SFS 2021:483 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

SFS2021-483.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 § kreditupplysningslagen
(1973:1173)2 ska ha följande lydelse.

11 §3 När en kreditupplysning om en fysisk person lämnas ut, ska till den
som avses med upplysningen samtidigt och kostnadsfritt sändas ett skriftligt
meddelande om

1. vem som bedriver kreditupplysningsverksamheten och kontaktuppgifter

till dataskyddsombudet, om ett sådant ombud krävs enligt artikel 37 i
EU:s dataskyddsförordning,

2. ändamålen med och den rättsliga grunden för behandlingen,
3. vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån uppgifter-

na hämtats och hur länge uppgifterna kommer att lagras,

4. de uppgifter, omdömen och råd som upplysningen innehåller om

honom eller henne,

5. möjligheten att få tillgång till och rättelse av de uppgifter som rör

honom eller henne,

6. vilka kategorier av mottagare som kan ta del av personuppgifterna och

vem som har begärt upplysningen, och

7. möjligheten att framställa klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
Om kreditupplysningen lämnas ut till ett svenskt kreditinstitut eller ett

bolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c�f lagen (2014:968) om sär-
skild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, eller till ett mot-
svarande utländskt företag, för att användas endast som underlag för beräk-
ning av kapitalkravet för kreditrisker med en sådan metod som avses i arti-
kel 143.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av
den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förord-
ning (EU) nr 648/2012, får meddelandet sändas senare men utan onödigt
dröjsmål och begränsas till information enligt första stycket 1, 2 och 6. Om
den som avses med upplysningen begär det, ska även information enligt 3,
4, 5 och 7 sändas till honom eller henne.

Första och andra styckena gäller också när en kreditupplysning lämnas

om ett handelsbolag eller kommanditbolag.

Första�tredje styckena gäller inte kreditupplysningar som lämnas genom

offentliggörande på ett sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller
yttrandefrihetsgrundlagen, utom när upplysningarna tillhandahålls ur en

1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.
2 Lagen omtryckt 1981:737.
3 Senaste lydelse 2020:1109.

SFS

2021:483

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:483

databas enligt 1 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen på sätt som avses i den
paragrafens första stycke 2 a�c.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)