls enligt artikel 111.1 tredje stycket, 111.3 b eller c
eller 111.4 i kapitaltäckningsdirektivet, ska Finansinspektionen utöva sådan
tillsyn om inspektionen på individuell nivå ska utöva tillsyn över minst två
kreditinstitut respektive värdepappersbolag i den konsoliderade situationen
och summan av de totala balansomslutningarna för dessa är högre än de för
motsvarande utländska företag inom ett och samma land inom EES.

2 §18 När Finansinspektionen ska utöva tillsyn enligt 1 § första
stycket 1�3, 5 och 6, får inspektionen komma överens med övriga berörda
behöriga myndigheter om att en annan behörig myndighet inom EES än
inspektionen ska ansvara för tillsynen. Finansinspektionen får ingå en sådan
överenskommelse, om det är olämpligt att inspektionen ansvarar för till-
synen med hänsyn till de kreditinstitut, värdepappersbolag och motsvarande
utländska företag det gäller och den relativa betydelsen av deras verk-
samheter i de olika länderna eller behovet av att säkerställa kontinuitet i
tillsynen på gruppnivå.

I ett sådant fall ska moderinstitutet inom EES, det finansiella moder-

holdingföretaget inom EES, det blandade finansiella moderholdingföretaget
inom EES, eller det kreditinstitut, värdepappersbolag eller motsvarande
utländska företag som har den största balansomslutningen, beroende på vad
som är tillämpligt, ges tillfälle att yttra sig innan Finansinspektionen och de
övriga berörda behöriga myndigheterna ingår överenskommelsen. Euro-
peiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten ska underrättas om
en sådan överenskommelse.

3 §19 Om det skulle vara olämpligt med hänsyn till de kreditinstitut, värde-
pappersbolag eller motsvarande utländska företag det gäller, den relativa
betydelsen av deras verksamheter i de olika länderna eller behovet av att
säkerställa kontinuitet i tillsynen på gruppnivå att tillsynen utövas av den
myndighet som enligt artikel 111.1, 111.3 eller 111.4 i kapitaltäcknings-
direktivet ska utöva den gruppbaserade tillsynen, får Finansinspektionen
komma överens med de övriga berörda behöriga myndigheterna om att
inspektionen eller någon annan behörig myndighet ska ansvara för tillsynen.

I ett sådant fall ska moderinstitutet inom EES, det finansiella moderhol-

dingföretaget inom EES, det blandade finansiella moderholdingföretaget
inom EES, eller det kreditinstitut, värdepappersbolag eller motsvarande
utländska företag som har den största balansomslutningen, beroende på vad
som är tillämpligt, ges tillfälle att yttra sig innan Finansinspektionen och de
övriga berörda behöriga myndigheterna ingår överenskommelsen. Europe-
iska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten ska underrättas om en
sådan överenskommelse.

5 §20 Inom fyra månader från det att Finansinspektionen har lämnat en
rapport enligt 4 §, ska inspektionen försöka komma överens med övriga be-
rörda behöriga myndigheter om vilket beslut som bör fattas

1. i enlighet med 2 kap. 2 § med anledning av väsentliga resultat av lik-

viditetstillsynen, och


18 Senaste lydelse 2020:1213.
19 Senaste lydelse 2020:1213.
20 Senaste lydelse 2020:1213.

2021:481

background image

10

SFS

2. om huruvida kapitalbasen på gruppnivå är tillräcklig med hänsyn till

den finansiella situationen och riskprofilen och om de kapitalbasnivåer som
krävs för att tillämpa 2 kap. 1 och 1 c §§ på individuell nivå eller gruppnivå.

En överenskommelse enligt första stycket 1 ska ta hänsyn till de resultat

som framkommit i fråga om kreditinstitutens och de motsvarande utländska
företagens organisation, riskhantering och behovet av särskilda likviditets-
krav för specifika institut.

