SFS 2021:487 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

SFS2021-487.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella

instrument

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 1 § lagen (1991:980) om
handel med finansiella instrument2 ska ha följande lydelse.

3 kap.
1 §
3 Om ett företag som står under tillsyn av Finansinspektionen vill ingå
avtal med ägaren till ett finansiellt instrument om att företaget ska ha rätt att
förfoga över det finansiella instrumentet för egen räkning, ska avtalet slutas
skriftligen i en för ändamålet särskilt upprättad handling som i någon läsbar
och varaktig form är tillgänglig för parterna. Detsamma gäller om företaget
medverkar till ett sådant avtal mellan andra parter. Det förfogande som avses
ska anges noggrant.

Första stycket gäller inte om företagets motpart eller parterna i ett avtal

som företaget medverkar till är

1. ett annat företag som står under tillsyn av Finansinspektionen eller ett

utländskt företag inom EES som i sitt hemland får driva jämförbar verksam-
het och som står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt
organ,

2. Riksgäldskontoret eller ett utländskt offentligt organ inom EES som är

ansvarigt för eller deltar i förvaltningen av statsskulden eller är behörigt att
föra konton för kunders räkning,

3. Riksbanken eller en utländsk centralbank inom EES, inklusive

Europeiska centralbanken,

4. en multilateral utvecklingsbank, Banken för internationell betalnings-

utjämning, Internationella valutafonden eller Europeiska investerings-
banken, eller

5. ett sådant kreditinstitut som anges i förteckningen i artikel 2.5

i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013
om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kredit-
institut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direk-
tiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets
och rådets direktiv (EU) 2019/2034.

Första stycket gäller inte heller om företaget är en sådan central motpart

som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av
den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktions-
register.

1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.
2 Lagen omtryckt 1992:558.
3 Senaste lydelse 2014:974.

SFS

2021:487

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:487

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)