4 a kap. Tillsynsansvar för värdepappersföretagskoncerner


1 § Finansinspektionen ska utöva tillsyn över att kraven i artikel 7 eller, i
tillämpliga fall, villkoren i artikel 8 i värdepappersbolagsförordningen är
uppfyllda, om det i koncernen inte finns något kreditinstitut eller motsvaran-
de utländskt företag inom EES, och

1. ett värdepappersbolag är moderföretag,
2. ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt

holdingföretag inom EES är moderföretag till ett värdepappersbolag och det
i koncernen inte finns något motsvarande utländskt företag inom EES,

3. ett svenskt värdepappersinriktat holdingföretag eller ett svenskt blandat

finansiellt holdingföretag är moderföretag till ett värdepappersbolag och
minst ett motsvarande utländskt företag inom EES,

4. ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt

holdingföretag är moderföretag till ett värdepappersbolag och minst ett mot-
svarande utländskt företag inom EES, och

� inget sådant dotterföretag är auktoriserat i samma land inom EES som

moderföretaget är etablerat i, och

� värdepappersbolaget har större balansomslutning än något av de mot-

svarande utländska företagen inom EES, eller

5. det i koncernen finns två eller flera värdepappersinriktade holding-

företag eller blandade finansiella holdingföretag med huvudkontor i olika
länder inom EES som är moderföretag till ett värdepappersbolag och minst
ett motsvarande utländskt företag inom EES och

� dotterföretagen är auktoriserade i de respektive länder inom EES som

moderföretagen har huvudkontor i, och

� värdepappersbolaget har större balansomslutning än något av de mot-

svarande utländska företagen inom EES.

2 § När Finansinspektionen ska utöva tillsyn enligt 1 § får inspektionen
komma överens med övriga berörda behöriga myndigheter om att en annan
behörig myndighet inom EES än inspektionen ska ansvara för tillsynen.
Finansinspektionen får ingå en sådan överenskommelse om det är olämpligt
att inspektionen ansvarar för tillsynen med hänsyn till de berörda värde-
pappersbolagen och värdepappersföretagen och betydelsen av deras verk-
samhet i de relevanta länderna inom EES.

3 § Om det skulle vara olämpligt med hänsyn till de värdepappersbolag
eller motsvarande utländska företag det gäller i en värdepappersföretagskon-
cern och betydelsen av deras verksamhet i de olika länderna inom EES att
tillsynen utövas av den myndighet som enligt artikel 46.3�46.5 i värde-
pappersbolagsdirektivet ska utöva sådan tillsyn som avses i 1 §, får Finans-
inspektionen komma överens med de övriga berörda behöriga myndig-
heterna om att inspektionen eller någon annan behörig myndighet ska
ansvara för tillsynen.

2021:481

background image

11

SFS

4 § Innan Finansinspektionen och de övriga berörda behöriga myndig-
heterna ingår en överenskommelse enligt 2 eller 3 § ska det blandade finan-
siella moderholdingföretaget inom EES, det värdepappersinriktade moder-
holdingföretaget inom EES eller det värdepappersbolag eller motsvarande
utländska företag som har den största balansomslutningen, beroende på vad
som är tillämpligt, ges tillfälle att yttra sig.

Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten ska under-

rättas om överenskommelsen.

5 kap. Tillsyn över interna metoder för kreditinstitut


1 § Finansinspektionen ska löpande, åtminstone vart tredje år, granska hur
ett kreditinstitut uppfyller kraven på sådana metoder som kräver tillstånd
från de behöriga myndigheterna innan de får användas för att beräkna kapital-
baskraven i enlighet med artiklarna 92�386 i tillsynsförordningen. Vid bedöm-
ningen ska inspektionen särskilt beakta förändringar i institutets affärsverk-
samhet och hur interna metoder tillämpas på nya produkter.

2 § Om det framkommer att ett kreditinstituts interna metoder enligt 1 §
har väsentliga brister i fråga om att identifiera risker, ska Finansinspektionen
se till att institutet åtgärdar bristerna eller vidtar nödvändiga åtgärder för att
minska följderna av dem.

3 § Om ett kreditinstitut som beviljats tillstånd att använda sig av en metod
som avses i 1 § inte längre uppfyller kraven för användning av metoden, ska
Finansinspektionen kräva att institutet

1. visar att följderna av att kraven inte uppfylls är obetydliga, eller
2. presenterar en åtgärdsplan för att i god tid åter uppfylla kraven och ange

en tid inom vilken planen ska genomföras.

4 § Om det bedöms osannolikt att den åtgärdsplan som presenteras leder
till att kraven kommer att uppfyllas eller om tidsfristen för att genomföra
den inte är tillfredsställande, ska Finansinspektionen kräva förbättringar av
planen. Om det är osannolikt att kreditinstitutet inom en lämplig tidsfrist åter
kommer att uppfylla tillämpliga krav eller om institutet inte på ett tillfreds-
ställande sätt visar att följderna av konstaterade brister är obetydliga, ska
tillståndet att använda sig av metoden antingen återkallas eller begränsas till
områden där kraven kan uppfyllas inom en lämplig tidsfrist.

5 § Om det för en intern marknadsriskmodell förekommer upprepade över-
skridanden som avses i artikel 366 i tillsynsförordningen och det tyder på att
modellen inte är tillräckligt exakt, ska Finansinspektionen återkalla tillståndet
för kreditinstitutet att använda den modellen eller vidta lämpliga åtgärder
för att säkerställa att institutet snarast förbättrar modellen.

6 § Finansinspektionen får vidta korrigerande åtgärder för ett kredit-
instituts interna metoder, om det klart kan fastställas att institutets metoder
leder till en underskattning av kapitalbaskraven som inte kan tillskrivas
skillnader i exponeringarnas eller positionernas underliggande risker.

De korrigerande åtgärderna ska syfta till att målen i en intern metod upp-

rätthålls.

2021:481

background image

12

SFS

5 a kap. Tillsyn över interna modeller för värdepappersbolag


1 § Finansinspektionen ska löpande, åtminstone vart tredje år, granska hur
ett värdepappersbolag uppfyller kraven för att få tillstånd att använda de
interna modeller som avses i artikel 22 i värdepappersbolagsförordningen.
Vid bedömningen ska inspektionen särskilt beakta förändringar i värde-
pappersbolagets affärsverksamhet och hur interna modeller används på nya
produkter.

2 § Om det framkommer att ett värdepappersbolags interna modeller som
avses i 1 § har väsentliga brister i fråga om att identifiera risker, ska Finans-
inspektionen se till att bolaget åtgärdar bristerna eller vidtar nödvändiga
åtgärder för att minska följderna av dem.

3 § Om ett värdepappersbolag som beviljats tillstånd att använda interna
modeller som avses i 1 § inte längre uppfyller kraven för användning av
modellerna, ska Finansinspektionen kräva att bolaget

1. visar att följderna av att kraven inte uppfylls är obetydliga, eller
2. presenterar en åtgärdsplan för att uppfylla kraven och anger en tid inom

vilken planen ska genomföras.

4 § Om det bedöms osannolikt att den åtgärdsplan som presenteras leder
till att kraven kommer att uppfyllas eller om tidsfristen för att genomföra
den inte är tillfredsställande, ska Finansinspektionen kräva förbättringar av
planen. Om det är osannolikt att värdepappersbolaget inom en lämplig tids-
frist kommer att uppfylla tillämpliga krav eller om bolaget inte på ett
tillfredsställande sätt visar att följderna av konstaterade brister är obetydliga,
ska tillståndet att använda sig av de interna modellerna antingen återkallas
eller begränsas till områden där kraven kan uppfyllas inom en lämplig tids-
frist.

5 § Om det för en intern marknadsriskmodell förekommer upprepade
överskridanden som avses i artikel 366 i tillsynsförordningen och det tyder
på att modellen inte är tillräckligt exakt, ska Finansinspektionen återkalla
tillståndet för värdepappersbolaget att använda modellen eller vidta lämp-
liga åtgärder för att säkerställa att bolaget snarast inom en bestämd tidsram
förbättrar modellen.

6 kap.


1 § Följande företag ska till Finansinspektionen lämna de upplysningar om
sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspek-
tionen begär för tillsynen:

1. företag som
a) står under tillsyn utifrån sin konsoliderade situation enligt denna lag

eller enligt en utländsk offentlig reglering som bygger på kapitaltäcknings-
direktivet,

b) står under tillsyn enligt artikel 7 i värdepappersbolagsförordningen,

eller

c) ingår i en värdepappersföretagskoncern som omfattas av ett beslut

enligt artikel 8 i värdepappersbolagsförordningen,

2. andra dotterföretag till ett kreditinstitut, ett värdepappersbolag, ett

finansiellt holdingföretag, ett blandat finansiellt holdingföretag eller ett
värdepappersinriktat holdingföretag än de som avses i 1,

2021:481

background image

13

SFS

3. holdingföretag med blandad verksamhet och dotterföretag till holding-

företag med blandad verksamhet,

4. blandade finansiella holdingföretag, och
5. företag som fått i uppdrag av ett kreditinstitut, ett värdepappersbolag,

ett finansiellt holdingföretag, holdingföretag med blandad verksamhet, blan-
dat finansiellt holdingföretag eller värdepappersinriktat holdingföretag att
utföra ett visst arbete eller vissa funktioner.

Om företaget inte lämnar upplysningarna till Finansinspektionen, får

inspektionen förelägga företaget att göra det.

2 § Moderföretag ska i fråga om den konsoliderade situationen offentlig-
göra information som rör rättslig struktur, styrning och organisationsstruk-
tur.

Moderföretag som avses i artiklarna 7 och 8 i värdepappersbolagsförord-

ningen ska offentliggöra sådan information om en värdepappersföretags-
koncern.

4 § Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en
annan behörig myndighet inom EES till Europeiska bankmyndigheten för
tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 112.2, 116 och 133 i kapital-
täckningsdirektivet och artikel 48 i värdepappersbolagsdirektivet.

5 § Finansinspektionen får även hänskjuta sådana frågor som avses i 4 §
till Europeiska bankmyndigheten för tvistlösning i enlighet med artik-
larna 41.2, 43.5, 50.4 och 51.2 i kapitaltäckningsdirektivet och artikel 13.5 i
värdepappersbolagsdirektivet.

7 § Företag som enligt tillsynsförordningen står under tillsyn utifrån sin
konsoliderade situation och dotterföretag till ett kreditinstitut eller ett mot-
svarande utländskt företag inom EES, ett finansiellt holdingföretag eller ett
blandat finansiellt holdingföretag som inte omfattas av bestämmelserna om
gruppbaserad tillsyn, ska lämna de uppgifter som krävs för tillsynsredo-
visningen till det företag som enligt tillsynsförordningen ska upprätta grupp-
baserad redovisning eller samlad information.

Första stycket gäller även ett svenskt företag i förhållande till ett utländskt

företag inom EES som ska upprätta och ge in en rapport enligt tillsynsförord-
ningen.

8 §21 Finansinspektionen får, när inspektionen anser att det behövs för till-
synen, göra undersökningar hos

1. företag som enligt 7 § ska lämna uppgifter samt hos finansiella holding-

företag, holdingföretag med blandad verksamhet, blandade finansiella
holdingföretag och värdepappersinriktade holdingföretag för att kontrollera
den gruppbaserade redovisningen eller samlade informationen som före-
tagen är skyldiga att lämna,

2. företag som har fått i uppdrag av ett kreditinstitut, ett värdepappers-

bolag eller ett holdingföretag som avses i 1 att utföra ett visst arbete eller
vissa funktioner, och

3. företag som Finansinspektionen enligt 4 kap. 1 § och 4 a kap. 1 § ska

utöva tillsyn över.


21 Senaste lydelse 2020:1213.

2021:481

background image

14

SFS

Informationsskyldighet för ett kreditinstitut som är undantaget från

gruppbaserad tillsyn


9 § Om ett dotterföretag som är ett kreditinstitut är undantaget från
tillämpningsområdet för konsoliderad tillsyn med stöd av artikel 19 i till-
synsförordningen, ska moderföretaget till Finansinspektionen lämna de upp-
lysningar som inspektionen anser att den behöver för sin tillsyn över
institutet.

10 § En styrelseledamot eller befattningshavare hos ett finansiellt holding-
företag, ett blandat finansiellt holdingföretag eller ett värdepappersinriktat
holdingföretag som i den egenskapen får kunskap om affärsförhållanden i
ett företag som enligt 7 § eller artikel 7.1 i värdepappersbolagsförordningen
ska lämna uppgifter, får inte obehörigen röja vad han eller hon fått veta och
inte heller utnyttja kunskapen i strid med det uppgiftslämnande företagets
intresse.

11 §22 Ett finansiellt holdingföretag, ett blandat finansiellt holdingföretag
och ett värdepappersinriktat holdingföretag är skyldiga att lämna ut upp-
gifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning
enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersök-
ningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i
brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol,
eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utred-
ningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.

7 kap. Moderföretag utanför EES i fråga om gruppbaserad

tillsyn och intermediära holdingföretag


1 §23 Om ett kreditinstitut eller ett motsvarande utländskt företag inom
EES inte står under gruppbaserad tillsyn enligt artikel 111 i kapitaltäck-
ningsdirektivet och dess moderföretag är ett utländskt företag som motsvarar
ett kreditinstitut, finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holding-
företag som har sitt huvudkontor utanför EES, gäller 2 och 3 §§ för det fall
Finansinspektionen enligt 4 kap. 1�3 §§ skulle ha utövat tillsynen över den
konsoliderade situationen om de bestämmelserna hade gällt.

2 §24 Finansinspektionen ska kontrollera om den gruppbaserade tillsyn
som utövas av tillsynsmyndigheten i landet utanför EES är likvärdig med
den gruppbaserade tillsyn som anges i artiklarna 11�24 i tillsynsförord-
ningen och 4 kap. denna lag.

Finansinspektionen ska utföra kontrollen på begäran av moderföretaget

eller av ett inom EES auktoriserat kreditinstitut eller institut för elektroniska
pengar i den konsoliderade situationen. Innan Finansinspektionen tar ställ-
ning till om tillsynen är likvärdig, ska inspektionen höra övriga berörda
behöriga myndigheter inom EES. Inspektionen ska också före ställnings-
tagandet ha rådfrågat Europeiska bankmyndigheten.

3 §25 Om tillsynen inte bedöms likvärdig, ska Finansinspektionen tillämpa
bestämmelserna om gruppbaserad tillsyn i artiklarna 11�24 i tillsynsförord-


22 Senaste lydelse 2018:1800.
23 Senaste lydelse 2020:1213.
24 Senaste lydelse 2020:1213.
25 Senaste lydelse 2020:1213.

2021:481

background image

15

SFS

ningen och 4 kap. denna lag som om moderföretaget haft sitt huvudkontor
inom EES.

Efter att ha hört övriga berörda behöriga myndigheter får Finansinspek-

tionen i stället besluta att använda sig av andra tillsynsmetoder som säker-
ställer att kreditinstitut och utländska företag som motsvarar kreditinstitut i
den konsoliderade situationen är föremål för tillräcklig tillsyn. Inspektionen
får då förelägga en ägare till ett kreditinstitut att inrätta ett finansiellt hol-
dingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag med huvudkontor
inom EES och tillämpa bestämmelserna i denna lag på kreditinstitut och
utländska företag som motsvarar kreditinstitut i den konsoliderade situa-
tionen, som leds av detta holdingföretag.

Finansinspektionen ska underrätta de berörda behöriga myndigheterna,

Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten när sådana
andra tillsynsmetoder som anges i andra stycket används.

4 §26 En grupp ska etablera ett intermediärt moderföretag inom EES, om

1. moderföretaget i gruppen är etablerat i ett land utanför EES,
2. det i gruppen finns minst två kreditinstitut eller värdepappersbolag eller

motsvarande utländska företag inom EES, varav åtminstone ett i Sverige,
och

3. det totala värdet på gruppens tillgångar inom EES uppgår till mot-

svarande minst 40 miljarder euro.

Med det totala värdet på gruppens tillgångar inom EES avses summan av
1. företagens tillgångar enligt en konsoliderad balansräkning eller, om en

sådan inte finns, de individuella balansräkningarna, och

2. filialernas tillgångar.

7 a kap. Moderföretag utanför EES i fråga om

värdepappersföretagskoncerner


1 § Om ett värdepappersbolag, som inte står under effektiv tillsyn enligt
artikel 46 i värdepappersbolagsdirektivet, ingår i en koncern med minst ett
annat värdepappersbolag eller ett motsvarande utländskt företag inom EES
och deras gemensamma moderföretag har sitt huvudkontor utanför EES, ska
Finansinspektionen bedöma om den tillsyn som tillsynsmyndigheten i landet
utanför EES har över värdepappersföretagen är likvärdig med den tillsyn
som anges i artiklarna 1�8 i värdepappersbolagsförordningen och i denna
lag.

2 § Om tillsynen inte bedöms likvärdig, ska Finansinspektionen, för det
fall den enligt 4 a kap. 1�3 §§ skulle ha utövat tillsynen över värdepappers-
företagskoncernen om de bestämmelserna hade gällt, besluta om lämpliga
tillsynsmetoder som uppnår tillsynsmålen enligt artikel 7 eller 8 i värde-
pappersbolagsförordningen. Finansinspektionen får kräva att koncernen
etablerar ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt
holdingföretag inom EES. Inspektionen får då tillämpa artikel 7 eller 8 i
värdepappersbolagsförordningen på detta företag.26 Senaste lydelse 2020:1213.

2021:481

background image

16

SFS

3 § Innan Finansinspektionen fattar beslut enligt 2 § ska inspektionen
samråda med övriga berörda behöriga myndigheter.

Finansinspektionen ska underrätta de berörda behöriga myndigheterna,

Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten om åtgärder
som den vidtar med stöd av 2 §.

8 kap.


1 § Om ett företag inte uppfyller kraven i tillsynsförordningen, värdepappers-
bolagsförordningen, denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av
lagen, ska Finansinspektionen förelägga företaget att inom en viss tid
begränsa rörelsen i något avseende, minska riskerna i den eller vidta någon
annan åtgärd för att komma till rätta med situationen.

Om ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag bryter mot tillsynsförord-

ningen, värdepappersbolagsförordningen, denna lag eller föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen, gäller dessutom bestämmelserna om in-
gripande i de lagar som reglerar företagens verksamhet.

2 § Finansinspektionen ska förelägga ett finansiellt holdingföretag, ett
blandat finansiellt holdingföretag, ett holdingföretag med blandad verksam-
het eller ett värdepappersinriktat holdingföretag att vidta åtgärder för att göra
rättelse, om holdingföretaget inte uppfyller de krav som ställs på det enligt
tillsynsförordningen, värdepappersbolagsförordningen, denna lag eller före-
skrifter som meddelats med stöd av lagen. Ett sådant föreläggande ska också
riktas mot ett finansiellt holdingföretag, ett blandat finansiellt holdingföre-
tag eller ett värdepappersinriktat holdingföretag, vars ledning inte uppfyller
kraven i denna lag.

4 § Om ett kreditinstitut, ett värdepappersbolag, ett finansiellt holding-
företag, ett blandat finansiellt holdingföretag, ett holdingföretag med blandad
verksamhet eller ett värdepappersinriktat holdingföretag med huvudkontor i
Sverige inte i tid lämnar upplysningar enligt föreskrifter meddelade med stöd
av tillsynsförordningen eller värdepappersbolagsförordningen, får Finans-
inspektionen besluta att företaget ska betala en förseningsavgift med högst
100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

9 kap.


1 § Kreditinstitut och värdepappersbolag som står under tillsyn enligt till-
synsförordningen eller värdepappersbolagsförordningen och denna lag ska
med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet samt
Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas
för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar och

anmälningar enligt tillsynsförordningen, värdepappersbolagsförordningen
och denna lag.

Om Finansinspektionen behöver anlita någon med särskild fackkunskap

för bedömning av en viss fråga vid tillsynen enligt denna lag, ska kostnaden
för detta betalas av det kreditinstitut eller värdepappersbolag som tillsynen
avser.

2021:481

background image

17

SFS

10 kap.


1 §27 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter som kompletterar tillsynsförordningens bestämmelser om

1. offentliggörande av information och tillsynsrapportering,
2. beräkningen av kapitalbaskravet samt kapitalbasen,
3. stora exponeringar,
4. exponeringar i fastigheter,
5. säkerställda obligationer,
6. likviditetskrav,
7. interna modeller för marknadsrisker,
8. schablonmetoden för marknadsrisker,
9. schablonmetoden för kreditrisker,
10. IRK-metoden för kreditrisker,
11. motpartsrisker,
12. värdepapperisering,
13. bruttosoliditet,
14. konsolidering av de gruppbaserade kraven,
15. omklassificering av positioner, och
16. klassificering av kreditinstitut.

1 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter som kompletterar värdepappersbolagsförordningens bestäm-
melser om

1. beräkningen av kapitalbaskraven (artikel 30.1 tredje stycket), och
2. koncentrationsrisker (artikel 41.2).

2 §28 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. vilka krav som ska ställas på den som ska ingå i ledningen i
a) ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag

enligt 3 kap. 5 §, eller

b) ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt

holdingföretag enligt 3 a kap. 2 §,

2. vid vilken tidpunkt, på vilken plats och med vilka intervall
a) kreditinstitut ska offentliggöra sådan information som anges i artik-

larna 431�455 i tillsynsförordningen, och

b) värdepappersbolag ska offentliggöra sådan information som anges i

artikel 46 i värdepappersbolagsförordningen,

3. vilken information moderföretag ska offentliggöra enligt 6 kap. 2 §,
4. när kapitalbaskraven i tillsynsförordningen eller Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett all-
mänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ram-
verk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om
ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och för-
ordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 inte ska anses täcka
en risk och hur nivån på ett särskilt kapitalbaskrav enligt 2 kap. för att täcka
en sådan risk ska fastställas,


27 Senaste lydelse 2020:1213.
28 Senaste lydelse 2020:1213.

2021:481

background image

18

SFS

5. de omständigheter som ska beaktas, dels vid prövningen enligt 2 kap.

2 § av om ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag ska uppfylla ett sär-
skilt likviditetskrav, dels vid fastställandet av en lämplig nivå för ett sådant
särskilt likviditetskrav i samband med en översyn och utvärdering av före-
taget, och

6. hur uppgifter enligt 6 kap. 11 § ska lämnas.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna

(Finansdepartementet)

2021:481